AVG

Privacy Policy

De Dorpsraad hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Dorpsraad houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening

Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Dorpsraad zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

De Dorpsraad beheert van bewoners die daar toestemming voor gegeven hebben een bestand met de volgende gegevens;
Naam
Adres
Woonplaats
E-mailadres
Mobiele telefoon

Deze gegevens worden enkel gebruikt om bewoners te informeren over zaken die betrekking hebben op Ospeldijk en de bewoners daarvan en voor het gebruik van de buurtwhatsapp.

Elke bewoner heeft het recht op:
– inzage ( van de eigen gegevens),
– rectificatie,
– vergetelheid,
– beperking van verwerking,
– kennisgevingsplicht,
– overdraagbaarheid van gegevens,
– bezwaar,

Dorpsraad Ospeldijk
p/a Moostdijk 1, 6035 RB, Ospel
leden@dorpsraad-ospeldijk.nl