Notulen jaarvergadering 2010

Notulen jaarvergadering 2010

Aanwezig; Petra Verdonschot, Ely Feijen, Pieter van Wetten, John Vermeeren,  Harold Sijbers, Thijs Sieben en John Linders (notulist)
Speker; Wendy Delsing van de gemeente Nederweert.
De jaarvergadering wordt verder door 22 dorpsgenoten bijgewoond.

Opening en welkom om 20.10 uur door de voorzitter. Dank aan schutterij St. Odilia dat we gebruik mogen maken van het Odiliahome. Voor kofie/thee en vlaai is gezorgd. De voorzitter vraagt of de vergadering weer in het dialect gedaan mag worden, dit wordt door de aanwezigen goedgekeurd.

Als eerste wordt het woord gegeven aan Wendy Delsing, zij geeft een korte uitleg over het bouwproject aan de Anselberg/Meijelsedijk.
De bestaande woning aan de Meijelsedijk zal behouden blijven en verkocht worden als burgerwoning. De opstallen op het perceel zullen op kort termijn gesloopt gaan worden.
Op het oude speelveldje aan de Anselberg zijn er 4 kavels van  360 m2  . bestemd voor starterwoningen en een kavel van  656 m2  . voor een vrij staande woning. Achter de bestaande woning zijn er 2 kavels van  400 m2  . voor starterwoningen. Naast de bestaande woning aan de kant van de Meijelsedijk is er een kavel voor een vrijstaande woning en er zijn er 2 duo kavels. De gemeente probeert in het 2e gedeelte van 2010 te starten met het uitgeven van de eerste kavels aan de Anselberg.

Vragen:

De kavels voor de starterwoningen aan de Anselberg zijn erg groot en waarschijnlijk kostbaar voor starters. Is er een mogelijkheid om een stuk van het kavel in erfpacht te nemen.

Wendy zegt dat de gemeente voor de starters een andere grondprijs heeft bepaald. Deze prijs ligt bijna 70 euro per meter lager dan de vrije sector prijs. De prijs van een kavel zou op 60.000 euro uitkomen. Vergelijkbaar met een ander project in Nederweert moet het dan mogelijk zijn om voor ca. 200.000 euro een starterwoning zonder garage te hebben. Het gaat hier dan om een kleine basiswoning met uitbreidingsmogelijkheden voor de toekomst. Er zijn hier ook mogelijkheden om een CPO (collectief particulier opdrachtgevers schap) project te starten, hiervoor zijn er begeleidingsmogelijkheden. In het verleden is er een enquête geweest onder starters en hieruit bleek dat er geen interesse was voor de erfpacht constructie. Als er starters zijn die wel interesse in erfpacht hebben, dan is het mogelijk om met de gemeente hierover in overleg te gaan.

Als er meer interesse zou zijn voor vrije sector woningen, is het dan mogelijk dat de kavels van de starterwoningen verkocht gaan worden voor vrije sector woningen.

Als er meer behoefte aan vrije sector woningen zou zijn, dan kan de gemeente heroverwegen om de kavels voor de vrije                 sector te verkopen. Is er meer vraag voor vrije sector dan aanwezige kavels, dan is de procedure dat er geloot gaat                 worden.

Wordt er nog gepubliceerd in het gemeente contact over dit bouwplan?

Er is voor één gedeelte van het plan vorig jaar al een publicatie geweest, maar er zal zeker nog gepubliceerd gaan worden.
De starterwoningen worden hierin dan weer meegenomen.

Komen de nieuwe woningen in dezelfde lijn te liggen als de bestaande woningen?

De nieuwe woningen aan de Anselberg komen in lijn te liggen met de bestaande woningen. Voor de woningen aan de                Meijelsedijk is dit moeilijker omdat de bestaande woningen hier en daar al verspringen.

Is het mogelijk om aan de Anselberg, als hier straks aan beide zijde woningen staan, extra parkeer gelegenheid te creëren?

Er kan misschien wel rekening mee worden gehouden, dit zou dan bekeken moeten worden voor het nieuwe straatbeeld. Op dit moment wordt er rekening gehouden met één parkeerplaats op eigen terrein. Wendy zal navragen wat de eventuele mogelijkheden zullen zijn. Er komt hier de opmerking door een van de aanwezige, dat er in het verleden gevraagd is om de auto’s op de weg te parkeren om zo de snelheid op de Anselberg te reduceren. Nu is het speelveldje verplaatst en nu zal er wel hard gereden mogen worden. – Dit is niet de opzet en er word bekeken wat er mogelijk is.

Mochten er over dit project nog vragen zijn, dan is dit per e-mail altijd mogelijk. Het e-mail adres waar u terecht kunt is projectbureau@nederweert.nl

De voorzitter dankt Wendy voor het komen en voor de uitleg. Mochten er nog vragen zijn dan zullen die zeker bij haar terecht komen.

Notulen van de jaarvergadering 13 mei 2009.

Deze notulen worden door de voorzitter voorgelezen. Een verkeerd gespelde naam is gewijzigd en hiermee zijn de notulen 2009 aangenomen.

Het jaarverslag 2009 wordt door de voorzitter voorgelezen.  De aanwezige hebben op dit moment geen vragen of opmerkingen. Zijn er in de toekomst nog zaken die de bewoners graag aan het licht zien komen, dan horen wij als dorpsraad dit graag. Suggesties en / of opmerkingen zijn altijd welkom.

15 minuten pauze. Tijd voor een drankje en een praatje.

Jaaractieplan 2010.

DOV: Deze visie wordt geen DOP omdat projecten die besproken zijn, niet in een plan gegoten hoeven te worden om er mee te werken. We hebben hier al overleg over gehad met Ralf Bongaerts van de gemeente nederweert. Het wordt een werkbare en werkzame visie met ook taken voor de dorpsraad. Deze visie wordt binnenkort aan het college aangeboden ter goedkeuring.

Woningbouw: Wij willen woningbouw stimuleren en met de gemeente in gesprek gaan als het duidelijk is waar knelpunten zijn. Maar eerst zal er bekeken moeten worden of er behoefte is aan woningbouw en welke soort woningen. De dorpsraad verneemt het graag als er behoefte is aan woningbouw.

Verkeersveiligheid: met 1 of 2 personen uit de dorpsraad en 2 inwoners van Ospeldijk willen we een werkgroep opzetten om de onveilige verkeerssituaties in kaart te brengen.

Met deze gegevens kunnen we met de gemeente of andere betrokken partijen dan in overleg gaan, op zoek naar oplossingen.  Graag zouden we zien dat de mensen die dit ter harte gaat, zich opgeven bij de dorpsraad.

Speelveldje: het nieuwe speelveldje is door de jeugd al in gebruik genomen, een officiële opening volgt nog. Er is door vele vrijwilligers hard gewerkt aan het speelveldje, grote dank hiervoor. Waar wij ons komend jaar sterk voor willen maken is de skatebaan die zeer gewenst is. Hiervoor zal de dorpsraad een aantal stichtingen aanschrijven voor een eventuele bijdrage om zo het laatste stukje van het speelveldje te kunnen realiseren.

AED: deze externe defibrillator hangt aan de poort bij de school en kan door iedereen gebruikt worden, het is echter gewenst dat er nog vrijwilligers zijn die zich willen opgeven voor de cursus AED. Meer informatie hierover vindt u op www.RAVLN.nl.

Themamiddag voor ouderen: de dorpsraad wil graag, indien er interesse voor is, een bijeenkomst organiseren met een presentatie over het WMO beleid. Er zijn diverse zaken waar de burger niet van op de hoogte is. Er kan hier gedacht worden aan het regiotaxi vervoer. Heeft u hier belangstelling voor, dan vernemen wij dit graag.

Basisschool: Zoals er al vernomen is zal de basisschool gaan sluiten, dit zal binnen een tijdsbestek van 1 of 2 jaar zijn. Het sluiten van de school daar heeft de dorpsraad geen invloed op. Wat er wel mogelijk is, de gedachte eens laten gaan welke functie kan het gebouw zelf, in de toekomst voor ons betekenen. Ideeën zijn welkom. De dorpsraad wil indien dit wenselijk is hier in meedenken. Als er een goed plan aan de gemeente gepresenteerd wordt, dan zal deze zich er heel serieus over buigen. Ook de gemeente vindt het belangrijk dat het gebouw blijft bestaan. We zijn er allemaal bij gebaat als het schoolgebouw voor iets moois en nuttigs gebruikt kan gaan worden.

Bestuurswijziging. Harold heeft vorig jaar aangegeven om te willen stoppen met de dorpsraad. Harold heeft dit jaren lang met veel plezier gedaan, maar de tijd laat het niet meer toe om actief deel te nemen aan de dorpsraad. Harold heel veel dank voor de inzet van de afgelopen jaren.  Er wordt Harold een kleine attentie overhandigd en van de aanwezige dorpsbewoners krijgt hij een hartelijk applaus. Harold dankt ook de dorpsraad voor de fijne samenwerking van de afgelopen jaren. Hij wenst zijn opvolger heel veel succes. Daarmede het vervolg hierop. Nieuw lid van de dorpsraad is Eric van Hulsen. Eric heeft zichzelf spontaan aangemeld voor de dorpsraad en is zeer welkom.

Rondvraag.

Is er een mogelijkheid om het schoolgebouw te verhuren aan meerdere personen, bijvoorbeeld aan startende ondernemers die enkele lokalen huren. Op deze manier wordt er een mogelijkheid geboden om het gehele gebouw met meerdere ondernemers te huren. De mogelijkheden of ideeën worden voorgelegd aan de gemeente.

Suggesties zijn zeker welkom. Het is zeker van belang om het schoolgebouw te behouden in Ospeldijk.

Is er EHBO nodig om de cursus van de AED te volgen? Dit is volgens de voorzitter niet nodig. Er kan zo gestart worden met de AED cursus. Wel is het noodzakelijk om eerst de informatieavond op 25 mei ( welke gehouden wordt in de kantine van voetbalclub RKSVO) bij de te wonen. Hier kan men zich dan aanmelden voor de cursus AED.

Het is jammer dat in het jaar dat er starterwoningen beschikbaar komen in Ospeldijk er ook besloten wordt dat de school op Ospeldijk gesloten gaat worden. Conclusie, Als de school in Ospeldijk dicht gaat zal dit ook zeker consequenties hebben voor de verkoop van de starterwoningen.

Er kwam de opmerking dat de lezing van Wendy Delsing niet goed verstaanbaar was, en de plattegrond van het project niet voor iedereen zichtbaar.

Dit wordt terug gekoppeld naar de gemeente en voor een volgende keer trekken wij hier lering uit en nemen we maatregelen om dit te voorkomen.

De vergadering wordt om 21.30 uur gesloten, dank voor de aanwezigheid.
Notulen gemaakt door John Linders (secretaris)

Notulen jaarvergadering 2009

Notulen jaarvergadering 2009

Notulen jaarvergadering dorpsraad Ospeldijk gehouden op 13 mei 2009 in Odiliahome.

Opening en welkom

De voorzitter opent om 20.10 de vergadering en heet de ongeveer 30 dorpsgenoten welkom. Tevens stelt zij Fons Zijlstra en Monique Verhaegh voor, inmiddels bekend als de mensen van Vorkmeer die ons geholpen hebben met de DOV. Eveneens wordt Ralph Bongaards geïntroduceerd als de leefbaarheidcoördinator van de gemeente Nederweert. De voorzitter vraagt of er bezwaren zijn om de jaarvergadering in het dialect te voeren. Geen bezwaren.

Notulen jaarvergadering 29 april 2008

Na correctie van een verkeerd gespelde naam worden de notulen aangenomen met dank aan de notulist

Jaarverslag 2008/2009

De voorzitter leest het jaarverslag 2008 voor. Er is veel werk verzet mede doordat iedereen zijn eigen specialisatie heeft.

Presentatie ontwerp speelveldje

In het oorspronkelijk plan werd uitgegaan van een start begin 2007. De acties zijn vertraagd mede door onze eigen wens om de kinderen de mogelijkheid  te bieden in het kader van de DOV hun droomspeelveldje te ontwerpen. Deze ontwerpen zijn samen met een toelichting op de vertraging naar de gemeente gestuurd. Vanuit onze gemeenschap zijn Liesbeth Vaes en Hilde Kerkhofs de coördinatoren voor de herinrichting. De gemeente heeft toegezegd in de 2e helft 2009 met de aanleg te starten en eind 2009 klaar te zijn.Hulp vanuit de gemeenschap is zeer gewenst om de aanlegkosten te drukken en daardoor meer geld vrij te hebben voor inrichting

Jaaractieplan 2009/2010

Erkenning van Ospeldijk als Kern: De eisen vanuit de gemeente om als kern erkend te worden zijn: Aaneengesloten bebouwing, een kerk, school/peuterspeelzaal en eventueel een gemeenschapshuis. De gemeente vindt dat Ospeldijk aan deze eisen voldoet en ziet Ospeldijk dus als een kern.

AED: Er is een unit gereserveerd voor Ospeldijk. Deze wordt opgehangen als er voldoende opgeleiden mensen zijn (reanimatie cursus en aanmelding voor SMS alert). Er wordt samen met Ospel een Informatieavond georganiseerd. De uitnodiging verschijnt in het Nederweerter blaadje. De cursuskosten worden betaald door de gemeente. De AED wordt bij voorkeur opgehangen op een verlichtte, niet afgelegen plek mogelijk bij het Peelveldje kerkmonument. Niet op het Kienhout ivm de afgesloten poort.. De voorzitter doet een oproep voor plaatsvoorstellen en vraagt deelnemers aan de reanimatie cursus zich bij haar op te geven.

Ralph Bongaards vult aan dat cursus doen tevens deelname aan het SMS alert netwerkwerk betekent. Deelnemers aan de Informatieavond moeten een legitimatie bewijs meebrengen. Ook zonder opleiding mag AED toch gebruikt worden.

VKKL

Dorpendag 13 juni. Deze dag is tot nu toe altijd leuk, positief en nuttig gebleken.

Gemeenschappelijke ruimte:

Door de sluiting van Henny’s Peelhofke is de gemeenschappelijke ruimte weg gevalen Odiliahome en de Meule zijn een redelijke vervanging maar kunnen geen garantie op reservering bieden. De gemeenschap moet vooruitdenken welke richting ze wil kiezen. Subsidies zijn mogelijk maar wij moeten het als gemeenschap zelf van de grond tillen. De dorpsraad Ospeldijk neemt hierover geen beslissingen want zij is immers doorgeefluik van de gemeenschap naar de gemeente en andersom.

Vraag: Hoe staat het met de multifunctionele ruimte in ’t Kienhout? Antwoord: Deze ruimte is te klein voor activiteiten zoals carnaval. Nu permanent in gebruik voor de kleutergroep. Gebruik door andere groepen is echter mogelijk.

Uw aller wensen en ideeën

De dorpsraad wil graag ideeën oppakken die in de gemeenschap leven.

DOV DOP

De dorpsraad blijft het proces van DOV naar DOP volgen

Bestuurswijziging

Pieter Nuij treedt af wegens drukke werkzaamheden met zijn verbouwing. Pieter van Wetten heeft zich als kandidaat aangemeld en is in de dorpsraad opgenomen. De voorzitter bedankt Pieter Nuij die op zijn beurt aanbiedt te helpen als dat nodig is.

Pauze

Kwebbelen met een consumptie van de dorpsraad!!

DOV

Ralph Bongaards gaat als leefbaarheidscoordinator de DOP definitie doen.

Fons Zijlstra licht de concept DOV toe. Petra bedankt Fons en Monique voor hun activiteiten. De datum voor de aanbieding wordt bekend gemaakt in het Nederweerter blaadje, op de publicator langs de Meijelsedijk en op de website van de dorpsraad.

Na de presentatie volgt een discussie. Men vraagt toe te voegen aan de DOV dat een starterwoning niet meer mag kosten dan 200K. Tevens wordt een oproep gedaan om tot een eigen definitie van starterwoning te komen.

Naar aanleiding van de starterwoningdiscussie wordt onvrede geuit over de toegestane verhuur van een van de koopwoningen op het kerkperceel. De secretaris licht toe dat hier niet de gemeente op aangekeken moet worden omdat het niet de verantwoordelijkheid en/of bevoegdheid van de gemeente is hierover te oordelen. Het verbod op verhuur is afgedwongen door de verkopende partij van de grond (Parochiebestuur Ospel).

Na de discussie wordt het DOV concept door de aanwezigen unaniem geaccepteerd en dus bekrachtigd als finale versie. Hiermee is de DOV Ospeldijk dus een feit.

Alle documenten zijn te vinden op de site www.dorpsraad-ospeldijk.nl

Rondvraag

Vraag: Is moulin blues 25 weer op de zelfde plaats?

Antwoord: Komend jaar waarschijnlijk nog wel, maar er wordt actief naar alternatieven binnen Ospeldijk gezocht.

Pieter Nuij bedankt zijn mede dorpsraadleden voor de enthousiaste en prettige samenwerking.

Sluiting

De voorzitter sluit de jaarvergadering om 21.45uur.
Notulen gemaakt door John Linders (secretaris)

Notulen jaarvergadering 2008

Notulen jaarvergadering 2008

Notulen jaarvergadering dorpsraad Ospeldijk 29 april 2008 in Henny’s Peelhofke.
Aanwezig: Voltallig bestuur (Thijs Sieben vanaf 20.45) en 32 dorpsgenoten.

Petra Verdonschot (voorzitter) vraag of de vergadering in het Limburgs kan worden gehouden. Geen bezwaar bij de aanwezigen. Koffie en thee kan naar behoefte zelf gepakt worden.

1) Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen welkom en vertelt dat Toos Verkooyen en Gerrit Kessels een lintje hebben ontvangen voor hun jaren lange onbaatzuchtige inzet voor de gemeenschap. Het aanvragen van een lintje betekent voor de aanvrager veel werk en de voorzitter bedankt daarom de mensen die zich hiervoor hebben ingezet.

2) Notulen jaarvergadering 17 april 2007
Geen opmerkingen en dus aangenomen met dank aan de notulist.
Alvorens verder te gaan stelt de voorzitter een agenda verandering voor: punt 7 (Toelichting nieuwbouw op kerkperceel) en punt 6 (Pauze) omwisselen zodat in de pauze de gelegenheid bestaat de bouwtekeningen te bekijken. De vergadering gaat akkoord.

3) Jaarverslag 2007/2008
De voorzitter bespreekt de samenstelling van de dorpsraad en geeft een overzicht van activiteiten van afgelopen jaar (Statutenwijziging, speelveldje, kerk,dorps ontwikkeling visie, Vereniging kleine kernen Limburg, basisschool ’t Kienhout, Nieuwsbrief en website, Staatsbosbeheer, LOG en overleg met de gemeente).

4) Jaaractieplan 2008/2009
Het actieplan voor 2008/2009 wordt besproken:

  • DOV

Grootste activiteit wordt het opstellen van de Dorps Ontwikkelings Visie (DOV). In dit plan staat de visie van de bevolking van Ospeldijk op de gewenste en noodzakelijke ontwikkelingen van Ospeldijk in de komende 10 jaar. Op basis van dit plan zal de gemeente een Dorps Ontwikkelings Plan (DOP) maken. Om tot een DOV te komen moet de bevolking meedenken. Er zullen daarom avonden georganiseerd worden voor jeugd, jongeren, senioren, gezinnen etc. De dorpsraad zal hierin gesteund worden door Stichting Vorkmeer die ook hebben geholpen bij het opstellen van de DOV’s in Leveroy en Budschop. De dorpsraad wil proberen de DOV binnen ¾ jaar rond te hebben.

  • Speelveldje

De gemeente heeft in de nota “Speelruimtebeleid” uiteengezet hoe ze met speelruimte om zal gaan. De dorpsraad heeft aangegeven graag vroeg bij plannen over de speelruimte betrokken te worden. Daarom vraagt de dorpsraad de bevolking naar eventuele wensen voor de inrichting van ons nieuwe speelveldje aan de Nieuwebaan. Er zijn subsidies te krijgen voor goede plannen, laar geld dus geen belemmering zijn voor goede ideeën.

  • Woningbehoefte

De bouw van woningen aan de Anselberg zal in 2009 starten. Geef woonwensen door (huur/starter/seniorenwoningen) want als de plannen vastliggen is veranderen moeilijk.

  • VKKL (Vereniging kleine kernen limburg)

De dorpendag van de VKKL is erg interessant omdat daar andere dorpsraden ontmoet kunnen worden.

  • Uw wensen

De dorpsraad vraagt u dringend eventuele wensen kenbaar te maken. Laat goede ideeën niet sneuvelen!!

5) Bestuursverkiezingen

Liesbeth Vaes heeft kenbaar gemaakt af te treden. Daarom zijn er 2 vacatures in het bestuur. Kandidaten hebben tot 19.00 uur de tijd gehad zich aan te melden. Er zijn 2 aanmeldingen ontvangen: Ely Feyen en John Linders. Het bestuur heeft met algemene stemmen Ely en John opgenomen en de nieuwe leden zullen meteen aan treden.

De voorzitter bedankt Liesbeth voor de energie die ze aan de dorpsraad heeft gegeven met o.a. als resultaat een eigen website van de Dorpsraad. Met bloemen, een fles en een warm applaus wordt afscheid van Liesbeth genomen.

6) Nieuwbouwplannen op kerkperceel

Ad Verkooyen presenteert de plannen de bebouwing op het perceel van de voormalige kerk. Hij verduidelijkt de vertraging van de sloop die veroorzaakt is door de onverwachte vondst van asbest in de vloertegels. De sloop is wegens belastingtechnische regels (de Groninger Acte) nog niet compleet uitgevoerd. Hierdoor is het kerkbestuur niet BTW-plichtig over de grondverkoop. Tot de start van de nieuwbouw blijft deze situatie voortduren.

Het kerkbestuur is met de gemeente, architect Houtappels en aannemer Scheijven in overleg om te komen tot 4 starter woningen en 1 vrije sector woning en een vrij perceel met daarop nieuwe 9m hoge zuilen met klokkenstoel en zitmogelijkheid als aandenken aan de kerk. Instemming van het bisdom is echter wel vereist.

De inwoners van Ospeldijk zullen als eerste geïnformeerd worden als de woningen te koop komen. Indien meer dan 5 belangstellende dan zal er geloot worden, bij minder belangstelling zal voor de overige woningen worden geadverteerd, echter niet voordat de eigen bevolking geïnformeerd is over de koopmogelijkheid.

Brief van Henny aan de bevolking van Ospeldijk

De voorzitter leest een brief voor van Henny waarin ze aankondigt na 7 jaar te stoppen per 1 september als uitbater van het Peelhofke. Ze bedankt in haar brief de klanten, het personeel en de verenigingen en geeft tot haar verdriet aan dat het ondanks alle geïnvesteerde energie niet rendabel is.

Na 1 september zullen Lizet en All Biemans  een jaar proberen hoe het draait met Henny als personeel.

7) Pauze.

De dorpsraad biedt een consumptie aan geeft de mogelijkheid bij Ad Verkooyen de tekeningen voor de bebouwing van het kerkperceel te bekijken.

Vragen tijdens de pauze naar aanleiding van agenda punt 6)

Vraag: Wat gebeurt er als er maar 3 gegadigden zijn uit Ospeldijk?

Antwoord: Dan wordt voor de overige 2 geadverteerd

vraag: Als er maar 3 verkocht zijn, start dan toch de bouw?

antwoord: Als 3 van de 4 starterwoningen zijn verkocht zullen 4 starterwoningen gebouwd worden.

vraag: Wie doet de voorlichting?

antwoord: Scheijven doet de voorlichting.

vraag: Wie worden als eerste geïnformeerd?

antwoord: De bewoners van Ospeldijk en Ospel worden als eerste geïnformeerd.

vraag: Hoe wordt voorkomen dat speculanten mee gaan doen?

antwoord: In de koopakte wordt een antispeculatie beding opgenomen.

vraag: Hoe zie de planning er uit

antwoord: eerst overeenstemming bereiken met de gemeente, dan aanvraag verandering bestemmingsplan (artikel 19 procedure) bij de provincie, daarna het traject voor de bouwvergunning. Al met al lijkt toestemming voor bouw eind 2008 reëel.

8) Toekomstvisie basisschool ’t Kienhout.

Pieter Nuij informeert de vergadering over acties binnen het schoolbestuur van Meerderweert om een visie te ontwikkelen over het openhouden van scholen in kleine kernen. Zowel Meerderweert als de gemeente Nederweert hebben openlijk uitgesproken een onderwijsvoorziening in de kleine kernen belangrijk te vinden. Het voortbestaan van ’t Kienhout is de komende 5 jaar niet in het geding. Door de geplande woningbouw wordt tevens eens kleinere daling van het leerlingen aantal verwacht dan waarmee nu gerekend wordt. Het is belangrijk dat de school door de bevolking gedragen wordt.

9) Dorps Ontwikkelings Visie (DOV)

Pieter Nuij licht het proces toe dat moet leiden tot de DOV. Er zullen een aantal discussieavonden georganiseerd worden waarin alle bevolkings/leeftijdsgroepen in de gelegenheid worden gesteld hun ideeën te geven hoe Ospeldijk er over 10 jaar uit moet zien. Zonder de betrokkenheid van de bevolking kan geen goede DOV worden opgesteld. Pieter ziet als grootste obstakel om tot goede ideeën te komen, dat men denkt dat het toch wel niet zal lukken.

10) Rondvraag:

John Lamerichs constateert dat de nieuwe bestuursleden door het bestuur zijn benoemd en niet door de vergadering gekozen. Hoe kan dat? De voorzitter beaamt dit en verwijst naar de 2 vacatures en de 2 kandidaten waardoor stemming in de vergadering overbodig was.

Tjeu Breukers vraagt waar het meubilair van de kerk heen is gegaan. Ad Verkooyen geeft toelichting:

Houtsnijwerk terug naar de familie van de maker

Kruisbeeld is in bruikleen gegeven in een doopkapel in Meerlo

Tabernakel is naar een kerk in Budel gegaan

Kerststal naar Bona Ventura

Orgel is naar de kerk in Ospel

Voor het kleine orgel is nog geen herbestemming

Het Mariabeeld wordt misschien in Ospel geplaatst (daar is wel al een beeld aanwezig)

De kruisweg is opgeslagen

De lampen liggen in de pastorie van Ospel

Tjeu Breukers constateert dat de herbestemming van de banken onzichtbaar onderhands is verlopen, tegen afspraken in. Ad Verkooyen stelt dat iedereen die gevraagd heeft, ook heeft gekregen.

Jan van Hulsen:

Er zijn onjuistheden opgetreden in de afwikkeling van de inventaris. Tijdens de infoavond over de kerksluiting op 13 dec. 2006 is beloofd dat de bevolking van Ospeldijk gekend zal worden in herplaatsing. Dat is duidelijk niet gebeurd.

Tjeu Breukers:

Is het eventuele BTW voordeel op de verkoop van de grond dat het kerkbestuur ten deel valt te controleren in de boeken?

Ad Verkooyen antwoordt dat dit niet apart vermeld wordt omdat het kerkbestuur niet BTW plichtig is. De verkoopprijs is afgesproken zonder BTW.

Er wordt gevraagd waarom de dorpsraad geen financieel overzicht heeft gemaakt van het afgesloten jaar.

De voorzitter meldt dat de dorpraad geen overzicht heeft bijgesloten bij de uitnodiging voor de jaarvergadering omdat ze niet verplicht is tot algemene publicatie, alleen een verplichting heeft tot publicatie naar de gemeente.

11) Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur

Notulen gemaakt door Pieter Nuij (secretaris) en vastgesteld door de dorpsraad in de vergadering op 26 juni 2008.

Notulen Jaarvergadering 2007

Notulen Jaarvergadering 2007

Notulen jaarvergadering 2007 van de dorpsraad Ospeldijk gehouden op 17 april 2007 in Henny’s Peelhofke.
Aanwezig: Voltallige dorpsraad, Femke Manse, Karin Bouten, 30 inwoners van Ospeldijk

1) Opening en welkom door de voorzitter.
De voorzitter opent de vergadering iets na 20.00 uur en stelt voor de vergadering in het dialect te houden wat wordt besloten.
De voorzitter licht de agenda toe en kondigt een pauze aan tussen de punten 7 en 8.

2) Notulen jaarvergadering 22 maart 2006.
Hr. Jan Van Hulsen stelt dat de notulen onvolledig zijn omdat de notulist (bescheiden als hij is) niet heeft genotuleerd dat hij bedankt is door de voorzitter. Hr. Van Hulsen vraagt waarom de notulen niet zijn aangepast terwijl hij er wel om gevraagd heeft tijdens de rondvraag van de informatieavond over het kerkgebouw. De voorzitter constateert dat de dorpsraad deze notulen buiten de jaarvergadering om zelf niet aan mag passen. Met toestemming van de aanwezigen wordt tot aanpassing besloten.

3) Jaarverslag
De voorzitter leest een samenvatting van de activiteiten van de dorpsraad in de periode april 2006 – april 2007 voor.
Hierin komt aan bod;
Naamswijziging.
In haar eerste vergadering op 5 april heeft het nieuwe bestuur besloten tot een wijziging van de naam Comité Ospeldijk in Dorpsraad Ospeldijk om hiermee in de pas te lopen met de overige dorpsraden in Nederweert.
Enquête;
Om zicht te krijgen op de verwachtingen die in de gemeenschap Ospeldijk leven ten aanzien van het functioneren van de Dorpsraad werd een enquête uitgezet. Tevens werden vragen gesteld over de wensen en verwachtingen betreffende Ospeldijk als gemeenschap nu en over tien jaar. De uitkomst van de enquête is in een nieuwsbrief bekend gemaakt en vormt de basis voor onze acties.
Speelveldje;
In overleg met de gemeente is besloten het speelveld aan de Anselberg te verplaatsen naar de Nieuwebaan zodat op de Anselberg op termijn woningbouw mogelijk wordt.
Kerk;
Samen met het kerkcomité Ospeldijk en het kerkbestuur Ospel heeft de dorpsraad de problemen van ons kerkgebouw in kaart gebracht. Na een aantal vergaderingen zijn we gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het niet mogelijk is de kerk in stand te houden. Het bisdom heeft hierop een inspraakavond belegd als eerste stap om de kerk te onttrekken aan de eredienst. De herbestemming van het gebouw of de grond vindt in overleg met het kerkbestuur Ospel en de gemeente plaats. De gemeenschap is hierover in een nieuwsbrief geïnformeerd en gevraagd met voorstellen te komen.
Parkeerproblemen op de Anselberg;
Naar aanleiding van klachten uit de gemeenschap is een avond belegd om te praten over de parkeerproblemen in de Anselberg.
Dorpsontwikkelingsvisie (DOV);
De dorpsraden Ospel en Ospeldijk hebben besloten gezamenlijk een DOV op te stellen. De contacten met de gemeente zijn hiervoor geopend en het proces is in gang gezet.
Vereniging kleine kernen Limburg;
De dorpsraad heeft actief deelgenomen aan de bijeenkomsten die door de VKKL zijn georganiseerd om samen met andere dorpsraden na te denken over leefbaarheid in kleine kernen.
Nieuwsbrief en website;
Om onze gemeenschap op de hoogte te houden van de lopende zaken zijn twee nieuwsbrieven verspreidt en is een eigen website opgezet (//www.dorpsraad-ospeldijk.nl)

Er volgen geen vragen of opmerkingen over het jaarverslag.

4) Jaaractieplan 2007/2008
De dorpsraad presenteert de plannen:

Verplaatsing speelveldje van Anselberg naar Nieuwebaan. Liesbeth Vaes licht het speelruimtebeleid van de gemeente Nederweert kort toe en meldt dat er op 14 mei een infoavond is voor Ospel en Ospeldijk waarin bewoners worden gevraagd mee te praten met de gemeente over het speelruimtebeleid. Tevens wordt een enquête aangekondigd waarin de Stichting Spel de behoeftes zal inventariseren. De aanwezigen en speciaal de jonge ouders worden uitgenodigd deel te nemen. Eveneens worden vrijwilligers gevraagd om te helpen met de verplaatsing van het speelveldje als het zo ver is.

Dorpsvisie en DOP. Zie agendapunt 6

Kerkgebouw en herbestemming perceel. Zie agendapunt 7

Woningbouw in Ospeldijk. De dorpsraad is in overleg met de gemeente om er op te blijven hameren dat woningbouw noodzakelijk is. Starterwoningen hebben prioriteit zoals dit ook naar voren kwam in de enquête die in mei 2006 door de dorpsraad is gehouden. De gemeente is in overleg met fam. Vaes om tot woningbouw aan de Anselberg te komen.

Communicatie. De dorpsraad vindt communicatie erg belangrijk. Dus is een website ingericht, worden nieuwsbrieven verspreidt, enquêtes gehouden en zullen thema-avonden worden georganiseerd.

Herziening statuten. De dorpsraad wil de bestaande statuten en huishoudelijk reglement moderniseren. Dit houdt ondermeer in dat de maximale zittingstermijn 12 jaar zal bedragen en een aftredingschema zal worden opgesteld.

Er zijn geen reacties uit de vergadering gekomen op de gepresenteerd.

5) Bestuursverkiezing:

Antoon Creemers heeft te kennen gegeven om persoonlijke redenen af te treden. Er hebben zich voor de jaarvergadering geen kandidaten aangemeld. De voorzitter constateert dat er dus blijkbaar geen animo is zodat er een vacature blijft. Het voorstel uit de vergadering om uit de aanwezigen een persoon aan te wijzen wordt niet in behandeling genomen.

6) Toelichting Dorpsontwikkelingsvisie

Femke Manse van de gemeente Nederweert licht de verschillen toe tussen de DOV=dorpsontwikkelingsvisie en de DOP=dorpsontwikkelingsplan. De DOV is het lange termijn plan waarin de inwoners van Ospeldijk aangeven wat zij de komende 10 jaar belangrijk vinden. Hierbij moeten we denken aan welzijn, woonklimaat, voorzieningen voor ouderen, kerk, school, verkeer, veiligheid, bestuurlijk klimaat enz. Door het samen opstellen van de DOV worden we ons als gemeenschap dus bewust van onze eigen positie en wensen. Met al deze ideeën kunnen we een analyse maken van de sterke en zwakke punten van onze leefomgeving en denken over de kansen en bedreigingen die er liggen. Dit hele proces vereist een goede samenwerking tussen gemeente, bevolking en dorpraad. De dorpsraad vertaalt de signalen van de bewoners naar de gemeente en van de gemeente naar de bewoners. De dorpsraad Ospeldijk heeft besloten samen met de Dorpraad Ospel aan de DOV te gaan werken. Hierbij worden we geholpen door de Stichting Vorkmeer die dit ook heeft gedaan voor de DOV van Budschop.

Nadat de DOV is opgesteld gaat de gemeente met dit plan aan het werk om het om te zetten in acties. Dit gemeentelijke actieplan heet het DOP. Omdat de gemeente maar een beperkte capaciteit heeft om DOVs uit te werken tot DOPs heeft de gemeente besloten dat de DOP Ospel(dijk) pas in 2009 opgesteld kan worden. Dit betekent dat niet eerder dan in het najaar van 2008 met de DOV Ospel(dijk) begonnen hoeft te worden. Eerder starten heeft geen nut omdat de gemeente niet eerder aan de gang kan/wil.

De secretaris merk op dat de situatie in Ospeldijk niet toe laat dat er lang gewacht wordt met beslissingen over woningbouw en herbestemming van het kerkgebouw.

Er zijn geen vragen over de toelichting van de dorpsontwikkelingsvisie.

7) Discussie herbestemming kerkgebouw/kerkperceel

De voorzitter schetst de situatie: door het afnemende aantal kerkbezoekers en de zeer hoge onderhoudskosten kan de kerk niet open blijven en zal op 28 mei de laatste mis worden gelezen. Uitstel van sluiting is niet mogelijk, mede omdat de brandweer het gebouw om brandtechnische redenen heeft afgekeurd. De dorpsraad is in nauw overleg met het parochiebestuur Ospel over herbestemming van het gebouw en de grond. Er zijn enkele scenario’s:

Gebouw slopen en het hele grondoppervlak volbouwen met woningen. Deze optie heeft niet de voorkeur van de dorpsraad en ook niet van het parochiebestuur. Dat de gemeente dit al beslist zou hebben is pertinent niet waar.

Bebouw een deel van het perceel met starterwoningen om daarmee de sloopkosten van het kerkgebouw te dekken. Het overige deel van het perceel wordt door de parochie in bruikleen gegeven aan de gemeenschap om er een centrale ontmoetingsplek met bankjes enz. te maken.

Maak van het hele perceel een centrale ontmoetingsplek met bankjes enz. Deze optie is erg duur omdat de sloopkosten dan niet terugverdiend kunnen worden. Misschien zijn er mogelijkheden de sloop deels door de bevolking zelf uit te laten voeren om daarmee de kosten te drukken. De voetbalclub Ospel kan als voorbeeld dienen. Het parochiebestuur is tegen het “zelfsloop” idee in verband met de aansprakelijkheid.

Probeer subsidie te regelen voor de sloop en zet in op maximale zelfwerkzaamheid voor een ontmoetingsplek.

Probeer subsidie te regelen voor een multifunctioneel centrum op de plaats van de kerk.

Naar aanleiding van deze scenario’s komen er enkele ideeën uit de vergadering:

Bouw op een gedenkplaatsje een Mariakapelletje met materialen uit de kerk als herinnering. Neem daar ook de klokkenstoel in op

Neem contact op met Jong Nederland die zelf hun blokhut hebben gebouwd.

Probeer subsidie van de provincie te krijgen.

Misschien is een herbestemming mogelijk zoals het kinderspeelparadijs in Eindhoven.

Neem het bestaande kerkgebouw op in een nieuwbouwplan.

8) Pauze

De dorpsraad biedt de aanwezigen een consumptie aan.

9) Rondvraag:

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

10) Afscheid Antoon Creemers.

De voorzitter bedankt Antoon voor zijn inzet voor de dorpsraad en bied een fles groots bier aan als blijk van waardering. Antoon bedankt de dorpsraad en de aanwezigen en brengt nogmaals naar voren dat hij om privéredenen besloten heeft op te stappen. Hij spoort de aanwezigen aan zich verkiesbaar te stellen voor de vacante plaats in de dorpsraad

11) Sluiting.

De voorzitter dank de notulist en sluit de vergadering om 21.08 uur.

Notulist: Pieter Nuij