Notulen Jaarvergadering 2007

Notulen Jaarvergadering 2007

Notulen jaarvergadering 2007 van de dorpsraad Ospeldijk gehouden op 17 april 2007 in Henny’s Peelhofke.
Aanwezig: Voltallige dorpsraad, Femke Manse, Karin Bouten, 30 inwoners van Ospeldijk

1) Opening en welkom door de voorzitter.
De voorzitter opent de vergadering iets na 20.00 uur en stelt voor de vergadering in het dialect te houden wat wordt besloten.
De voorzitter licht de agenda toe en kondigt een pauze aan tussen de punten 7 en 8.

2) Notulen jaarvergadering 22 maart 2006.
Hr. Jan Van Hulsen stelt dat de notulen onvolledig zijn omdat de notulist (bescheiden als hij is) niet heeft genotuleerd dat hij bedankt is door de voorzitter. Hr. Van Hulsen vraagt waarom de notulen niet zijn aangepast terwijl hij er wel om gevraagd heeft tijdens de rondvraag van de informatieavond over het kerkgebouw. De voorzitter constateert dat de dorpsraad deze notulen buiten de jaarvergadering om zelf niet aan mag passen. Met toestemming van de aanwezigen wordt tot aanpassing besloten.

3) Jaarverslag
De voorzitter leest een samenvatting van de activiteiten van de dorpsraad in de periode april 2006 – april 2007 voor.
Hierin komt aan bod;
Naamswijziging.
In haar eerste vergadering op 5 april heeft het nieuwe bestuur besloten tot een wijziging van de naam Comité Ospeldijk in Dorpsraad Ospeldijk om hiermee in de pas te lopen met de overige dorpsraden in Nederweert.
Enquête;
Om zicht te krijgen op de verwachtingen die in de gemeenschap Ospeldijk leven ten aanzien van het functioneren van de Dorpsraad werd een enquête uitgezet. Tevens werden vragen gesteld over de wensen en verwachtingen betreffende Ospeldijk als gemeenschap nu en over tien jaar. De uitkomst van de enquête is in een nieuwsbrief bekend gemaakt en vormt de basis voor onze acties.
Speelveldje;
In overleg met de gemeente is besloten het speelveld aan de Anselberg te verplaatsen naar de Nieuwebaan zodat op de Anselberg op termijn woningbouw mogelijk wordt.
Kerk;
Samen met het kerkcomité Ospeldijk en het kerkbestuur Ospel heeft de dorpsraad de problemen van ons kerkgebouw in kaart gebracht. Na een aantal vergaderingen zijn we gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het niet mogelijk is de kerk in stand te houden. Het bisdom heeft hierop een inspraakavond belegd als eerste stap om de kerk te onttrekken aan de eredienst. De herbestemming van het gebouw of de grond vindt in overleg met het kerkbestuur Ospel en de gemeente plaats. De gemeenschap is hierover in een nieuwsbrief geïnformeerd en gevraagd met voorstellen te komen.
Parkeerproblemen op de Anselberg;
Naar aanleiding van klachten uit de gemeenschap is een avond belegd om te praten over de parkeerproblemen in de Anselberg.
Dorpsontwikkelingsvisie (DOV);
De dorpsraden Ospel en Ospeldijk hebben besloten gezamenlijk een DOV op te stellen. De contacten met de gemeente zijn hiervoor geopend en het proces is in gang gezet.
Vereniging kleine kernen Limburg;
De dorpsraad heeft actief deelgenomen aan de bijeenkomsten die door de VKKL zijn georganiseerd om samen met andere dorpsraden na te denken over leefbaarheid in kleine kernen.
Nieuwsbrief en website;
Om onze gemeenschap op de hoogte te houden van de lopende zaken zijn twee nieuwsbrieven verspreidt en is een eigen website opgezet (//www.dorpsraad-ospeldijk.nl)

Er volgen geen vragen of opmerkingen over het jaarverslag.

4) Jaaractieplan 2007/2008
De dorpsraad presenteert de plannen:

Verplaatsing speelveldje van Anselberg naar Nieuwebaan. Liesbeth Vaes licht het speelruimtebeleid van de gemeente Nederweert kort toe en meldt dat er op 14 mei een infoavond is voor Ospel en Ospeldijk waarin bewoners worden gevraagd mee te praten met de gemeente over het speelruimtebeleid. Tevens wordt een enquête aangekondigd waarin de Stichting Spel de behoeftes zal inventariseren. De aanwezigen en speciaal de jonge ouders worden uitgenodigd deel te nemen. Eveneens worden vrijwilligers gevraagd om te helpen met de verplaatsing van het speelveldje als het zo ver is.

Dorpsvisie en DOP. Zie agendapunt 6

Kerkgebouw en herbestemming perceel. Zie agendapunt 7

Woningbouw in Ospeldijk. De dorpsraad is in overleg met de gemeente om er op te blijven hameren dat woningbouw noodzakelijk is. Starterwoningen hebben prioriteit zoals dit ook naar voren kwam in de enquête die in mei 2006 door de dorpsraad is gehouden. De gemeente is in overleg met fam. Vaes om tot woningbouw aan de Anselberg te komen.

Communicatie. De dorpsraad vindt communicatie erg belangrijk. Dus is een website ingericht, worden nieuwsbrieven verspreidt, enquêtes gehouden en zullen thema-avonden worden georganiseerd.

Herziening statuten. De dorpsraad wil de bestaande statuten en huishoudelijk reglement moderniseren. Dit houdt ondermeer in dat de maximale zittingstermijn 12 jaar zal bedragen en een aftredingschema zal worden opgesteld.

Er zijn geen reacties uit de vergadering gekomen op de gepresenteerd.

5) Bestuursverkiezing:

Antoon Creemers heeft te kennen gegeven om persoonlijke redenen af te treden. Er hebben zich voor de jaarvergadering geen kandidaten aangemeld. De voorzitter constateert dat er dus blijkbaar geen animo is zodat er een vacature blijft. Het voorstel uit de vergadering om uit de aanwezigen een persoon aan te wijzen wordt niet in behandeling genomen.

6) Toelichting Dorpsontwikkelingsvisie

Femke Manse van de gemeente Nederweert licht de verschillen toe tussen de DOV=dorpsontwikkelingsvisie en de DOP=dorpsontwikkelingsplan. De DOV is het lange termijn plan waarin de inwoners van Ospeldijk aangeven wat zij de komende 10 jaar belangrijk vinden. Hierbij moeten we denken aan welzijn, woonklimaat, voorzieningen voor ouderen, kerk, school, verkeer, veiligheid, bestuurlijk klimaat enz. Door het samen opstellen van de DOV worden we ons als gemeenschap dus bewust van onze eigen positie en wensen. Met al deze ideeën kunnen we een analyse maken van de sterke en zwakke punten van onze leefomgeving en denken over de kansen en bedreigingen die er liggen. Dit hele proces vereist een goede samenwerking tussen gemeente, bevolking en dorpraad. De dorpsraad vertaalt de signalen van de bewoners naar de gemeente en van de gemeente naar de bewoners. De dorpsraad Ospeldijk heeft besloten samen met de Dorpraad Ospel aan de DOV te gaan werken. Hierbij worden we geholpen door de Stichting Vorkmeer die dit ook heeft gedaan voor de DOV van Budschop.

Nadat de DOV is opgesteld gaat de gemeente met dit plan aan het werk om het om te zetten in acties. Dit gemeentelijke actieplan heet het DOP. Omdat de gemeente maar een beperkte capaciteit heeft om DOVs uit te werken tot DOPs heeft de gemeente besloten dat de DOP Ospel(dijk) pas in 2009 opgesteld kan worden. Dit betekent dat niet eerder dan in het najaar van 2008 met de DOV Ospel(dijk) begonnen hoeft te worden. Eerder starten heeft geen nut omdat de gemeente niet eerder aan de gang kan/wil.

De secretaris merk op dat de situatie in Ospeldijk niet toe laat dat er lang gewacht wordt met beslissingen over woningbouw en herbestemming van het kerkgebouw.

Er zijn geen vragen over de toelichting van de dorpsontwikkelingsvisie.

7) Discussie herbestemming kerkgebouw/kerkperceel

De voorzitter schetst de situatie: door het afnemende aantal kerkbezoekers en de zeer hoge onderhoudskosten kan de kerk niet open blijven en zal op 28 mei de laatste mis worden gelezen. Uitstel van sluiting is niet mogelijk, mede omdat de brandweer het gebouw om brandtechnische redenen heeft afgekeurd. De dorpsraad is in nauw overleg met het parochiebestuur Ospel over herbestemming van het gebouw en de grond. Er zijn enkele scenario’s:

Gebouw slopen en het hele grondoppervlak volbouwen met woningen. Deze optie heeft niet de voorkeur van de dorpsraad en ook niet van het parochiebestuur. Dat de gemeente dit al beslist zou hebben is pertinent niet waar.

Bebouw een deel van het perceel met starterwoningen om daarmee de sloopkosten van het kerkgebouw te dekken. Het overige deel van het perceel wordt door de parochie in bruikleen gegeven aan de gemeenschap om er een centrale ontmoetingsplek met bankjes enz. te maken.

Maak van het hele perceel een centrale ontmoetingsplek met bankjes enz. Deze optie is erg duur omdat de sloopkosten dan niet terugverdiend kunnen worden. Misschien zijn er mogelijkheden de sloop deels door de bevolking zelf uit te laten voeren om daarmee de kosten te drukken. De voetbalclub Ospel kan als voorbeeld dienen. Het parochiebestuur is tegen het “zelfsloop” idee in verband met de aansprakelijkheid.

Probeer subsidie te regelen voor de sloop en zet in op maximale zelfwerkzaamheid voor een ontmoetingsplek.

Probeer subsidie te regelen voor een multifunctioneel centrum op de plaats van de kerk.

Naar aanleiding van deze scenario’s komen er enkele ideeën uit de vergadering:

Bouw op een gedenkplaatsje een Mariakapelletje met materialen uit de kerk als herinnering. Neem daar ook de klokkenstoel in op

Neem contact op met Jong Nederland die zelf hun blokhut hebben gebouwd.

Probeer subsidie van de provincie te krijgen.

Misschien is een herbestemming mogelijk zoals het kinderspeelparadijs in Eindhoven.

Neem het bestaande kerkgebouw op in een nieuwbouwplan.

8) Pauze

De dorpsraad biedt de aanwezigen een consumptie aan.

9) Rondvraag:

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

10) Afscheid Antoon Creemers.

De voorzitter bedankt Antoon voor zijn inzet voor de dorpsraad en bied een fles groots bier aan als blijk van waardering. Antoon bedankt de dorpsraad en de aanwezigen en brengt nogmaals naar voren dat hij om privéredenen besloten heeft op te stappen. Hij spoort de aanwezigen aan zich verkiesbaar te stellen voor de vacante plaats in de dorpsraad

11) Sluiting.

De voorzitter dank de notulist en sluit de vergadering om 21.08 uur.

Notulist: Pieter Nuij