Notulen jaarvergadering 2008

Notulen jaarvergadering 2008

Notulen jaarvergadering dorpsraad Ospeldijk 29 april 2008 in Henny’s Peelhofke.
Aanwezig: Voltallig bestuur (Thijs Sieben vanaf 20.45) en 32 dorpsgenoten.

Petra Verdonschot (voorzitter) vraag of de vergadering in het Limburgs kan worden gehouden. Geen bezwaar bij de aanwezigen. Koffie en thee kan naar behoefte zelf gepakt worden.

1) Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen welkom en vertelt dat Toos Verkooyen en Gerrit Kessels een lintje hebben ontvangen voor hun jaren lange onbaatzuchtige inzet voor de gemeenschap. Het aanvragen van een lintje betekent voor de aanvrager veel werk en de voorzitter bedankt daarom de mensen die zich hiervoor hebben ingezet.

2) Notulen jaarvergadering 17 april 2007
Geen opmerkingen en dus aangenomen met dank aan de notulist.
Alvorens verder te gaan stelt de voorzitter een agenda verandering voor: punt 7 (Toelichting nieuwbouw op kerkperceel) en punt 6 (Pauze) omwisselen zodat in de pauze de gelegenheid bestaat de bouwtekeningen te bekijken. De vergadering gaat akkoord.

3) Jaarverslag 2007/2008
De voorzitter bespreekt de samenstelling van de dorpsraad en geeft een overzicht van activiteiten van afgelopen jaar (Statutenwijziging, speelveldje, kerk,dorps ontwikkeling visie, Vereniging kleine kernen Limburg, basisschool ’t Kienhout, Nieuwsbrief en website, Staatsbosbeheer, LOG en overleg met de gemeente).

4) Jaaractieplan 2008/2009
Het actieplan voor 2008/2009 wordt besproken:

  • DOV

Grootste activiteit wordt het opstellen van de Dorps Ontwikkelings Visie (DOV). In dit plan staat de visie van de bevolking van Ospeldijk op de gewenste en noodzakelijke ontwikkelingen van Ospeldijk in de komende 10 jaar. Op basis van dit plan zal de gemeente een Dorps Ontwikkelings Plan (DOP) maken. Om tot een DOV te komen moet de bevolking meedenken. Er zullen daarom avonden georganiseerd worden voor jeugd, jongeren, senioren, gezinnen etc. De dorpsraad zal hierin gesteund worden door Stichting Vorkmeer die ook hebben geholpen bij het opstellen van de DOV’s in Leveroy en Budschop. De dorpsraad wil proberen de DOV binnen ¾ jaar rond te hebben.

  • Speelveldje

De gemeente heeft in de nota “Speelruimtebeleid” uiteengezet hoe ze met speelruimte om zal gaan. De dorpsraad heeft aangegeven graag vroeg bij plannen over de speelruimte betrokken te worden. Daarom vraagt de dorpsraad de bevolking naar eventuele wensen voor de inrichting van ons nieuwe speelveldje aan de Nieuwebaan. Er zijn subsidies te krijgen voor goede plannen, laar geld dus geen belemmering zijn voor goede ideeën.

  • Woningbehoefte

De bouw van woningen aan de Anselberg zal in 2009 starten. Geef woonwensen door (huur/starter/seniorenwoningen) want als de plannen vastliggen is veranderen moeilijk.

  • VKKL (Vereniging kleine kernen limburg)

De dorpendag van de VKKL is erg interessant omdat daar andere dorpsraden ontmoet kunnen worden.

  • Uw wensen

De dorpsraad vraagt u dringend eventuele wensen kenbaar te maken. Laat goede ideeën niet sneuvelen!!

5) Bestuursverkiezingen

Liesbeth Vaes heeft kenbaar gemaakt af te treden. Daarom zijn er 2 vacatures in het bestuur. Kandidaten hebben tot 19.00 uur de tijd gehad zich aan te melden. Er zijn 2 aanmeldingen ontvangen: Ely Feyen en John Linders. Het bestuur heeft met algemene stemmen Ely en John opgenomen en de nieuwe leden zullen meteen aan treden.

De voorzitter bedankt Liesbeth voor de energie die ze aan de dorpsraad heeft gegeven met o.a. als resultaat een eigen website van de Dorpsraad. Met bloemen, een fles en een warm applaus wordt afscheid van Liesbeth genomen.

6) Nieuwbouwplannen op kerkperceel

Ad Verkooyen presenteert de plannen de bebouwing op het perceel van de voormalige kerk. Hij verduidelijkt de vertraging van de sloop die veroorzaakt is door de onverwachte vondst van asbest in de vloertegels. De sloop is wegens belastingtechnische regels (de Groninger Acte) nog niet compleet uitgevoerd. Hierdoor is het kerkbestuur niet BTW-plichtig over de grondverkoop. Tot de start van de nieuwbouw blijft deze situatie voortduren.

Het kerkbestuur is met de gemeente, architect Houtappels en aannemer Scheijven in overleg om te komen tot 4 starter woningen en 1 vrije sector woning en een vrij perceel met daarop nieuwe 9m hoge zuilen met klokkenstoel en zitmogelijkheid als aandenken aan de kerk. Instemming van het bisdom is echter wel vereist.

De inwoners van Ospeldijk zullen als eerste geïnformeerd worden als de woningen te koop komen. Indien meer dan 5 belangstellende dan zal er geloot worden, bij minder belangstelling zal voor de overige woningen worden geadverteerd, echter niet voordat de eigen bevolking geïnformeerd is over de koopmogelijkheid.

Brief van Henny aan de bevolking van Ospeldijk

De voorzitter leest een brief voor van Henny waarin ze aankondigt na 7 jaar te stoppen per 1 september als uitbater van het Peelhofke. Ze bedankt in haar brief de klanten, het personeel en de verenigingen en geeft tot haar verdriet aan dat het ondanks alle geïnvesteerde energie niet rendabel is.

Na 1 september zullen Lizet en All Biemans  een jaar proberen hoe het draait met Henny als personeel.

7) Pauze.

De dorpsraad biedt een consumptie aan geeft de mogelijkheid bij Ad Verkooyen de tekeningen voor de bebouwing van het kerkperceel te bekijken.

Vragen tijdens de pauze naar aanleiding van agenda punt 6)

Vraag: Wat gebeurt er als er maar 3 gegadigden zijn uit Ospeldijk?

Antwoord: Dan wordt voor de overige 2 geadverteerd

vraag: Als er maar 3 verkocht zijn, start dan toch de bouw?

antwoord: Als 3 van de 4 starterwoningen zijn verkocht zullen 4 starterwoningen gebouwd worden.

vraag: Wie doet de voorlichting?

antwoord: Scheijven doet de voorlichting.

vraag: Wie worden als eerste geïnformeerd?

antwoord: De bewoners van Ospeldijk en Ospel worden als eerste geïnformeerd.

vraag: Hoe wordt voorkomen dat speculanten mee gaan doen?

antwoord: In de koopakte wordt een antispeculatie beding opgenomen.

vraag: Hoe zie de planning er uit

antwoord: eerst overeenstemming bereiken met de gemeente, dan aanvraag verandering bestemmingsplan (artikel 19 procedure) bij de provincie, daarna het traject voor de bouwvergunning. Al met al lijkt toestemming voor bouw eind 2008 reëel.

8) Toekomstvisie basisschool ’t Kienhout.

Pieter Nuij informeert de vergadering over acties binnen het schoolbestuur van Meerderweert om een visie te ontwikkelen over het openhouden van scholen in kleine kernen. Zowel Meerderweert als de gemeente Nederweert hebben openlijk uitgesproken een onderwijsvoorziening in de kleine kernen belangrijk te vinden. Het voortbestaan van ’t Kienhout is de komende 5 jaar niet in het geding. Door de geplande woningbouw wordt tevens eens kleinere daling van het leerlingen aantal verwacht dan waarmee nu gerekend wordt. Het is belangrijk dat de school door de bevolking gedragen wordt.

9) Dorps Ontwikkelings Visie (DOV)

Pieter Nuij licht het proces toe dat moet leiden tot de DOV. Er zullen een aantal discussieavonden georganiseerd worden waarin alle bevolkings/leeftijdsgroepen in de gelegenheid worden gesteld hun ideeën te geven hoe Ospeldijk er over 10 jaar uit moet zien. Zonder de betrokkenheid van de bevolking kan geen goede DOV worden opgesteld. Pieter ziet als grootste obstakel om tot goede ideeën te komen, dat men denkt dat het toch wel niet zal lukken.

10) Rondvraag:

John Lamerichs constateert dat de nieuwe bestuursleden door het bestuur zijn benoemd en niet door de vergadering gekozen. Hoe kan dat? De voorzitter beaamt dit en verwijst naar de 2 vacatures en de 2 kandidaten waardoor stemming in de vergadering overbodig was.

Tjeu Breukers vraagt waar het meubilair van de kerk heen is gegaan. Ad Verkooyen geeft toelichting:

Houtsnijwerk terug naar de familie van de maker

Kruisbeeld is in bruikleen gegeven in een doopkapel in Meerlo

Tabernakel is naar een kerk in Budel gegaan

Kerststal naar Bona Ventura

Orgel is naar de kerk in Ospel

Voor het kleine orgel is nog geen herbestemming

Het Mariabeeld wordt misschien in Ospel geplaatst (daar is wel al een beeld aanwezig)

De kruisweg is opgeslagen

De lampen liggen in de pastorie van Ospel

Tjeu Breukers constateert dat de herbestemming van de banken onzichtbaar onderhands is verlopen, tegen afspraken in. Ad Verkooyen stelt dat iedereen die gevraagd heeft, ook heeft gekregen.

Jan van Hulsen:

Er zijn onjuistheden opgetreden in de afwikkeling van de inventaris. Tijdens de infoavond over de kerksluiting op 13 dec. 2006 is beloofd dat de bevolking van Ospeldijk gekend zal worden in herplaatsing. Dat is duidelijk niet gebeurd.

Tjeu Breukers:

Is het eventuele BTW voordeel op de verkoop van de grond dat het kerkbestuur ten deel valt te controleren in de boeken?

Ad Verkooyen antwoordt dat dit niet apart vermeld wordt omdat het kerkbestuur niet BTW plichtig is. De verkoopprijs is afgesproken zonder BTW.

Er wordt gevraagd waarom de dorpsraad geen financieel overzicht heeft gemaakt van het afgesloten jaar.

De voorzitter meldt dat de dorpraad geen overzicht heeft bijgesloten bij de uitnodiging voor de jaarvergadering omdat ze niet verplicht is tot algemene publicatie, alleen een verplichting heeft tot publicatie naar de gemeente.

11) Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur

Notulen gemaakt door Pieter Nuij (secretaris) en vastgesteld door de dorpsraad in de vergadering op 26 juni 2008.