Notulen jaarvergadering 2009

Notulen jaarvergadering 2009

Notulen jaarvergadering dorpsraad Ospeldijk gehouden op 13 mei 2009 in Odiliahome.

Opening en welkom

De voorzitter opent om 20.10 de vergadering en heet de ongeveer 30 dorpsgenoten welkom. Tevens stelt zij Fons Zijlstra en Monique Verhaegh voor, inmiddels bekend als de mensen van Vorkmeer die ons geholpen hebben met de DOV. Eveneens wordt Ralph Bongaards geïntroduceerd als de leefbaarheidcoördinator van de gemeente Nederweert. De voorzitter vraagt of er bezwaren zijn om de jaarvergadering in het dialect te voeren. Geen bezwaren.

Notulen jaarvergadering 29 april 2008

Na correctie van een verkeerd gespelde naam worden de notulen aangenomen met dank aan de notulist

Jaarverslag 2008/2009

De voorzitter leest het jaarverslag 2008 voor. Er is veel werk verzet mede doordat iedereen zijn eigen specialisatie heeft.

Presentatie ontwerp speelveldje

In het oorspronkelijk plan werd uitgegaan van een start begin 2007. De acties zijn vertraagd mede door onze eigen wens om de kinderen de mogelijkheid  te bieden in het kader van de DOV hun droomspeelveldje te ontwerpen. Deze ontwerpen zijn samen met een toelichting op de vertraging naar de gemeente gestuurd. Vanuit onze gemeenschap zijn Liesbeth Vaes en Hilde Kerkhofs de coördinatoren voor de herinrichting. De gemeente heeft toegezegd in de 2e helft 2009 met de aanleg te starten en eind 2009 klaar te zijn.Hulp vanuit de gemeenschap is zeer gewenst om de aanlegkosten te drukken en daardoor meer geld vrij te hebben voor inrichting

Jaaractieplan 2009/2010

Erkenning van Ospeldijk als Kern: De eisen vanuit de gemeente om als kern erkend te worden zijn: Aaneengesloten bebouwing, een kerk, school/peuterspeelzaal en eventueel een gemeenschapshuis. De gemeente vindt dat Ospeldijk aan deze eisen voldoet en ziet Ospeldijk dus als een kern.

AED: Er is een unit gereserveerd voor Ospeldijk. Deze wordt opgehangen als er voldoende opgeleiden mensen zijn (reanimatie cursus en aanmelding voor SMS alert). Er wordt samen met Ospel een Informatieavond georganiseerd. De uitnodiging verschijnt in het Nederweerter blaadje. De cursuskosten worden betaald door de gemeente. De AED wordt bij voorkeur opgehangen op een verlichtte, niet afgelegen plek mogelijk bij het Peelveldje kerkmonument. Niet op het Kienhout ivm de afgesloten poort.. De voorzitter doet een oproep voor plaatsvoorstellen en vraagt deelnemers aan de reanimatie cursus zich bij haar op te geven.

Ralph Bongaards vult aan dat cursus doen tevens deelname aan het SMS alert netwerkwerk betekent. Deelnemers aan de Informatieavond moeten een legitimatie bewijs meebrengen. Ook zonder opleiding mag AED toch gebruikt worden.

VKKL

Dorpendag 13 juni. Deze dag is tot nu toe altijd leuk, positief en nuttig gebleken.

Gemeenschappelijke ruimte:

Door de sluiting van Henny’s Peelhofke is de gemeenschappelijke ruimte weg gevalen Odiliahome en de Meule zijn een redelijke vervanging maar kunnen geen garantie op reservering bieden. De gemeenschap moet vooruitdenken welke richting ze wil kiezen. Subsidies zijn mogelijk maar wij moeten het als gemeenschap zelf van de grond tillen. De dorpsraad Ospeldijk neemt hierover geen beslissingen want zij is immers doorgeefluik van de gemeenschap naar de gemeente en andersom.

Vraag: Hoe staat het met de multifunctionele ruimte in ’t Kienhout? Antwoord: Deze ruimte is te klein voor activiteiten zoals carnaval. Nu permanent in gebruik voor de kleutergroep. Gebruik door andere groepen is echter mogelijk.

Uw aller wensen en ideeën

De dorpsraad wil graag ideeën oppakken die in de gemeenschap leven.

DOV DOP

De dorpsraad blijft het proces van DOV naar DOP volgen

Bestuurswijziging

Pieter Nuij treedt af wegens drukke werkzaamheden met zijn verbouwing. Pieter van Wetten heeft zich als kandidaat aangemeld en is in de dorpsraad opgenomen. De voorzitter bedankt Pieter Nuij die op zijn beurt aanbiedt te helpen als dat nodig is.

Pauze

Kwebbelen met een consumptie van de dorpsraad!!

DOV

Ralph Bongaards gaat als leefbaarheidscoordinator de DOP definitie doen.

Fons Zijlstra licht de concept DOV toe. Petra bedankt Fons en Monique voor hun activiteiten. De datum voor de aanbieding wordt bekend gemaakt in het Nederweerter blaadje, op de publicator langs de Meijelsedijk en op de website van de dorpsraad.

Na de presentatie volgt een discussie. Men vraagt toe te voegen aan de DOV dat een starterwoning niet meer mag kosten dan 200K. Tevens wordt een oproep gedaan om tot een eigen definitie van starterwoning te komen.

Naar aanleiding van de starterwoningdiscussie wordt onvrede geuit over de toegestane verhuur van een van de koopwoningen op het kerkperceel. De secretaris licht toe dat hier niet de gemeente op aangekeken moet worden omdat het niet de verantwoordelijkheid en/of bevoegdheid van de gemeente is hierover te oordelen. Het verbod op verhuur is afgedwongen door de verkopende partij van de grond (Parochiebestuur Ospel).

Na de discussie wordt het DOV concept door de aanwezigen unaniem geaccepteerd en dus bekrachtigd als finale versie. Hiermee is de DOV Ospeldijk dus een feit.

Alle documenten zijn te vinden op de site www.dorpsraad-ospeldijk.nl

Rondvraag

Vraag: Is moulin blues 25 weer op de zelfde plaats?

Antwoord: Komend jaar waarschijnlijk nog wel, maar er wordt actief naar alternatieven binnen Ospeldijk gezocht.

Pieter Nuij bedankt zijn mede dorpsraadleden voor de enthousiaste en prettige samenwerking.

Sluiting

De voorzitter sluit de jaarvergadering om 21.45uur.
Notulen gemaakt door John Linders (secretaris)