Notulen jaarvergadering 2010

Notulen jaarvergadering 2010

Aanwezig; Petra Verdonschot, Ely Feijen, Pieter van Wetten, John Vermeeren,  Harold Sijbers, Thijs Sieben en John Linders (notulist)
Speker; Wendy Delsing van de gemeente Nederweert.
De jaarvergadering wordt verder door 22 dorpsgenoten bijgewoond.

Opening en welkom om 20.10 uur door de voorzitter. Dank aan schutterij St. Odilia dat we gebruik mogen maken van het Odiliahome. Voor kofie/thee en vlaai is gezorgd. De voorzitter vraagt of de vergadering weer in het dialect gedaan mag worden, dit wordt door de aanwezigen goedgekeurd.

Als eerste wordt het woord gegeven aan Wendy Delsing, zij geeft een korte uitleg over het bouwproject aan de Anselberg/Meijelsedijk.
De bestaande woning aan de Meijelsedijk zal behouden blijven en verkocht worden als burgerwoning. De opstallen op het perceel zullen op kort termijn gesloopt gaan worden.
Op het oude speelveldje aan de Anselberg zijn er 4 kavels van  360 m2  . bestemd voor starterwoningen en een kavel van  656 m2  . voor een vrij staande woning. Achter de bestaande woning zijn er 2 kavels van  400 m2  . voor starterwoningen. Naast de bestaande woning aan de kant van de Meijelsedijk is er een kavel voor een vrijstaande woning en er zijn er 2 duo kavels. De gemeente probeert in het 2e gedeelte van 2010 te starten met het uitgeven van de eerste kavels aan de Anselberg.

Vragen:

De kavels voor de starterwoningen aan de Anselberg zijn erg groot en waarschijnlijk kostbaar voor starters. Is er een mogelijkheid om een stuk van het kavel in erfpacht te nemen.

Wendy zegt dat de gemeente voor de starters een andere grondprijs heeft bepaald. Deze prijs ligt bijna 70 euro per meter lager dan de vrije sector prijs. De prijs van een kavel zou op 60.000 euro uitkomen. Vergelijkbaar met een ander project in Nederweert moet het dan mogelijk zijn om voor ca. 200.000 euro een starterwoning zonder garage te hebben. Het gaat hier dan om een kleine basiswoning met uitbreidingsmogelijkheden voor de toekomst. Er zijn hier ook mogelijkheden om een CPO (collectief particulier opdrachtgevers schap) project te starten, hiervoor zijn er begeleidingsmogelijkheden. In het verleden is er een enquête geweest onder starters en hieruit bleek dat er geen interesse was voor de erfpacht constructie. Als er starters zijn die wel interesse in erfpacht hebben, dan is het mogelijk om met de gemeente hierover in overleg te gaan.

Als er meer interesse zou zijn voor vrije sector woningen, is het dan mogelijk dat de kavels van de starterwoningen verkocht gaan worden voor vrije sector woningen.

Als er meer behoefte aan vrije sector woningen zou zijn, dan kan de gemeente heroverwegen om de kavels voor de vrije                 sector te verkopen. Is er meer vraag voor vrije sector dan aanwezige kavels, dan is de procedure dat er geloot gaat                 worden.

Wordt er nog gepubliceerd in het gemeente contact over dit bouwplan?

Er is voor één gedeelte van het plan vorig jaar al een publicatie geweest, maar er zal zeker nog gepubliceerd gaan worden.
De starterwoningen worden hierin dan weer meegenomen.

Komen de nieuwe woningen in dezelfde lijn te liggen als de bestaande woningen?

De nieuwe woningen aan de Anselberg komen in lijn te liggen met de bestaande woningen. Voor de woningen aan de                Meijelsedijk is dit moeilijker omdat de bestaande woningen hier en daar al verspringen.

Is het mogelijk om aan de Anselberg, als hier straks aan beide zijde woningen staan, extra parkeer gelegenheid te creëren?

Er kan misschien wel rekening mee worden gehouden, dit zou dan bekeken moeten worden voor het nieuwe straatbeeld. Op dit moment wordt er rekening gehouden met één parkeerplaats op eigen terrein. Wendy zal navragen wat de eventuele mogelijkheden zullen zijn. Er komt hier de opmerking door een van de aanwezige, dat er in het verleden gevraagd is om de auto’s op de weg te parkeren om zo de snelheid op de Anselberg te reduceren. Nu is het speelveldje verplaatst en nu zal er wel hard gereden mogen worden. – Dit is niet de opzet en er word bekeken wat er mogelijk is.

Mochten er over dit project nog vragen zijn, dan is dit per e-mail altijd mogelijk. Het e-mail adres waar u terecht kunt is projectbureau@nederweert.nl

De voorzitter dankt Wendy voor het komen en voor de uitleg. Mochten er nog vragen zijn dan zullen die zeker bij haar terecht komen.

Notulen van de jaarvergadering 13 mei 2009.

Deze notulen worden door de voorzitter voorgelezen. Een verkeerd gespelde naam is gewijzigd en hiermee zijn de notulen 2009 aangenomen.

Het jaarverslag 2009 wordt door de voorzitter voorgelezen.  De aanwezige hebben op dit moment geen vragen of opmerkingen. Zijn er in de toekomst nog zaken die de bewoners graag aan het licht zien komen, dan horen wij als dorpsraad dit graag. Suggesties en / of opmerkingen zijn altijd welkom.

15 minuten pauze. Tijd voor een drankje en een praatje.

Jaaractieplan 2010.

DOV: Deze visie wordt geen DOP omdat projecten die besproken zijn, niet in een plan gegoten hoeven te worden om er mee te werken. We hebben hier al overleg over gehad met Ralf Bongaerts van de gemeente nederweert. Het wordt een werkbare en werkzame visie met ook taken voor de dorpsraad. Deze visie wordt binnenkort aan het college aangeboden ter goedkeuring.

Woningbouw: Wij willen woningbouw stimuleren en met de gemeente in gesprek gaan als het duidelijk is waar knelpunten zijn. Maar eerst zal er bekeken moeten worden of er behoefte is aan woningbouw en welke soort woningen. De dorpsraad verneemt het graag als er behoefte is aan woningbouw.

Verkeersveiligheid: met 1 of 2 personen uit de dorpsraad en 2 inwoners van Ospeldijk willen we een werkgroep opzetten om de onveilige verkeerssituaties in kaart te brengen.

Met deze gegevens kunnen we met de gemeente of andere betrokken partijen dan in overleg gaan, op zoek naar oplossingen.  Graag zouden we zien dat de mensen die dit ter harte gaat, zich opgeven bij de dorpsraad.

Speelveldje: het nieuwe speelveldje is door de jeugd al in gebruik genomen, een officiële opening volgt nog. Er is door vele vrijwilligers hard gewerkt aan het speelveldje, grote dank hiervoor. Waar wij ons komend jaar sterk voor willen maken is de skatebaan die zeer gewenst is. Hiervoor zal de dorpsraad een aantal stichtingen aanschrijven voor een eventuele bijdrage om zo het laatste stukje van het speelveldje te kunnen realiseren.

AED: deze externe defibrillator hangt aan de poort bij de school en kan door iedereen gebruikt worden, het is echter gewenst dat er nog vrijwilligers zijn die zich willen opgeven voor de cursus AED. Meer informatie hierover vindt u op www.RAVLN.nl.

Themamiddag voor ouderen: de dorpsraad wil graag, indien er interesse voor is, een bijeenkomst organiseren met een presentatie over het WMO beleid. Er zijn diverse zaken waar de burger niet van op de hoogte is. Er kan hier gedacht worden aan het regiotaxi vervoer. Heeft u hier belangstelling voor, dan vernemen wij dit graag.

Basisschool: Zoals er al vernomen is zal de basisschool gaan sluiten, dit zal binnen een tijdsbestek van 1 of 2 jaar zijn. Het sluiten van de school daar heeft de dorpsraad geen invloed op. Wat er wel mogelijk is, de gedachte eens laten gaan welke functie kan het gebouw zelf, in de toekomst voor ons betekenen. Ideeën zijn welkom. De dorpsraad wil indien dit wenselijk is hier in meedenken. Als er een goed plan aan de gemeente gepresenteerd wordt, dan zal deze zich er heel serieus over buigen. Ook de gemeente vindt het belangrijk dat het gebouw blijft bestaan. We zijn er allemaal bij gebaat als het schoolgebouw voor iets moois en nuttigs gebruikt kan gaan worden.

Bestuurswijziging. Harold heeft vorig jaar aangegeven om te willen stoppen met de dorpsraad. Harold heeft dit jaren lang met veel plezier gedaan, maar de tijd laat het niet meer toe om actief deel te nemen aan de dorpsraad. Harold heel veel dank voor de inzet van de afgelopen jaren.  Er wordt Harold een kleine attentie overhandigd en van de aanwezige dorpsbewoners krijgt hij een hartelijk applaus. Harold dankt ook de dorpsraad voor de fijne samenwerking van de afgelopen jaren. Hij wenst zijn opvolger heel veel succes. Daarmede het vervolg hierop. Nieuw lid van de dorpsraad is Eric van Hulsen. Eric heeft zichzelf spontaan aangemeld voor de dorpsraad en is zeer welkom.

Rondvraag.

Is er een mogelijkheid om het schoolgebouw te verhuren aan meerdere personen, bijvoorbeeld aan startende ondernemers die enkele lokalen huren. Op deze manier wordt er een mogelijkheid geboden om het gehele gebouw met meerdere ondernemers te huren. De mogelijkheden of ideeën worden voorgelegd aan de gemeente.

Suggesties zijn zeker welkom. Het is zeker van belang om het schoolgebouw te behouden in Ospeldijk.

Is er EHBO nodig om de cursus van de AED te volgen? Dit is volgens de voorzitter niet nodig. Er kan zo gestart worden met de AED cursus. Wel is het noodzakelijk om eerst de informatieavond op 25 mei ( welke gehouden wordt in de kantine van voetbalclub RKSVO) bij de te wonen. Hier kan men zich dan aanmelden voor de cursus AED.

Het is jammer dat in het jaar dat er starterwoningen beschikbaar komen in Ospeldijk er ook besloten wordt dat de school op Ospeldijk gesloten gaat worden. Conclusie, Als de school in Ospeldijk dicht gaat zal dit ook zeker consequenties hebben voor de verkoop van de starterwoningen.

Er kwam de opmerking dat de lezing van Wendy Delsing niet goed verstaanbaar was, en de plattegrond van het project niet voor iedereen zichtbaar.

Dit wordt terug gekoppeld naar de gemeente en voor een volgende keer trekken wij hier lering uit en nemen we maatregelen om dit te voorkomen.

De vergadering wordt om 21.30 uur gesloten, dank voor de aanwezigheid.
Notulen gemaakt door John Linders (secretaris)