Notulen jaarvergadering 2011

Notulen jaarvergadering 2011

Notulen jaarvergadering dorpsraad 13 april 2011.
Aanwezig; Petra Verdonschot, Ely Feijen, Pieter van Wetten, John Vermeeren, Eric van Hulsen,
Thijs Sieben en John Linders (notulist)
De jaarvergadering wordt verder door 34 dorpsgenoten bijgewoond.

Opening en welkom om 20.05 uur door de voorzitter. Dank aan schutterij St. Odilia dat we
gebruik mogen maken van het Odiliahome. Voor koffie/thee en vlaai is gezorgd. De dorpsraad
is blij met de grote opkomst. De voorzitter vraagt of de vergadering weer in het dialect
gedaan mag worden, dit wordt door de aanwezigen goedgekeurd.

Notulen jaarvergadering 2010.
Zijn er op- of aanmerkingen op de notulen van 2010. Geen reacties en de notulen zijn bij
deze aangenomen.

Jaarverslag 2010/2011 wordt voorgelezen. Enkele punten er uit gelicht.
– Verzoek bij de gemeente gedaan om de ondergronds containers bij de klokkentoren
te verplaatsen. Dit verzoek is afgewezen.
– Speelveldje werd in 2010 door wethouder Wernink feestelijk geopend. Mede door de
vele vrijwilligers is het een prachtig speelveldje geworden.
– De klokkentoren werd op 19 september officieel geopend.
– Verkeer en veiligheid. Geen aanmeldingen gehad voor een werkgroep. John Vermeeren
heeft dit opgepakt en overlegd hierover met de gemeente Nederweert.
* opmerkingen, de klok in de toren staat al een ruime tijd stil. Iedereen mag en kan dit
doorgeven aan de gemeente Nederweert. Is reeds gebeurd. Contact persoon hiervoor
is Hans van de Kerkhof, bereikbaar onder tel. nr. van de gemeente 677111.

Discussie bouwlocatie Anselberg / Meijelsedijk
Welke redenen zouden er kunnen zijn dat de percelen/woningen niet verkocht worden?
a. Percelen te groot.
b. Grondprijs te hoog.
c. Oneerlijke concurrentie, grondprijzen zijn gelijk getrokken in
Ospeldijk/Ospel/Nederweert. Nederweert/Ospel heeft meer
faciliteiten/winkels/voorzieningen.
d. Idee, werk met erfpacht. Grond niet kopen maar huren met recht op kopen.
e. Als grondprijzen lager zijn en de starter wil graag rustig wonen zal deze toch kiezen
voor Ospeldijk.
f. Grond opsplitsen in bouwgrond en landbouwgrond. De percelen worden dan goedkoper.
Er hoeft voor landbouwgrond geen hoge prijs betaald te worden.
g. Meer publiciteit over de mogelijkheden ook naar buiten toe. h. Het perceel Vaes aan de Meijelsedijk snel in orde maken. Het ziet er nu niet
representatief uit. Dit nodigt niet uit tot kopen en het geeft geen goed beeld
voor/over Ospeldijk.
i. Kavels anders indelen, verkleinen door er een weg doorheen te leggen. Kleinere kavels,
meer percelen.
j. In een eerder stadium lag de voorgrens van de kavels aan de Anselberg verder naar
achter. De percelen zijn dan ook kleiner en er is ruimte voor parkeerplaatsen.
k. Vanaf 1 januari moeilijker voor de jeugd om geld bij de bank te lenen. Nu zou het
misschien wel interessant zijn voor huurwoningen (woningbouw vereniging).
l. Er blijkt uit de verslagen van de woningbouwvereniging geen animo te zijn voor
huurwoningen in Ospeldijk. Een bewoner die nu particulier aanbiedt heeft voldoende
reacties gehad en kon zijn woning zeer snel verhuren. Er is wel zeker vraag naar
huurwoningen in Ospeldijk.
m. Het gevoel/idee bestaat dat de gemeente Nederweert niet wil investeren in
Ospeldijk. Door te wachten met huurwoningen is er de kans dat Ospeldijk doodbloedt.
* Conclusie, het is een combinatie van te groot perceel/te hoge grondprijs/gebrek aan
publiciteit/ gebrek aan huurwoningen.

Informatie sluiting en herbestemming basisschool ’t Kienhout.
Er wordt kort informatie voorgelezen door de voorzitter. Dan is er tijd om met elkaar
ideeën uit te wisselen in de pauze. Na de pauze worden deze besproken en genoteerd.

Pauze

Discussie/ideeën herbestemming ’t Kienhout
a. *Wat wil/doet de gemeente als het huidige bestemmingsplan gewijzigd moet worden?
De gemeente heeft aangegeven dat men gewillig wil zijn, bij een goed idee voor
herbestemming zal de gemeente Nederweert proberen om het bestemmingsplan te
wijzigen. Op dit moment is het bestemmingsplan bijzondere bebouwing.
b. Gemeenschapshuis. Het blijft dan de gemeenschap dienen. Het is dan ook mogelijk om
er faciliteiten voor inwoners in te plaatsen. Het gebouw van St’ Odilia is voor veel
doeleinden niet groot genoeg. In elke kern hoort een gemeenschapshuis te zijn.
c. *Is de gemeente Nederweert bereid om er subsidie in te steken als het een
gemeenschapshuis wordt?
d. Hotel
e. Senioren woningen
f. Bed & breakfast met arrangementen.
g. Opsplitsing voor meerdere kleine ondernemers.
h. Kunstenaars ateliers / expositieruimte
i. Thomashuis, is een kleinschalige woonvorm voor 8 volwassenen met een verstandelijke
beperking. Particuliere organisatie welke een echtpaar of stel in dienst heeft die ook
hier woont, beheert / verzorgt. De bewoners worden dan bij de gemeenschap
betrokken, maar ook de gemeenschap zal bij de bewoners betrokken worden.
*Als extra zou er dan een ruimte ingericht kunnen worden voor huisarts,
fysiotherapie, enz.
*Als er een recreatieruimte nodig zou zijn in dat Thomashuis dan kan deze
recreatieruimte als gemeenschapsruimte gebruikt kunnen worden door de
gemeenschap.
j. Zorgboerderij
k. Het belangrijkste is dat het schoolgebouw blijft bestaan. Wat wil de gemeenschap zeker niet?
a. Het gebouw niet afbreken. Het aangezicht van de kern moet er blijven.
b. Geen drugsopvang of opvanghuis voor groeperingen die we ook liever niet in onze
achtertuin willen hebben.
c. Geen asielzoekers.
d. Geen woonvoorziening voor bewoners uit de Oostbloklanden.

08.Jaaractieplan 2011.
Waar gaan wij ons als dorpsraad komend jaar mee bezig houden?
a. Dit zal voornamelijk het plan Anselberg/Meijelsedijk zijn.
b. Herbestemming van basisschool ’t Kienhout.
c. We blijven in gesprek met de gemeente Nederweert en collega dorpsraden.

Bestuurswijziging: aftreden Thijs Sieben
a. Thijs neemt afscheid van de dorpsraad. Dank voor de inzet tijdens de afgelopen
jaren. Thijs heeft aangegeven dat hij er de tijd niet meer voor heeft.
b. Nieuw lid heeft zich tijdens de vergadering aangemeld. Adri van Houte dank voor de
aanmelding en welkom bij de dorpsraad.

Rondvraag
a. Heeft het bestuur zelf nog aanvullingen op de ideeën voor ’t Kienhout?
De ideeën die de dorpsraad had, zijn tijdens deze avond allemaal aan bod geweest.
b. Verkeersveiligheid. De jeugd van Ospeldijk geeft aan dat er straat verlichting bij
moet komen langs de meijelsedijk. De jeugd voelt zich onveilig op het donkere stuk
tussen Ospel en Ospeldijk. Als dorpsraad leggen we deze vraag weer bij de gemeente
neer. Dit is ook nog een punt uit de DOV.
c. Weer onveilige situaties na het vegen van de sloten. Al het afval blijft liggen en het
ligt zelfs op de brandkraan aansluiting. Als bewoners groenafval langs de weg heeft
liggen, staat de gemeente snel bij de inwoner. Henk van Houte heeft zelf gebeld en
zou binnen 24 uur terug gebeld worden. Dit is tot op heden nog niet gebeurd.
*Toevoeging: Inmiddels is er contact geweest met de opzichter van de buitendienst,
deze heeft gemeld dat een extern bedrijf vanaf 18 april start met het opruimen van
het slootafval. Reden van lange wachttijd was het aantrekken van een extern bedrijf.
d. Knipperlicht bij het binnenrijden van Ospeldijk werkt regelmatig niet of brandt
continu. Ook dit graag doorgeven bij de gemeente.
e. Er is ook door bewoners gemeld dat de plasticcontainer vol zou zijn. Er kwam geen
reactie op en de container bleef vol.
f. Mooi dat fietspad langs de Peel in de richting van Meijel. Er is ook behoefte aan een
fietspad langs de Peel richting Heusden. Deze zou dan ook meteen langs het
bezoekerscentrum Mijl op Zeven kunnen komen. Dit ligt op de route.
g. Aanwezige willen graag weten hoe wethouder Wernink over de punten van de
gemeenschap denkt. Misschien mevr. Wernink volgend jaar uitnodigen voor de
jaarvergadering.
h. ?? voordeel BTW van de kerk / woningbouw. Vraag aan kerkbestuur: Waar zit ’t
voordeel? Uitnodiging volgende jaarvergadering om toe te lichten.
11. Sluiting
Dank voor de aandacht, de vergadering wordt gesloten om 21.50 uur.

Notulen gemaakt door John Linders (secretaris)