Notulen jaarvergadering 2015

Notulen jaarvergadering 2015

Aanwezig; Petra Verdonschot, John Vermeeren, Eric van Hulsen, Adrie Schreurs.

Afwezig met afmelding: Hedwig Smeets.

De jaarvergadering wordt door ruim 50 dorpsgenoten bijgewoond.

01.Opening en welkom om 20.00 uur door de voorzitter.

Speciaal woord van welkom aan Dhr. Co van Stralendorff, Dhr. Harold van der Haar en Mevr. Sabinje Corstjens.

02.Notulen jaarvergadering 09-04-2014.

Er waren geen op- of aanmerkingen over de notulen van 2014 dus zijn ze bij dezen aangenomen.

03.Uitleg mobiele onbereikbaarheid Dhr. Co van Stralendorff KPN.

Uit het verhaal van Dhr. Van Stralendorff blijkt dat de mobiele bereikbaarheid voor Ospeldijk niet gebaseerd is op de woonkern zelf maar op bereikbaarheid op de drukke doorgaande wegen bv. Venloseweg, en de Kanaaldijk richting Helmond.  Ospeldijk ligt hier precies tussenin en ervaart daardoor de negatieve gevolgen. Binnen 3 jaar gaat KPN het netwerk verbeteren (booster) en zal ten gevolge hiervan de dekking van “outdoor” naar “Indoor sub-urban” verbeteren. De maximale dekking norm “Indoor Urban” zal niet gehaald worden.

04.Jaarverslag.

Het verslag werd voorgelezen door Eric met als voornaamste bezigheden het onderhouden van contacten met gemeente, brunch inwoners Ospeldijk (170 pers.), vergaren van informatie voor behoud van alle voorzieningen, ons verdiepen in de problemen waar wij als kleine kern mee te maken hebben bv. slecht bereik telefonie.

05.Presentatie kernenaanpak Dhr. Harold van der Haar (gem. Nederweert).

Harold van der Haar is regisseur sociaal domein binnen de gemeente. Sinds jan. kijkt hij:

-naar de verandering en begeleiding in de jeugdhulpverlening,

-in de toekomst wordt de intensieve langdurige zorg betaald vanuit de zorgverzekering en de lichtere vorm en ondersteuning in de zorg lopen via de gemeente, via de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo. Het is daarbij erg belangrijk dat er vele keukentafel gesprekken plaatsvinden, direct bij de zorgvrager, zodat ter plekke bekeken kan worden welke hulp nodig is.

-De Wajong, Sociale Werkvoorzienig en de Bijstandswet wordt vervangen door de Participatie wet. Dit houdt in dat van iedereen verwacht wordt dat men actief deelneemt aan de maatschappij. Mochten er vragen zijn over deze onderwerpen dan kan gemaild worden naar Harold; h.vanderhaar@nederweert.nl

 06.Pauze.

Onder het genot van een drankje wordt er een kwartiertje gebuurd.

07.Presentatie Mantelzorg Sabinje Corstjens (consulente steunpunt mantelzorg).

Zij staat vooral klaar om de mantelzorgers te helpen. Mantelzorgers zijn meestal emotioneel betrokken bij de hulpvragers, als partner, kind, als ouder of als een familielid maar ook als buren. Deze hulp kan gegeven worden als praktische hulp zoals bij invullen van papieren aanvragen, emotionele, materiële hulp of met advies of ondersteuning waar een mantelzorger dit nodig heeft.

Sabinje heeft elke donderdag een open spreekuur van 9.00-12.00 uur in het Groene Kruis gebouw, Kapelaniestr. in Nederweert.

Sinds kort is er ook een mantelzorg panel, dit is een groep mantelzorgers met een website.

mantelzorgpanelnederweert@gmail.com waarop iedereen mag vragen stellen, suggesties of ideeën kan uiten of hun ongenoegen achterlaten. Hiermee gaat het panel aan de slag.

08.Jaaractieplan 2015.

Een aantal onderwerpen komen elk jaar weer aan de orde nl. het hoog houden van de leefbaarheid van Ospeldijk. Dit houdt in dat de Burgerhulpverlening met gebruik van AED gestimuleerd wordt, het Openbaar Vervoer heeft onze aandacht, voor het winterse strooizout wordt gezorgd maar ook de kleine dingen zoals een wekelijkse gezamenlijke wandeling vinden wij heel belangrijk want in de gemeenschap bij elkaar houden daar kan onze kleine kern groot in zijn.

09.Bestuurswijziging.

Na 9 jaar als bestuurslid actief binnen de dorpsraad bezig te zijn geweest heeft John Vermeeren aangegeven te willen stoppen. Wij willen hem hartelijk danken voor zijn inzet en enthousiasme, we hebben graag met hem gewerkt.

Adrie Schreurs heeft de plaats van John ingevuld en tevens de taak als penningmeester op zich genomen. John wenst Adrie veel succes en plezier als lid van de dorpsraad.

10.Rondvraag.

-Jannie Manders merkte op dat de oversteek van trottoir Zandstr. – Anselberg te wensen overlaat. Vooral met wandelwagens/rolstoelen ed. zorgt dit voor ongemak. Zij neemt hiervoor zelf contact op met de gemeente om dit euvel te verhelpen.

-Jacques Wering gaf aan dat de hondendrollen op trottoirs en in de groenstrook binnen de bebouwde kom toch zo langzamerhand een doorn in het oog wordt. Aan alle hondenbaasjes dan ook het verzoek om deze drollen binnen bebouwde kom op te ruimen.

Weekblad van Nederweert vermeldt dat op het niet navolgen van aanlijn- en opruim plicht een flinke boete staat. ( € 147,-/€97,-)

-Een paar opmerkingen of deze plicht niet geldt voor paardenbezitters? Vermoedelijk niet nee. Bij overlast van paardenvijgen eerst overleg met paarden eigenaar.

11.Sluiting.

Na een flinke informatieve vergaderavond bedankt de voorzitter iedereen voor de komst en de aandacht en sluit de vergadering om 22.05 uur.

—————————–

Agenda: Woensdag 8 april a.s. 20.00 uur

 1. Opening en welkom
 2. Notulen jaarvergadering 9 april 2014
 3. Uitleg mobile onbereikbaarheid door Dhr. van Stralendorff KPN
 4. Jaarverslag 2014
 5. Presentatie Kernenaanpak door Jan van Riet (gemeente Nederweert)
 6. Pauze
 7. Presentatie Mantelzorg door Sabinje Corstjens (consulente steunpunt mantelzorg)
 8. Jaaractie plan 2015
 9. Bestuurswijziging
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Kernen aanpak
Kennen we onze buren nog of de mensen in de volgende straat? Maken we gebruik van elkaars kwaliteiten in onze straat, de wijk, de kern of de gemeente? Wat kunnen we zelf doen om betrokkenheid en dus de leefbaarheid in ons dorp te vergroten en wie kan daar in ons dorp een rol bij spelen? Hoe houden we onze verenigingen gezond? Vragen die binnen iedere kern van onze gemeente heel goed zelf beantwoord kunnen worden. De initiatieven die er al zijn kunnen als basis dienen om van daaruit de samenhang en betrokkenheid in het dorp te vergroten, om te komen tot onderlinge slimme verbindingen en leren van elkaar.

Waarom kernenaanpak?
In alle kernen van onze gemeente zien we het aantal jeugdigen dalen, het aantal senioren fors toenemen en op termijn het aantal inwoners in onze gemeente (iets) dalen. Dat gaat gevolgen krijgen voor o.a. onze sport-, cultuur- en jeugdverenigingen, die minder jeugdleden zullen hebben. Veel verenigingen hebben nog geen aanbod voor senioren, mensen met beperkingen en chronisch zieken. Net voor die groepen die op relatief korte termijn qua aantallen fors zullen stijgen. Het is zaak voor die verenigingen om over hun aanbod na te gaan denken wil men op termijn kunnen overleven. Verenigingen zijn voor de leefbaarheid in de kernen door de onderlinge verbondenheid bijzonder belangrijk.
Jeugdigen maken veelal gebruik van overdekte accommodaties: senioren veel meer van de openbare ruimte. Niet alle accommodaties zullen overeind kunnen blijven. We zullen moeten nadenken wat in het kader van leefbaarheid (nog) nodig is in onze gemeente.
Daarnaast verandert de samenleving in hoog tempo. De verzorgingsstaat zoals die de afgelopen 50 jaar is opgebouwd, is onbetaalbaar geworden. Alleen al de kosten van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten zijn sinds het jaar 2000 ruim verdubbeld van 46 miljard per jaar naar 94 miljard per jaar. De verzorgingsstaat verdwijnt daarom en wordt vervangen door een participatiemaatschappij (een maatschappij waarin men actief deelneemt) waarin iedereen mee doet en waar burgers zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de samenleving waar zij deel van uitmaken. Om dat te kunnen bereiken moet de betrokkenheid van mensen bij elkaar worden vergroot. Met een duur woord wordt dat de bevordering van de sociale cohesie (samenhang tussen mensen) genoemd. Als iedereen een beetje doet voor elkaar, zich een beetje medeverantwoordelijk voelt voor de ander dan wordt dat veel gemakkelijker dan wanneer enkelen heel veel moeten doen.

Wat gebeurt er binnen de kernenaanpak?
Het doel van de kernenaanpak is het vergroten van de onderlinge betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor elkaar, het zogenaamde “naoberschap” nieuwe stijl. Heel verstandig is om daarmee klein te beginnen. Wat kunnen bijvoorbeeld jeugdigen doen voor senioren in het dorp en omgekeerd. Wat kunnen mensen in een straat doen voor een buurman die vanwege zijn gezondheid even niet zijn gras kan maaien of het ziekenhuis moeilijk kan bereiken. Wat kan de ene vereniging doen voor de andere en omgekeerd. Wat zou samenwerking bij verenigingen voor het dorp kunnen betekenen? Het gaat eigenlijk om gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en daarbij slimme verbindingen te leggen. Dat hoeft vaak helemaal niets te kosten. Het kost dan weliswaar wat energie maar levert ook veel energie en goodwill op. Het geeft veel voldoening om iets voor een ander te kunnen doen, om belangrijk voor iemand te kunnen zijn. En het levert voor de gemeenschap heel veel op, de leefbaarheid neemt toe en de mensen blijven graag in zo’n dorp wonen.

Hoe kan de kernenaanpak vorm worden gegeven?
Door de gemeente is gestart met een gesprek met alle dorpsraden. De dorpsraden bepalen vervolgens samen met de betreffende kern wat de beste aanpak is voor die kern. Dat kan het oprichten van een zogenaamd “kernteam” zijn (een andere benaming is natuurlijk ook goed), een groepje mensen dat met (be)hulp van zo veel mogelijk mensen in het dorp aan de slag gaat om de wensen en behoeften van de dorpsgenoten te peilen. Samen met dorpsgenoten kunnen vervolgens slimme verbindingen worden gelegd om tegemoet te kunnen komen aan die wensen en behoeften. Het zogenaamde “kernteam” hoeft dat natuurlijk niet alleen te doen: vele handen maken licht werk. Vrijwilligers kunnen bereid gevonden worden om op individuele basis iets voor andere inwoners te doen. Verenigingen helpen elkaar. Bedrijven kunnen wellicht in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen bereid gevonden worden om iets voor de gemeenschap te betekenen. Iedere kern kan daarbij zijn eigen aanpak kiezen, passend bij de kern.

Rol gemeente
De gemeente wil graag de kernenaanpak ondersteunen en faciliteren door het desgewenst verstrekken van informatie, het leggen van verbindingen tussen de diverse kernen waardoor er van elkaar geleerd kan worden, het aanreiken van mogelijkheden en het participeren als gelijkwaardige partner.

Resultaat kernenaanpak
Het voorzien resultaat van de kernenaanpak is een opgestart proces in de kernen van de gemeente Nederweert, waarin burgers, maatschappelijke partners en bedrijfsleven elkaar vinden, elkaar versterken, gebruik maken van elkaars kwaliteiten en gezamenlijk een agenda van activiteiten opstellen en uitvoeren aansluitend bij de behoeften en mogelijkheden van de inwoners in de betreffende kern. Daarmee zal de sociale cohesie worden versterken en wordt de zelfredzaamheid van de burgers en verenigingen gestimuleerd. Het vroegere “naoberschap” moet daarbij een eigentijdse invulling gaan krijgen. Er zit wél een begin aan de kernenaanpak maar geen einddatum. Het blijft een proces dat zich verder blijft ontwikkelen en dat – als het goed verloopt – van steeds groter belang is voor iedere kern in de gemeente.

Op donderdag 29 jan is er in het gemeentehuis in Nederweert een informatie/inspiratie avond met praktijkvoorbeelden uit bv Meijel en Molenhoek. Iedereen is welkom, verenigingen, ondernemers en individuele personen. Als we onze kern bloeiend en levendig wil houden, reik mekaar de hand en werk er samen met ons aan. We hopen jullie met velen te mogen begroeten op donderdag 29 jan om 19.30 uur in het gemeentehuis in Nederweert.