Notulen jaarvergadering 2016

Notulen jaarvergadering Dorpsraad Ospeldijk 20 april 2016

Aanwezig: Hedwig Smeets, Eric van Hulsen, Petra Verdonschot, Hubert Huijerjans.

Afwezig met kennisgeving Adrie Schreurs.

Om 19.40 wordt de vergadering geopend, met hamer dankzij Schutterij Odilia.

Er zijn 27 belangstellenden aanwezig.

1)Opening en welkom.

Gasten: Vanuit gemeente is Dirk-Jan Peerenboom aanwezig. Later zal ook wijkagent Joost-Jelmer Kasper aanschuiven.

2)Notulen jaarvergadering van 2015 zijn besproken en met goedkeuring aangenomen.

3)Bestuurswijziging.

Hubert Huijerjans heeft zich aangemeld als bestuurslid enige maanden geleden en hij zet zich voor 100% in. Hij heeft in het BuurtWhatsApp al een belangrijk aandeel geleverd.

 

4)Jaarverslag.

Eric benoemd alle activiteiten welke door de Dorpsraad zijn opgepakt en/of zijn uitgevoerd,  bijgewoond. Er zijn door het bestuur 7 bestuursvergaderingen belegd. Informatieavonden bijgewoond van o.a. project LIFE+ De Groote Peel, algemene dorpsradenoverleg, Stichting Ospels Steunpunt. In Stichting Ospels Steunpunt neemt Petra vanuit de Dorpsraad zitting.

Er is een enquête gehouden over het prettig wonen in Ospeldijk en hoe we dit zo kunnen houden en uitbreiden. Denkend aan de leefbaarheid en veiligheid. Er is een informatie avond gehouden over inbraakpreventie en BuurtWhatsApp. De wijkschouwing van 18 april gaf een aantal aspecten weer van de (on) veiligheid in onze kern. De website is uitgebreid en hierop wordt veelvuldig nieuwe berichten geplaatst door de Dorpsraad. En ook het strooizout en enkele openingen waarbij de Dorpsraad uitgenodigd waren gingen niet aan ons voorbij.

Al met al was het een intensief jaar.

5)Presentatie enquête.

Petra heeft met behulp van een PowerPoint presentatie getracht om de uitkomst van de enquête ( door Dirk-Jan Peerenboom van de gemeente uitgewerkt) zo duidelijk mogelijk uit te leggen. In het kort komt het op het volgende neer:

-er zijn 20% van de formulieren geretourneerd.

-De leeftijd van de respondenten(hoofd gezin) ligt tussen de 40-65 jaar.

-De gezondheid en mobiliteit wordt als zeer goed ervaren.

-+/- 30 % heeft wel eens hulp gevraagd aan buren/familie, dus met sociale cohesie lijkt het goed te gaan.

-+/-60 % heeft wel eens hulp aangeboden maar ziet zichzelf nog niet als vrijwilliger. We trekken de voorzichtige conclusie dat het noaberschap, het voor elkaar zorgen, goed verloopt.

-Het Ospels Steunpunt zal in de toekomst door 40 % van de respondenten gebruikt gaan worden. Volgens verwachting gaat dit percentage stijgen naarmate de leeftijd stijgt en hiermee ook de vraag naar informele en formele hulp.

-De inwoners geven aan dat de leefbaarheid vergroot kan worden op het gebied van veiligheid, sociale cohesie en ook regelmatig nieuwbouw is hierbij wenselijk.

Met deze uitkomsten kunnen we aan de slag, hierbij willen we graag gebruikmaken van de bereidwilligheid van inwoners die aangegeven hebben via de enquête mee te willen denken en te helpen.

6)Pauze.

Alle aanwezigen kregen een verfrissing aangeboden door de Dorpsraad.

7)Wijkagent Joost-Jelmer Kasper geeft een presentatie over hoe je veilig de voordeur open kunt maken en dat je er vooral van bewust bent dat er ook iemand aan de deur kan staan die niet van goede wille is. Kijk gerust eerst door een raam of vraag wie er aan de deur staat en waarom. Laat geen waardevolle spullen in de gang of op de trap liggen, deze kunnen in een oogwenk verdwenen zijn. Als men in huis iets wil pakken terwijl een persoon aan de deur is doe dan gerust de voordeur even dicht, eventueel na dit gezegd te hebben. Verder aandacht aan open ramen en niet voldoende gesloten deuren bij afwezigheid in huis, en als laatste het ‘tassen’ gedrag van de winkelende dames. Hou deze gesloten en dicht tegen je aan, zet je tas niet even ergens neer en leg beurs en pasjes niet boven op al je spullen in je tas.

8)Jaaractieplan 2016.

-Het is de bedoeling dat we voorafgaand aan elke bestuursvergadering de deuren openen om van 19.30 tot 20.00 uur in gesprek te gaan met inwoners die dit prettig vinden. De vergader data wordt per mail doorgegeven. Diegene zonder computer/mailadres krijgen deze informatie in de brievenbus.

-Verder een complete database opzetten met naam, adres, mailadres, telefoonnummer (dit laatste mits ook aangesloten bij BuurtWhatsApp).

-Veiligheid in en om de wijk blijft altijd onder onze aandacht.

-Uit enquête is gebleken dat er behoeft is aan een veiligere toegangsweg naar het buitencentrum “de Pelen”. Hierover zullen we in gesprek gaan met Staatsbosbeheer.

-Het goed bijhouden van de website. Helaas is Ospeldijk.eu niet meer in de lucht sinds 1 jan 2016, we zullen proberen om zoveel mogelijk info, met betrekking tot Ospeldijk, via de website van de Dorpsraad te laten gaan.

-Beheer van de BuurtWhatsApp. Er zijn momenteel 2 groepen gemaakt met in totaal ruim 140 deelnemers. We zijn aangemeld bij de landelijke website voor BuurtWhatsApp. www.wabp.nl Op deze site staat ook de nodige nuttige informatie.

-Het wekelijkse wandeluurtje op woensdag 19.00 uur is weer opgestart.

-Enkele bestuursleden zijn beheerder voor het onderhoud van het wandelwegen netwerk.

Mochten er op een route paaltjes niet zichtbaar zijn of zelfs verdwenen o.i.d laat het ons dan aub weten.

-We zijn van plan om een aantal projecten op te starten met de bedoeling om de leefbaarheid te vergroten en inwoners dichter bij elkaar te brengen. Elkaar (weer) te leren kennen. Het zijn allemaal projecten met een kop en staart, een begin en een einde. Zo blijft het ook leuk als je weet dat je er niet voor jaren aan vast zit. Kies een project wat je ligt dan beleef je er het meeste plezier aan. Formulieren om je aan te melden worden op de site (of brievenbus) geplaatst.

9)Rondvraag.

Christian Vossen: Worden aanmeldformulieren huis aan huis bezorgt? Via site/mail en bij inwoners zonder mailadres in de brievenbus.

Harold Sijbers: Komt er een fietspad naar Heusden? Door aanwezigen wordt hier instemmend op geantwoord maar de Dorpsraad vraagt dit na en komt hier nog op terug.

 

10)Sluiting.

De voorzitter bedankt ieder voor de aandacht en wenst aanwezigen een veilig thuiskomen en sluit de vergadering om 21.35 uur.