Notulen jaarvergadering 2020

Notulen jaarvergadering Dorpsraad Ospeldijk 10-01-2020

In totaal waren er 42 personen aanwezig.

Om 19.50 uur heette Hubert iedereen van harte welkom.

Nieuw bestuurslid Rob Daelmans stelt zich voor.

Hubert vertelt over het mobiliteitsplan en over het fiets- voetpad vanuit Ospeldijk naar de Groote Peel. We zijn hier al lange tijd mee bezig met verschillende partijen. We hopen dat dit realiteit gaat worden.

Wijkschouw gehad, ook bewoners mochten aansluiten. Gesproken over de snelheid op de Meijelsedijk. Deze weg is niet ingericht als een 50 km weg dus daar moeten aanpassingen komen, alleen controle heeft weinig zin.

De straatverlichting op de Meijelsedijk tussen Ospeldijk en Ospel is dit jaar ook ter sprake geweest en naar gekeken. Er zijn nu twee opties, de foto’s liggen op tafel en een ieder kan een stem uitbrengen. De meeste aanwezigen kiezen voor de optie van een lantaarnpaal met zij – armatuur op het fietspad. We willen ook graag 4 lantaarnpalen meer op de donkere stukken.

Rob vertelt over de veiligheid en leefbaarheid van Ospeldijk. Met de wijkschouw is er gesproken over correcties die aangebracht kunnen worden. Er worden vrijwilligers gevraagd om 3 x per jaar een ronde te doen en problemen te signaleren  in de wijk zoals losse stoeptegels, afval, e.d. Neem dan contact op met het bestuur. Je kunt individueel ook rechtstreeks met de gemeente contact opnemen via internet, website van de gemeente op openbare ruimte.

We willen het voorstel doen om op de 4 zuilen van de vroegere kerk  iets van een ornament/ feestverlichting te maken of eventueel bloembakken te plaatsen. Deze grond is van de gemeente. Iedereen mag meedenken, misschien moeten we wel denken aan een eigen bijdrage.

Vraag uit het publiek hoe het zit met het mobiliteitsplan en wanneer we daar meer van horen. Het overleg is 14 januari dan komt er een terugkoppeling, een toelichting op de keuzes die gemaakt zijn. In februari komt het in de Raad. Henk Cuijpers vertelt dat het verdeeld is in ABCD. Prioriteit A is zo snel mogelijk, B gaat om voldoende middelen, C en D minder prioriteit. Onderdeel bestaat uit 8 projecten.

Wout vertelt dat er nu 3 AED’s gerealiseerd zijn, 1 bij de bakker, 1 bij het Thomashuis en 1bij Welten (zelf aangeschaft). Bij het Thomashuis is het kleine poortje dicht maar niet op slot.

Pluktuin Zandstraat wordt dit jaar weer ingezaaid. Er kan nog niet gebouwd worden terwijl er wel iemand interesse heeft in de grond. Vrijwilligers gevraagd om de pluktuin te onderhouden, zaaien, onkruid plukken, e.d. Wout maait het gras.

Snoeien van bomen, voordat de blaadjes  aan de bomen komen wordt alles gesnoeid in het hele dorp.

Stuk plantsoen in de Zandstraat groeit niets. Wordt nu bemest en we hopen dat er iets gaat groeien.

Eugene heeft 4 aandachtsgebieden. De glasvezel komt er.

Windmolens, Eugene zit in de klankbordgroep.

Adressenbestand, graag nieuwe mailadressen doorgeven. Eugene verstuurt alle mails. Tip: neem hotmail of gmail te nemen.

Buurtwhatsapp beheerder samen met Hubert. Aanmelden kan nog steeds.

Adrie Alle Dorpsraden willen digitale infoborden. In Ospel gaan ze met een pilot starten. Alle verenigingen kunnen er meldingen van activiteiten opzetten. Belangrijk dat we er gebruik van maken zodat de gemeente ziet dat het nut heeft.

Afgelopen jaar meegedaan met de Rabobank actie en dat leverde € 179,78 op dat is geschonken aan de Kerstmarkt van Ospeldijk voor de verlichting en nieuwe tenten. Volgend jaar willen we iets bij de klokkentoren dus laat je stem niet verloren gaan.

Linda We willen graag nieuwe bewoners verwelkomen. Elke 1e maandag van de maand houden we een inloop halfuurtje en daar nodigen we ze uit. Wel even aanmelden zodat we voor een bloemetje kunnen zorgen.

Hedwig Activiteiten die jaarlijks terug komen en wat eenmalig is.

Op zaterdag 21 maart is het weer Opschoondag. Graag vrijwilligers die mee willen helpen om het dorp weer afval vrij te maken. We starten bij het Thomashuis, er wordt gezorgd voor koffie en iets lekkers. Alle materialen voor het afval opruimen is aanwezig. Uitnodiging volgt maar noteer vast de datum.

Burendag is op de laatste zaterdag van september. Afgelopen niet zo’n geweldig weer en een geringe opkomst. We hopen dit jaar meer bewoners te mogen begroeten.

College-tour gehad met burgemeester en wethouders en inwoners. Goed bezocht. Enquête over het mobiliteitsplan op hetzelfde moment.

Dit jaar wordt iedereen uitgenodigd voor een ontbijt/lunch met de burgemeester, datum volgt.

Dit jaar start een eetpunt bij de Meule voor mensen onder de 65 jaar. Meer info volgt.

Elke donderdag van 14.00-16.00 uur “Open Inloop Ospel” bij het “Stad Hoes “ in Ospel. De opening op donderdag 16 januari.

Er volgt een korte pauze met koffie.

Rabobank presentatie door Harm Schijven, financieel adviseur

Ze willen een financieel gezond leven voor iedereen.

Er kan een mobiele adviseur bij u aan huis komen voor al uw vragen. Ouderen blijven langer thuis wonen. Toename financieel misbruik bij ouderen.

De financieel adviseur heeft ook zitting in Weert, Nederweert en Ospel.

Kijk op www.ikwoonleefzorg.nl voor senioren en mantelzorgers.

De geldautomaten veranderen, ook in Ospel. Alle banken werken samen. Er verdwijnen steeds meer kantoren. De mogelijkheid bestaat ook om geld te bestellen en dat ze dat aan huis brengen.

Vraag uit het publiek;  Waarom moeten verenigingen en stichtingen zoveel onkosten betalen aan de bank? Stichtingen en verenigingen kunnen korting krijgen bij de Rabobank.

Afgelopen jaar is de Club Support niet vlekkeloos verlopen en dat is jammer. We hopen dat het in 2020 goed gaat.

Tip vanuit het publiek:

* Jaarplanning met data alvast doorgeven en daarna info volgt per activiteit.

Rondvraag (vergeten).
De Dorpsraad gaat er vanuit dat iedereen wel de mogelijkheid heeft gehad om vragen te stellen.

Verslag Collegetour Ospeldijk 11 mei jl.

Collegetour Ospeldijk

Op zaterdag 11 mei 2019 vond de Collegetour in Ospeldijk plaats. Na een rondwandeling door Ospeldijk werd de bijeenkomst afgesloten met een “vragenuur”. Alle bewoners waren uitgenodigd om vragen te stellen.

Bijgaand vindt u de beantwoording van de vragen terug. Het college kijkt terug op een prettig, open en constructief gesprek met de inwoners van Ospeldijk.
Mochten er n.a.v. de antwoorden nog specifieke vragen liggen of verduidelijking op onderwerpen spelen, dan horen we het graag terug.

Enkele vragen werden door de collegeleden direct beantwoord, sommige vragen hadden een individueel karakter. Daarvan is afgesproken dat burgers deze het best zelf kunnen aankaarten bij de gemeente.
Een elftal onderwerpen vragen om een nadere toelichting / uitleg. Afgesproken is om de antwoorden te laten lopen via de dorpsraad. Zij zetten de antwoorden dan door naar hun burgers.

1. Naar aanleiding van een enquête over mobiele bereikbaarheid, heeft de dorpsraad KPN aangeschreven met het verzoek om te zorgen voor het verhelpen van de slechte dekking in het buitengebied. Recent laat KPN weten dat de opdracht voor een nieuwe zendmast is ingetrokken. Reden is dat deze opdracht al lang loopt en het desondanks nog steeds niet is gelukt om toestemming/medewerking te krijgen voor het plaatsen van een nieuwe zendmast. Het betreft hier veel natuurgebied, waar geen toestemming wordt gegeven voor het plaatsen van een zendmast.

Antwoord:

KPN heeft vrij recent inderdaad een vergunning aan gevraagd voor een zendmast aan de Moostdijk in het buitengebied van Ospeldijk op het terrein van het bezoekerscentrum de Pelen. Deze aanvraag is in maart van dit jaar weer ingetrokken door KPN omdat er belemmeringen waren op grond van de Wet Natuurbescherming.

NB: Het is altijd mogelijk dat de gemeente (afdeling
vergunningverlening) samen met KPN kijkt welke alternatieve locaties er zijn.
Vanuit het belang van voldoende mobiele dekking is het dan wenselijk dat KPN
met een aantal concrete alternatieve locaties komt die we dan samen kunnen
beoordelen.

2. Glasvezel. Welke mogelijkheden heeft de gemeente om de problematiek van glasvezel aanleg te bespoedigen. Inwoners ervaren nu willekeur. De ene burger krijgt wel een aansluiting, de ander ook maar weer tegen een ander tarief en de volgende niet.

Antwoord:

Rol gemeente

De rol van de gemeente is vooral geweest om een
marktpartij bereid te vinden om glasvezel aan te leggen in het buitengebied en
hier de juiste randvoorwaarden voor te bieden. Samen met deze marktpartij is
een convenant afgesloten waarbij de gemeente als eigenaar van de gronden
(bermen) minder legeskosten vraagt en toestaat dat ze minder diep hoeven te
graven (kostenverlaging). De gemeente legt dus zelf geen glasvezel aan en is
ook geen opdrachtgever. De aanleg gebeurt door en voor eigen risico van
GlasvezelBuitenaf. Zij bepalen in principe ook hoe ze dit gaan doen (binnen de
uitgangspunten van het convenant). De gemeente heeft weinig invloed op hun
planning en bedrijfsvoering. Ook de communicatie loopt primair via
GlasvezelBuitenaf.

Kan aanleg bespoedigd worden?

GlasvezelBuitenaf heeft de hoofdleiding er nagenoeg in
liggen. Laatste stuk van de Meijelsedijk richting Meijel wordt binnenkort
gelegd. De aanleg is redelijk snel afgerond (gezien de lange lengte van meer
dan 300 km in Nederweert). Momenteel is gestart met het aansluiten van de
woningen op de hoofdleiding. De gemeente heeft geen invloed op de planning en
kan ook niet bemiddelen om panden sneller aan te sluiten. GlasvezelBuitenaf
heeft aangegeven dat ze verwachten dat voor de bouwvak alle inschrijvers zijn
aangesloten.

Is er sprake van willekeur?

Het is lastig om aan de hand van deze beperkte gegevens
te beoordelen of het inderdaad om willekeur gaat. We ervaren dit zelf niet bij
GlasvezelBuitenaf. Er kunnen redenen zijn waarom de ene wel een aansluiting
krijgt en de andere niet of dat de aansluitkosten verschillen. Dit kan de
burger als willekeur ervaren, maar hoeft het niet te zijn.

Overigens is het aan de marktpartij (GlasvezelBuitenaf)
om te beoordelen wie een aansluiting krijgt en hier een beslissing in te nemen.
De gemeente staat hier buiten. De volgende redenen zijn denkbaar:

Er ligt al COAX

Belangrijkste reden zou kunnen zijn dat er bij de
afgewezen burgers al COAX ligt. COAX wordt gezien als een snelle
internetaansluiting. Met GlasvezelBuitenaf is een convenant afgesloten om
glasvezel aan te leggen in die gebieden waar nog geen snel internet aanwezig is
(de gebieden die alleen nog een koperdraadje van KPN hebben). In dit convenant
geeft de gemeente steun aan GlasvezelBuitenaf, doordat ze minder diep hoeven te
liggen en minder leges hoeven te betalen. Hierdoor is de aanleg minder duur en
wordt het voor hen rendabel om het buitengebied te ontsluiten. Hadden we dit
niet gedaan dan zouden de kosten veel te hoog geweest zijn (weinig
aansluitingen en lange afstanden) en had er helemaal geen glasvezel gelegen.

In de gebieden waar COAX ligt, mogen we van de Europese Unie geen overheidssteun. Deze gebieden hebben immers snel internet en overheidssteun aan GlasvezelBuitenaf zou dan ten koste gaan van de beheerder van het COAX netwerk. Dit betekent dat GlasvezelBuitenaf en de gemeente, deze gebieden buiten het convenant hebben gelaten. Overigens zijn ze nu wel aan het onderzoeken of het voor hen rendabel is om deze gebieden alsnog mee gaan nemen, maar dan buiten het convenant en zonder steun van de gemeente.

Aanmelding buiten de inschrijvingstermijn

Een andere reden kan zijn dat sommige burgers te lang hebben gewacht met inschrijven. Er gold immers een inschrijvingstermijn. Mensen die binnen de termijn hebben ingeschreven betaalden een vast bedrag aan vastrecht, die voor iedereen gelijk was. Mensen die te lang hebben gewacht en na de inschrijvingstermijn hebben ingeschreven, betalen de daadwerkelijke kosten. Dit betekent dat mensen die veraf wonen (en waar dus meer gegraven moet worden) meer betalen dan mensen die dichtbij wonen (minder graafkosten). Dit is tijdens de campagne altijd duidelijk gecommuniceerd door GlasvezelBuitenaf.

3. Woningbouw. Er blijft behoefte bestaan aan beperkte woningbouw in Ospeldijk. Wellicht levensloopbestendig bouwen. Zijn hier mogelijkheden?
Antwoord: het college legt uit dat er binnenkort een woonvisie wordt vastgesteld. Ze roept iedereen op om indien er gerede wensen zijn deze in te brengen. We kennen de wensen vanuit Ospeldijk en staan hier niet negatief tegenover. Natuurlijk wel in verhouding met andere plannen. In de structuurvisie wordt alles definitief vastgelegd.

Antwoord:

De nieuwe Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018-2021 vormt het algemene kader voor de resterende woningbouwopgave voor de gemeente Nederweert. Deze wordt in de raadsvergadering van 9 juli a.s. behandeld. Een belangrijk uitgangspunt is maatwerk in de kernen. In principe zijn er voor iedere kern nog contingenten beschikbaar om in de eigen behoefte te voorzien. We zullen samen met de inwoners/initiatiefnemers moeten kijken in hoeverre we die kunnen invullen en waar er ruimtelijk nog mogelijkheden zijn.

4. Snelheid van de Meijelsedijk. Door bewoners wordt aangegeven dat weggebruikers veel te hard rijden op deze weg. Men vraag om (fysieke) verkeersmaatregelen.

Antwoord:

Het college geeft aan bezig te zijn met het mobiliteitsplan. Dit plan wordt eind van het jaar, begin volgend jaar vastgesteld door de gemeenteraad. Aan dit plan zit ook een uitvoeringsprogramma gekoppeld. Meldingen van burgers kunnen via de site plaatsvinden. Bij dit uitvoeringsplan worden de mogelijkheden, prioriteringen en planningen opgenomen.
Het college zegt toe nog een keer te bezien of de verkeerspolitie kan controleren (op andere tijdstippen dan voorheen).

5. Overlast bomen (o.a. Moosdijk). Door bewoners wordt overlast van de bomen als hinderlijk genoemd. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van zonnepanelen op daken levert dit problemen op.

Antwoord:

Het college snapt de overlastsituatie, maar geeft ook aan dat het kappen van bomen niet het eerste middel is wat we voorstaan. De genoemde bomen staan immers ook op de groene kaart. Kandelaberen gebeurt alleen bij een gevaarzetting zodat op die manier de bomen behouden kunnen worden. Kandelaberen heeft ook als nadeel dat bomen meer onderhoud vragen qua onderhoud. Wel zal bekeken worden of snoeien een optie is.

6. Vervuilde grond. Jaren geleden zijn zinkassen in de grond gestopt (oude stort-zandstraat). Regelmatig worden er door de gemeente nieuwe aanplant gezet, maar deze gaan dood. Is er een verantwoordelijkheid voor de gemeente om deze verontreiniging op te ruimen? Nu kost het herplanten ook elk jaar geld.

Antwoord:

De aard van de eventuele vervuiling wordt nog nader bekeken. Planten wortelen op deze plek niet goed omdat ze onder grote bomen staan, zeker bij droog weer. Waar nodig wordt jaarlijks bekeken of herplant aan de orde is.

7. Openbare verlichting. Via inspectie van buurtbewoner(s) is gebleken dat er veel lampen in de diverse straten niet branden. Van de ongeveer 140 lantaarnpalen branden er maar een honderdtal.
Bij sommige kruisingen of wegen staan volgens bewoners te weinig lantaarnpalen. Dit levert onveilige situaties op.

Antwoord:

Recent zijn veel armaturen uit oogpunt van duurzaamheid vervangen door een LED lichtbron of omgebouwd naar LED. Al deze armaturen moeten ‘s nachts (gedimd) blijven branden. Eerder branden deze masten niet allemaal ’s nachts. Andere armaturen die niet vervangen zijn kunnen wel ‘s nachts uitgaan. Met onze beheerder NOBRALUX gaan we onderzoeken welke masten niet branden en dit laten oplossen door de opdrachtnemer van het vervangingsproject (garantiewerk). De extra aangereikte lijst gaan we zeker hiervoor gebruiken. We gaan dit binnen enkele weken oplossen.

Betreffende de verlichting in het buitengebied hebben we slechts oriëntatieverlichting in het buitengebied, uitgezonderd enkele druk bereden routes. Het huidige beleidsplan 2016-2020 voorziet niet in extra verdichting in het buitengebied maar er is alleen een klein jaarlijks budget voor knelpunten in de gehele gemeente. In de loop van 2020/2021 zal een nieuw beleidsplan gemaakt moet worden en zullen we samen met onze inwoners moeten kijken of we niet alleen in de kernen maar ook in het buitengebied extra verlichting moeten bijplaatsen, uiteraard ook rekening houdend met duurzaamheid en kosten.

8. De wijkagent. Zijn of haar aanwezigheid wordt gemist. Wat is hier aan te doen.

Antwoord:
Het college geeft aan dat er in het verleden samen met de politie en burgers een rondgang in de dorpen is gemaakt. In het najaar wordt deze rondgang herhaald.

9. Fietspad. Het is al jaren een wens van de dorpsraad en de inwoners van Ospeldijk om vanaf de Moostdijk richting bezoekerscentrum een gescheiden fiets- en wandelpad aan te leggen. De huidige weg is erg smal en vanwege o.a. landbouwverkeer en snelheid van sommige verkeersdeelnemers levensgevaarlijk voor bepaalde weggebruikers.

Antwoord:

Dit initiatief heeft zeker onze aandacht. Via het mobiliteitsplan wordt bepaald welke prioriteit en planning hiervoor wordt gemaakt.

10. Onderhoud bermen en sloten. Een bewoner geeft aan dat navraag bij de gemeente heeft opgeleverd dat zij verantwoordelijk is voor onderhoud van bermen en sloten. Een andere bewoner meldt dat hij een andere lezing heeft gekregen en dat de gemeente hier een oplossing voor biedt. Weer een andere bewoner geeft aan dat de gemeente ongevraagd de sloten en bermen maait. Wat is het beleid rondom onderhoud van bermen en sloten?

Antwoord:

Bermen langs ontsluitingswegen (Meijelsedijk) worden jaarlijks gemaaid. Ook sommige bermen welke tegen de woonkernen aanliggen worden jaarlijks gemaaid. Overige bermen in het buitengebied worden 1 maal in de 4 jaar gemaaid. Alle bermsloten worden 1 maal in de 4 jaar gemaaid. Daar waar mensen beschoeiing hebben aangebracht in de bermsloten (bijvoorbeeld door middel van tegels) doet de gemeente geen onderhoud meer aan de bermen. Dit om schades aan beschoeiing te voorkomen. Het niet toegestaan bermen zelf te maaien. Het zelf maaien van bermsloten is wel toegestaan. De maaier moet dan wel zelf het maaisel opruimen.

11. Subsidie ornamenten. Is er een mogelijkheid om voor de kerstviering bij het Thomashuis een bijdrage te krijgen voor bekostiging hiervan?

Antwoord:

Het college geeft aan dat dit zeker kan door een aanvraag te doen in het kader van leefbaarheidsinitiatieven. Een aanvraagformulier is beschikbaar via de gemeentelijke website. Bij vragen kunnen mensen altijd contact opnemen met betrokken ambtenaren. Er wordt contact ambtelijk contact gelegd door de leefbaarheidsregisseurs met de dorpsraad.

Notulen jaarvergadering 2018

Notulen jaarvergadering Dorpsraad Ospeldijk 18-4-2018

Aanwezig: Eric van Hulsen, Petra Verdonschot, Hubert Huijerjans, Adrie Schreurs, Eugene Pellis, Linda Zuurbier, Wout Verhoef, Hedwig Smeets.

1. Opening en welkom.
Volgens een goede gewoonte wordt de jaarvergadering gestart met koffie/thee en Limburgse vlaai. Iedereen kan alles meelezen met de Powerpoint presentatie.
Welkom door de voorzitter Petra, ze vraagt of iedereen het goed vindt om de vergadering te leiden in het dialect. (Er zijn 25 personen en 8 bestuursleden aanwezig, een mooie opkomst).  In het bijzonder welkom aan Iris van de Ven, regisseur Leefbaarheid van de gemeente Nederweert en de nieuwe inwoners. Iris vraagt of er iemand bezwaar heeft dat er een paar foto’s gemaakt worden om op facebook te zetten. De agenda wordt verspreiden goedgekeurd.

Op de tafels liggen schrijfblokjes en pennen met het nieuwe logo, iedereen mag die gebruiken en mee naar huis nemen.

2. Notulen jaarvergadering 19 april 2017
Notulen zijn aangenomen, geen op- of aanmerkingen.

3. jaarverslag 2017
Erik leest het jaarverslag voor.

4. Afkoppel plan door wethouder Coumans en Dhr. Jac. Broens.
Presentatie wordt doorgestuurd. Afkoppelen betekent dat je het regenwater laat bezinken in je eigen tuin. Er is een subsidieregeling voor het afkoppelen van de riolering. Door extreme regenbuien heb je last van water overlast. Zie voor meer informatie: www.waterklaar.nl of info@nederweert.nl.

5. Pauze met een consumptie, aangeboden door de Dorpsraad

6. Presentatie “Hartslag voor Nederweert” door Paulien van Mierlo en Antoine Heekers.

In elke gemeente hangt een of meerdere AED’s. In 2007 is Hart voor Nederweert gestart. In totaal zijn er toen 12 geplaatst in de dorpskernen door de gemeente. Na 10 jaar moeten ze vervangen worden. Stichting heeft het overgenomen van de gemeente in 2012/2013. Er zijn 26 AED’s extra geplaatst, nu in totaal dus 38 AED’s.
Eigenaarschap als je die samen met je buurt gekocht hebt. In Ospeldijk hangt nu 1 AED en er moet 1AED bij, ze moeten centraal hangen tussen de hulpverleners. Belangrijk dat het buitengebied ook een AED heeft want elke minuut telt. Stichting blijft het onderhoud doen maar de gemeenschap moet samen een nieuwe AED aanschaffen, is de bedoeling. Een AED kost ongeveer 1890 euro, dat is per gezin
16,43 euro , 1,80 per jaar. Er is een folder gemaakt voor Ospeldijk, de pilot kern, daarna 5 andere kernen van Nederweert. Iedereen kan geld storten, de Dorpsraad stort 100 euro. Petra gaat met hulpverleners in gesprek, hoe we dit gaan aanpakken.

7. Jaaractieplan 2018

 • Hartslag voor Nederweert.
 • Hondenpoep overlast. Lastig als je het gras langs de weg moet maaien. Hondenpoep opruimen in plastic zakje en in de prullenbak gooien bij de bushalte of speeltuin. In gesprek gaan bij de hondenschool, aan de overkant laten veel mensen de hond nog even uit voor de les.

8. Bestuurswijziging

Erik van Hulsen (secretariaat) gaat stoppen na 8 jaar en Petra Verdonschot (voorzitter) na 12 jaar. Vanaf augustus 2017 zijn Eugene Pellis en Linda Zuurbier toegetreden tot het bestuur. Petra geeft haar taak over aan Hubert Huijerjans en Erik heeft het al doorgegeven aan Hedwig Smeets.

Ze worden bedankt met een bloemetje en een cadeaubon en we hopen dat ze nog vaak te zien zijn op de jaarvergadering en inloop halfuurtje.

9. Rondvraag
Ambassadeur Erwin Pijnenburg gaat over de glasvezel buitengebied. Als er 50% wordt gehaald dan kan er glasvezel komen in het buitengebied, er is nu geen snelle verbinding. Kernen hebben Ziggo aansluiting en hebben geen glasvezel nodig. Buitengebied heeft geen alternatief. Er is nu alleen voor buitengebied gekozen. Er komt een aparte avond over Glasvezel Buitenaf in Ospeldijk.

Caroline vraagt zich af wat er gedaan wordt aan de snelheid op de Meijelsedijk. Komen er snelheidsbeperkende maatregelingen? Er staat nu wel een snelheidsindicator maar heel vroeg en laat wordt er veel te snel gereden, dan moeten ze controleren! Petra geeft het door aan de politie.

Op de Ontginningsdijk staan soms vrachtwagens bij Bert Cuijpers met laden, het is een smalle weg dan kun je er bijna niet door.

10. Sluiting
We sluiten de vergadering om 22.25 uur

Notulen jaarvergadering 2017

Notulen jaarvergadering Dorpsraad Ospeldijk 19 april 2017

Aanwezig: Hedwig Smeets, Eric van Hulsen, Petra Verdonschot, Adrie Schreurs en Wout Verhoef.
Afwezig met kennisgeving Hubert Huijerjans

Om 19.35 uur wordt de vergadering geopend. Er zijn 36 belangstellenden aanwezig.

1. Opening en welkom
Volgens een goede gewoonte begint elke jaarvergadering met koffie/thee en een lekker stukje vlaai. Door middel van een PowerPointpresentatie kan iedereen meelezen. De voorzitter heet allen welkom en vraagt of er bezwaar is tegen het voeren van het dialect tijdens de vergadering. Mits er niet te snel gesproken gaat worden lukt het ieder om de vergadering in het dialect te volgen. Speciaal welkom aan de nieuwe inwoners.
De agenda zoals verspreid wordt goedgekeurd.
Op tafels liggen schrijfblokjes met oude logo. Deze mogen door aanwezigen meegenomen worden.

2. Notulen jaarvergadering 20 april 2016
Er zijn geen op of aanmerkingen over de notulen van de jaarvergadering van 2016. Deze worden door de vergadering goedgekeurd.
De notulen zullen, na goedkeuring tijdens de volgende bestuursvergadering op 22 mei, zo spoedig mogelijk verspreid worden.

3. Bestuurswijziging
In juni 2016 is Wout Verhoef wonende aan de Zandstraat toegetreden als bestuurslid. Hij stelt zich even voor en laat weten dat hij met veel plezier in Ospeldijk woont en nu hij met pensioen is, hij zich dienstbaar wil stellen voor de gemeenschap. Wij zijn erg blij met zijn toetreding. Hierbij wordt vermeld dat er altijd nog vacatures open staan om lid te worden van het bestuur.

4. Jaarverslag 2016
Eric leest het jaarverslag voor. Hierin staan alle bijeenkomsten/vergaderingen en activiteiten vermeld die door het bestuur zijn bij gewoond of georganiseerd. Het bestuur realiseerde zich pas hoeveel het was nadat het niet meer op 1 A4-tje kon.

Er worden door de voorzitter een aantal gebeurtenissen aangehaald.

 • Het project LIFE+ Groote Peel waarvan iedereen verwachtte dat er overlast zou zijn viel achteraf reuze mee. Vraag van Lowie van der Wallen of de bermplaten voor uitwijk van zandauto’s blijven liggen tot project afgerond is? Els Teeuwen: Project positief verlopen. Opmerkingen nemen we mee in het volgend overleg met Jeroen van Leijsen, project manager.
 • Wijkschouwing van afgelopen jaar heeft geresulteerd in opruimen van vervallen stalletje en plaatsing extra straatlantaarn Nieuwe Baan. Op 17 mei vindt de volgende schouwing plaats met een witte voetjes actie. Politie legt in woningen, tuinhuisjes ed waar makkelijk binnen te komen is, witte voetjes neer. Dit als waarschuwing, het had zomaar een indringer kunnen zijn.
 • Het project Samentuin is gestart aan de Nieuwe Baan op het speelveldje. Mochten er nog mensen zijn die mee willen doen dit kan altijd nog. Meld je aan bij de Dorpsraad leden@dorpsraad-ospeldijk.nl of bel Petra Verdonschot 0495-641753.
  De Samentuin is echter geen pluktuin! Wie meewerkt mag ook mee oogsten.
  Het nieuwe logo is ook een aanwinst.

5. Presentatie festival “Mijl op Zeven” door Vincent van de Berg en Rob Verscharen
Vincent en Rob wonen beide aan de Anselberg en delen een grote passie namelijk muziek. Vanuit deze passie organiseren zij samen met nog 2 anderen voor het eerst het ” probeer” festival “ Mijl op Zeven” in de weide achter het buitencentrum “de Pelen” op 25 mei Hemelvaartsdag van 15.00-23.59 uur. Met veel enthousiasme vertellen ze in het kort hoe dit tot stand is gekomen, welke bands er gaan optreden en welk genre ze ten gehoor gaan brengen. Verder vragen ze om zo snel mogelijk een kaartje te kopen. Er is maar plaats voor 200 personen. Ze doen tevens een oproep voor vrijwilligers om mee te helpen op te bouwen en af te breken. Men kan zich opgeven via mail: rudybouten@gmail.com

6. Pauze
Iedereen mag op kosten van de Dorpsraad een drankje nemen. En er wordt volop gekletst.

7. Jaaractie plan 2017
De voorzitter leest voor wat er het komende jaar staat te gebeuren.
Opsomming van voornaamste acties:

 • Wijkschouw op 17 mei. Ieder mag onveilige/ongewenste situatie s doorgeven aan Dorpsraad.
 • BuurtWhatsApp wordt onder aandacht gehouden, aanmeldformulier is verspreid.
 • Aanmeld formulier vrijwilligers voor het meedoen aan activiteiten en cursussen.
 • Snelheid Moostdijk verlagen.
 • Excursie LIFE+ Groote Peel in juni.
 • Nieuwjaarsreceptie.
 • 10 juni opruimactie zwerfafval.

Dit is een kleine greep uit het geheel.

8. Presentatie “Hartslag van Nederweert” door Paulien van Mierlo en Antoine Heekers
Paulien en Antoine houden een vurige presentatie over het belang van de hulpverlening met gebruik van AED. Een stukje geschiedenis, een persoonlijke noot over het waarom deelnemen aan de stichting en hoe een melding in zijn werk gaat. De cijfers over vrijwilligers laten zien dat in de gemeente Nederweert veel vrijwilligers zijn maar dit kunnen er nooit genoeg zijn! Alle informatie is terug te lezen op de website //www.hartslagvoornederweert.nl

9. Rondvraag

 • Lowie van der Wallen: Langs Meijelsedijk groot verkoopbord van de gemeente waait om door slechte houten staanders. Melding kan gedaan worden via gemeentelijke website, onder het kopje: melding, vraag of tip, daarna: melding openbare ruimte. Alle ‘kleine’ mankementen van openbare ruimte kan via deze site.
 • Bereik van mobiele telefonie is sinds 2 jaar niet heel veel veranderd, dus nog steeds slecht. Wordt hier nog iets mee gedaan? Het is 2 jaar geleden dat Dhr Stralendorf van de KPN aanwezig was op de jaarvergadering. Hij heeft toegezegd dat binnen 3 jaar het ‘fine tunen’ in alle kleine kernen in Nederland (400) klaar zou zijn. Dorpsraad gaat een herinnering brief sturen met vraag hoe de stand nu is. Wordt nog terug gekoppeld.
 • Jolanda Maas heeft buitenlandse meneer aan de deur gehad maar vertrouwde het niet en opende ook geen deur.
 • Dhr Willems(nieuwe bewoner) vroeg zich af ivm BuurtWhatsApp of hier veel gebeurt. Er wordt wel veel opgemerkt en waarschijnlijk (hopelijk)is het daardoor dat hier niet echt veel mis is qua veiligheid.
 • Rieky Steenssens: Tot hoever wordt zwerfafval opgeruimd op 10 juni? De actie begint om 10.00 uur vanuit het Thomashuis. Materiaal wordt uitgedeeld en ook voor de inwendige mens wordt gezorgd. Hoever er opgeruimd wordt qua afstand ligt aan het aantal deelnemers. Als er veel mensen meedoen kunnen er veel straten opgeruimd worden.
 • Op het vrijwilligersformulier wat iedereen heeft gekregen staat een cursus IPad/ cursus internet op. Wat bedoelt de Dorpsraad hiermee? Als er aanvragen zijn om een cursus ‘IPad voor beginners/gevorderden’ te starten dan organiseren we dat. Zo ook ‘omgaan met internet’ willen we opzetten mocht hier vraag naar zijn.
 • Huub Stienen: In gemeente Weert zijn er fruitbomen uitgedeeld doet de gemeente Nederweert dit ook? Wordt na gevraagd. Er bleek dat er van de uitgereikte fruitbomen in Weert niet veel bomen aansloegen wat de groei betrof. De gemeente Nederweert heeft mede daarom dan ook besloten om dit initiatief niet te volgen en wellicht op een andere manier fruitbomen in Ospeldijk te planten. Een mogelijkheid zou zijn in de nabijheid van de Samentuin.
 • Langs rand van de Peel komen nogal wat wilde varkens voor, wordt hier vanuit de gemeente ook nog iets aan gedaan? Wordt na gevraagd.
 • Van de gemeente uit wordt m.b.t. de aanwezigheid van wild geen actie ondernomen. Want behalve in de omgeving Ospeldijk zit er op veel plaatsen in de gemeente wild wat op enig moment gevaar kan opleveren voor het verkeer. De gebieden waar wild voorkomt zijn legio, terwijl het aantal maatregelen beperkt is en nooit garantie geven.
 • Els Teeuwen: Koningsmarkt op 27 april begint om 10.00 uur bij het Thomashuis. Gratis entree. Vele leuke activiteiten en gezelligheid. De winst van die dag gaat naar de schutterij St. Odilia.
 • Wim Janssen: Bedankt bij voorbaat al de organisatie van de Koningsmarkt Thomashuis voor de sponsoring.
 • Op 27 aug is het schuttersfeest in Ospeldijk, vraag is of er nog vrijwilligers zijn die zich dat weekend in willen zetten voor de schutterij. Het zou heel mooi zij als er vele handen kwamen helpen. Svp aanmelden via schutterij mail: donkers_inge89@hotmail.com
 • Martin van Cranenbroek: Hoe is de stand van zaken wat betreft de glasvezel? Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. De intentie verklaring is door betrokken partijen getekend dus gaan we ervan uit dat er glasvezel aangelegd gaat worden maar wanneer is inderdaad de vraag. Zodra hier iets over bekend wordt laten we het via website/Facebook weten. Op 9 april 2018 wordt in het gemeenschapshuis Haazehoof,Aerthijsplein 3 Ospel een infoavond gehouden glasvezel. Voor de inwoners van Ospel. Om 19.30 inloop en aanvang 19.45 uur. Ook in Ospeldijk gaan we een dergelijke avond organiseren. De datum hiervoor is nog niet bekend.
 • Noud Nies: kunnen de opstaande randjes langs de Meijelsedijk ter hoogte van de wegversmallingen weer eens wit gemaakt worden zoals het in het begin ook was? Vragen we na. Deze werkzaamheden zijn in juli afgerond.
 • Enkele opmerkingen: De rand van de weg Moostdijk naar de Peel is flink afgebrokkeld. Er is best een hoogte verschil wat gevaarlijk is als je met de fiets langs de weg komt. Is dit op te lossen? De reparatie daarvan is voor de korte termijn gepland.
 • Idee om bij de splitsingen Moostdijk/Meijelsedijk en splitsing Anselberg/Meijelsedijk een stopbord te zetten? Auto’s rijden als gekken op de fietspaden af. Met een stopbord wordt men gedwongen om stil te staan alvorens de weg op te vliegen. In principe zou dat ook een oplossing kunnen zijn. Echter, de praktijk wijst (helaas) steeds maar weer uit dat een dergelijke actie weinig tot geen effect heeft. De opmerkingen die qua veiligheid zijn gemaakt nemen we mee naar de wijkschouwing.

10.Sluiting
22..00 uur. De voorzitter bedankt Schutterij St. Odilia (Wim en Mia Janssen)voor de warme ontvangst en het verzorgen van de drankjes.
Alle aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en de aandacht.
Het bestuur van de Dorpsraad Ospeldijk wenst iedereen een goed thuiskomen.

Notulen jaarvergadering 2016

Notulen jaarvergadering Dorpsraad Ospeldijk 20 april 2016

Aanwezig: Hedwig Smeets, Eric van Hulsen, Petra Verdonschot, Hubert Huijerjans.

Afwezig met kennisgeving Adrie Schreurs.

Om 19.40 wordt de vergadering geopend, met hamer dankzij Schutterij Odilia.

Er zijn 27 belangstellenden aanwezig.

1)Opening en welkom.

Gasten: Vanuit gemeente is Dirk-Jan Peerenboom aanwezig. Later zal ook wijkagent Joost-Jelmer Kasper aanschuiven.

2)Notulen jaarvergadering van 2015 zijn besproken en met goedkeuring aangenomen.

3)Bestuurswijziging.

Hubert Huijerjans heeft zich aangemeld als bestuurslid enige maanden geleden en hij zet zich voor 100% in. Hij heeft in het BuurtWhatsApp al een belangrijk aandeel geleverd.

 

4)Jaarverslag.

Eric benoemd alle activiteiten welke door de Dorpsraad zijn opgepakt en/of zijn uitgevoerd,  bijgewoond. Er zijn door het bestuur 7 bestuursvergaderingen belegd. Informatieavonden bijgewoond van o.a. project LIFE+ De Groote Peel, algemene dorpsradenoverleg, Stichting Ospels Steunpunt. In Stichting Ospels Steunpunt neemt Petra vanuit de Dorpsraad zitting.

Er is een enquête gehouden over het prettig wonen in Ospeldijk en hoe we dit zo kunnen houden en uitbreiden. Denkend aan de leefbaarheid en veiligheid. Er is een informatie avond gehouden over inbraakpreventie en BuurtWhatsApp. De wijkschouwing van 18 april gaf een aantal aspecten weer van de (on) veiligheid in onze kern. De website is uitgebreid en hierop wordt veelvuldig nieuwe berichten geplaatst door de Dorpsraad. En ook het strooizout en enkele openingen waarbij de Dorpsraad uitgenodigd waren gingen niet aan ons voorbij.

Al met al was het een intensief jaar.

5)Presentatie enquête.

Petra heeft met behulp van een PowerPoint presentatie getracht om de uitkomst van de enquête ( door Dirk-Jan Peerenboom van de gemeente uitgewerkt) zo duidelijk mogelijk uit te leggen. In het kort komt het op het volgende neer:

-er zijn 20% van de formulieren geretourneerd.

-De leeftijd van de respondenten(hoofd gezin) ligt tussen de 40-65 jaar.

-De gezondheid en mobiliteit wordt als zeer goed ervaren.

-+/- 30 % heeft wel eens hulp gevraagd aan buren/familie, dus met sociale cohesie lijkt het goed te gaan.

-+/-60 % heeft wel eens hulp aangeboden maar ziet zichzelf nog niet als vrijwilliger. We trekken de voorzichtige conclusie dat het noaberschap, het voor elkaar zorgen, goed verloopt.

-Het Ospels Steunpunt zal in de toekomst door 40 % van de respondenten gebruikt gaan worden. Volgens verwachting gaat dit percentage stijgen naarmate de leeftijd stijgt en hiermee ook de vraag naar informele en formele hulp.

-De inwoners geven aan dat de leefbaarheid vergroot kan worden op het gebied van veiligheid, sociale cohesie en ook regelmatig nieuwbouw is hierbij wenselijk.

Met deze uitkomsten kunnen we aan de slag, hierbij willen we graag gebruikmaken van de bereidwilligheid van inwoners die aangegeven hebben via de enquête mee te willen denken en te helpen.

6)Pauze.

Alle aanwezigen kregen een verfrissing aangeboden door de Dorpsraad.

7)Wijkagent Joost-Jelmer Kasper geeft een presentatie over hoe je veilig de voordeur open kunt maken en dat je er vooral van bewust bent dat er ook iemand aan de deur kan staan die niet van goede wille is. Kijk gerust eerst door een raam of vraag wie er aan de deur staat en waarom. Laat geen waardevolle spullen in de gang of op de trap liggen, deze kunnen in een oogwenk verdwenen zijn. Als men in huis iets wil pakken terwijl een persoon aan de deur is doe dan gerust de voordeur even dicht, eventueel na dit gezegd te hebben. Verder aandacht aan open ramen en niet voldoende gesloten deuren bij afwezigheid in huis, en als laatste het ‘tassen’ gedrag van de winkelende dames. Hou deze gesloten en dicht tegen je aan, zet je tas niet even ergens neer en leg beurs en pasjes niet boven op al je spullen in je tas.

8)Jaaractieplan 2016.

-Het is de bedoeling dat we voorafgaand aan elke bestuursvergadering de deuren openen om van 19.30 tot 20.00 uur in gesprek te gaan met inwoners die dit prettig vinden. De vergader data wordt per mail doorgegeven. Diegene zonder computer/mailadres krijgen deze informatie in de brievenbus.

-Verder een complete database opzetten met naam, adres, mailadres, telefoonnummer (dit laatste mits ook aangesloten bij BuurtWhatsApp).

-Veiligheid in en om de wijk blijft altijd onder onze aandacht.

-Uit enquête is gebleken dat er behoeft is aan een veiligere toegangsweg naar het buitencentrum “de Pelen”. Hierover zullen we in gesprek gaan met Staatsbosbeheer.

-Het goed bijhouden van de website. Helaas is Ospeldijk.eu niet meer in de lucht sinds 1 jan 2016, we zullen proberen om zoveel mogelijk info, met betrekking tot Ospeldijk, via de website van de Dorpsraad te laten gaan.

-Beheer van de BuurtWhatsApp. Er zijn momenteel 2 groepen gemaakt met in totaal ruim 140 deelnemers. We zijn aangemeld bij de landelijke website voor BuurtWhatsApp. www.wabp.nl Op deze site staat ook de nodige nuttige informatie.

-Het wekelijkse wandeluurtje op woensdag 19.00 uur is weer opgestart.

-Enkele bestuursleden zijn beheerder voor het onderhoud van het wandelwegen netwerk.

Mochten er op een route paaltjes niet zichtbaar zijn of zelfs verdwenen o.i.d laat het ons dan aub weten.

-We zijn van plan om een aantal projecten op te starten met de bedoeling om de leefbaarheid te vergroten en inwoners dichter bij elkaar te brengen. Elkaar (weer) te leren kennen. Het zijn allemaal projecten met een kop en staart, een begin en een einde. Zo blijft het ook leuk als je weet dat je er niet voor jaren aan vast zit. Kies een project wat je ligt dan beleef je er het meeste plezier aan. Formulieren om je aan te melden worden op de site (of brievenbus) geplaatst.

9)Rondvraag.

Christian Vossen: Worden aanmeldformulieren huis aan huis bezorgt? Via site/mail en bij inwoners zonder mailadres in de brievenbus.

Harold Sijbers: Komt er een fietspad naar Heusden? Door aanwezigen wordt hier instemmend op geantwoord maar de Dorpsraad vraagt dit na en komt hier nog op terug.

 

10)Sluiting.

De voorzitter bedankt ieder voor de aandacht en wenst aanwezigen een veilig thuiskomen en sluit de vergadering om 21.35 uur.

Notulen jaarvergadering 2015

Notulen jaarvergadering 2015

Aanwezig; Petra Verdonschot, John Vermeeren, Eric van Hulsen, Adrie Schreurs.

Afwezig met afmelding: Hedwig Smeets.

De jaarvergadering wordt door ruim 50 dorpsgenoten bijgewoond.

01.Opening en welkom om 20.00 uur door de voorzitter.

Speciaal woord van welkom aan Dhr. Co van Stralendorff, Dhr. Harold van der Haar en Mevr. Sabinje Corstjens.

02.Notulen jaarvergadering 09-04-2014.

Er waren geen op- of aanmerkingen over de notulen van 2014 dus zijn ze bij dezen aangenomen.

03.Uitleg mobiele onbereikbaarheid Dhr. Co van Stralendorff KPN.

Uit het verhaal van Dhr. Van Stralendorff blijkt dat de mobiele bereikbaarheid voor Ospeldijk niet gebaseerd is op de woonkern zelf maar op bereikbaarheid op de drukke doorgaande wegen bv. Venloseweg, en de Kanaaldijk richting Helmond.  Ospeldijk ligt hier precies tussenin en ervaart daardoor de negatieve gevolgen. Binnen 3 jaar gaat KPN het netwerk verbeteren (booster) en zal ten gevolge hiervan de dekking van “outdoor” naar “Indoor sub-urban” verbeteren. De maximale dekking norm “Indoor Urban” zal niet gehaald worden.

04.Jaarverslag.

Het verslag werd voorgelezen door Eric met als voornaamste bezigheden het onderhouden van contacten met gemeente, brunch inwoners Ospeldijk (170 pers.), vergaren van informatie voor behoud van alle voorzieningen, ons verdiepen in de problemen waar wij als kleine kern mee te maken hebben bv. slecht bereik telefonie.

05.Presentatie kernenaanpak Dhr. Harold van der Haar (gem. Nederweert).

Harold van der Haar is regisseur sociaal domein binnen de gemeente. Sinds jan. kijkt hij:

-naar de verandering en begeleiding in de jeugdhulpverlening,

-in de toekomst wordt de intensieve langdurige zorg betaald vanuit de zorgverzekering en de lichtere vorm en ondersteuning in de zorg lopen via de gemeente, via de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo. Het is daarbij erg belangrijk dat er vele keukentafel gesprekken plaatsvinden, direct bij de zorgvrager, zodat ter plekke bekeken kan worden welke hulp nodig is.

-De Wajong, Sociale Werkvoorzienig en de Bijstandswet wordt vervangen door de Participatie wet. Dit houdt in dat van iedereen verwacht wordt dat men actief deelneemt aan de maatschappij. Mochten er vragen zijn over deze onderwerpen dan kan gemaild worden naar Harold; h.vanderhaar@nederweert.nl

 06.Pauze.

Onder het genot van een drankje wordt er een kwartiertje gebuurd.

07.Presentatie Mantelzorg Sabinje Corstjens (consulente steunpunt mantelzorg).

Zij staat vooral klaar om de mantelzorgers te helpen. Mantelzorgers zijn meestal emotioneel betrokken bij de hulpvragers, als partner, kind, als ouder of als een familielid maar ook als buren. Deze hulp kan gegeven worden als praktische hulp zoals bij invullen van papieren aanvragen, emotionele, materiële hulp of met advies of ondersteuning waar een mantelzorger dit nodig heeft.

Sabinje heeft elke donderdag een open spreekuur van 9.00-12.00 uur in het Groene Kruis gebouw, Kapelaniestr. in Nederweert.

Sinds kort is er ook een mantelzorg panel, dit is een groep mantelzorgers met een website.

mantelzorgpanelnederweert@gmail.com waarop iedereen mag vragen stellen, suggesties of ideeën kan uiten of hun ongenoegen achterlaten. Hiermee gaat het panel aan de slag.

08.Jaaractieplan 2015.

Een aantal onderwerpen komen elk jaar weer aan de orde nl. het hoog houden van de leefbaarheid van Ospeldijk. Dit houdt in dat de Burgerhulpverlening met gebruik van AED gestimuleerd wordt, het Openbaar Vervoer heeft onze aandacht, voor het winterse strooizout wordt gezorgd maar ook de kleine dingen zoals een wekelijkse gezamenlijke wandeling vinden wij heel belangrijk want in de gemeenschap bij elkaar houden daar kan onze kleine kern groot in zijn.

09.Bestuurswijziging.

Na 9 jaar als bestuurslid actief binnen de dorpsraad bezig te zijn geweest heeft John Vermeeren aangegeven te willen stoppen. Wij willen hem hartelijk danken voor zijn inzet en enthousiasme, we hebben graag met hem gewerkt.

Adrie Schreurs heeft de plaats van John ingevuld en tevens de taak als penningmeester op zich genomen. John wenst Adrie veel succes en plezier als lid van de dorpsraad.

10.Rondvraag.

-Jannie Manders merkte op dat de oversteek van trottoir Zandstr. – Anselberg te wensen overlaat. Vooral met wandelwagens/rolstoelen ed. zorgt dit voor ongemak. Zij neemt hiervoor zelf contact op met de gemeente om dit euvel te verhelpen.

-Jacques Wering gaf aan dat de hondendrollen op trottoirs en in de groenstrook binnen de bebouwde kom toch zo langzamerhand een doorn in het oog wordt. Aan alle hondenbaasjes dan ook het verzoek om deze drollen binnen bebouwde kom op te ruimen.

Weekblad van Nederweert vermeldt dat op het niet navolgen van aanlijn- en opruim plicht een flinke boete staat. ( € 147,-/€97,-)

-Een paar opmerkingen of deze plicht niet geldt voor paardenbezitters? Vermoedelijk niet nee. Bij overlast van paardenvijgen eerst overleg met paarden eigenaar.

11.Sluiting.

Na een flinke informatieve vergaderavond bedankt de voorzitter iedereen voor de komst en de aandacht en sluit de vergadering om 22.05 uur.

—————————–

Agenda: Woensdag 8 april a.s. 20.00 uur

 1. Opening en welkom
 2. Notulen jaarvergadering 9 april 2014
 3. Uitleg mobile onbereikbaarheid door Dhr. van Stralendorff KPN
 4. Jaarverslag 2014
 5. Presentatie Kernenaanpak door Jan van Riet (gemeente Nederweert)
 6. Pauze
 7. Presentatie Mantelzorg door Sabinje Corstjens (consulente steunpunt mantelzorg)
 8. Jaaractie plan 2015
 9. Bestuurswijziging
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Kernen aanpak
Kennen we onze buren nog of de mensen in de volgende straat? Maken we gebruik van elkaars kwaliteiten in onze straat, de wijk, de kern of de gemeente? Wat kunnen we zelf doen om betrokkenheid en dus de leefbaarheid in ons dorp te vergroten en wie kan daar in ons dorp een rol bij spelen? Hoe houden we onze verenigingen gezond? Vragen die binnen iedere kern van onze gemeente heel goed zelf beantwoord kunnen worden. De initiatieven die er al zijn kunnen als basis dienen om van daaruit de samenhang en betrokkenheid in het dorp te vergroten, om te komen tot onderlinge slimme verbindingen en leren van elkaar.

Waarom kernenaanpak?
In alle kernen van onze gemeente zien we het aantal jeugdigen dalen, het aantal senioren fors toenemen en op termijn het aantal inwoners in onze gemeente (iets) dalen. Dat gaat gevolgen krijgen voor o.a. onze sport-, cultuur- en jeugdverenigingen, die minder jeugdleden zullen hebben. Veel verenigingen hebben nog geen aanbod voor senioren, mensen met beperkingen en chronisch zieken. Net voor die groepen die op relatief korte termijn qua aantallen fors zullen stijgen. Het is zaak voor die verenigingen om over hun aanbod na te gaan denken wil men op termijn kunnen overleven. Verenigingen zijn voor de leefbaarheid in de kernen door de onderlinge verbondenheid bijzonder belangrijk.
Jeugdigen maken veelal gebruik van overdekte accommodaties: senioren veel meer van de openbare ruimte. Niet alle accommodaties zullen overeind kunnen blijven. We zullen moeten nadenken wat in het kader van leefbaarheid (nog) nodig is in onze gemeente.
Daarnaast verandert de samenleving in hoog tempo. De verzorgingsstaat zoals die de afgelopen 50 jaar is opgebouwd, is onbetaalbaar geworden. Alleen al de kosten van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten zijn sinds het jaar 2000 ruim verdubbeld van 46 miljard per jaar naar 94 miljard per jaar. De verzorgingsstaat verdwijnt daarom en wordt vervangen door een participatiemaatschappij (een maatschappij waarin men actief deelneemt) waarin iedereen mee doet en waar burgers zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de samenleving waar zij deel van uitmaken. Om dat te kunnen bereiken moet de betrokkenheid van mensen bij elkaar worden vergroot. Met een duur woord wordt dat de bevordering van de sociale cohesie (samenhang tussen mensen) genoemd. Als iedereen een beetje doet voor elkaar, zich een beetje medeverantwoordelijk voelt voor de ander dan wordt dat veel gemakkelijker dan wanneer enkelen heel veel moeten doen.

Wat gebeurt er binnen de kernenaanpak?
Het doel van de kernenaanpak is het vergroten van de onderlinge betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor elkaar, het zogenaamde “naoberschap” nieuwe stijl. Heel verstandig is om daarmee klein te beginnen. Wat kunnen bijvoorbeeld jeugdigen doen voor senioren in het dorp en omgekeerd. Wat kunnen mensen in een straat doen voor een buurman die vanwege zijn gezondheid even niet zijn gras kan maaien of het ziekenhuis moeilijk kan bereiken. Wat kan de ene vereniging doen voor de andere en omgekeerd. Wat zou samenwerking bij verenigingen voor het dorp kunnen betekenen? Het gaat eigenlijk om gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en daarbij slimme verbindingen te leggen. Dat hoeft vaak helemaal niets te kosten. Het kost dan weliswaar wat energie maar levert ook veel energie en goodwill op. Het geeft veel voldoening om iets voor een ander te kunnen doen, om belangrijk voor iemand te kunnen zijn. En het levert voor de gemeenschap heel veel op, de leefbaarheid neemt toe en de mensen blijven graag in zo’n dorp wonen.

Hoe kan de kernenaanpak vorm worden gegeven?
Door de gemeente is gestart met een gesprek met alle dorpsraden. De dorpsraden bepalen vervolgens samen met de betreffende kern wat de beste aanpak is voor die kern. Dat kan het oprichten van een zogenaamd “kernteam” zijn (een andere benaming is natuurlijk ook goed), een groepje mensen dat met (be)hulp van zo veel mogelijk mensen in het dorp aan de slag gaat om de wensen en behoeften van de dorpsgenoten te peilen. Samen met dorpsgenoten kunnen vervolgens slimme verbindingen worden gelegd om tegemoet te kunnen komen aan die wensen en behoeften. Het zogenaamde “kernteam” hoeft dat natuurlijk niet alleen te doen: vele handen maken licht werk. Vrijwilligers kunnen bereid gevonden worden om op individuele basis iets voor andere inwoners te doen. Verenigingen helpen elkaar. Bedrijven kunnen wellicht in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen bereid gevonden worden om iets voor de gemeenschap te betekenen. Iedere kern kan daarbij zijn eigen aanpak kiezen, passend bij de kern.

Rol gemeente
De gemeente wil graag de kernenaanpak ondersteunen en faciliteren door het desgewenst verstrekken van informatie, het leggen van verbindingen tussen de diverse kernen waardoor er van elkaar geleerd kan worden, het aanreiken van mogelijkheden en het participeren als gelijkwaardige partner.

Resultaat kernenaanpak
Het voorzien resultaat van de kernenaanpak is een opgestart proces in de kernen van de gemeente Nederweert, waarin burgers, maatschappelijke partners en bedrijfsleven elkaar vinden, elkaar versterken, gebruik maken van elkaars kwaliteiten en gezamenlijk een agenda van activiteiten opstellen en uitvoeren aansluitend bij de behoeften en mogelijkheden van de inwoners in de betreffende kern. Daarmee zal de sociale cohesie worden versterken en wordt de zelfredzaamheid van de burgers en verenigingen gestimuleerd. Het vroegere “naoberschap” moet daarbij een eigentijdse invulling gaan krijgen. Er zit wél een begin aan de kernenaanpak maar geen einddatum. Het blijft een proces dat zich verder blijft ontwikkelen en dat – als het goed verloopt – van steeds groter belang is voor iedere kern in de gemeente.

Op donderdag 29 jan is er in het gemeentehuis in Nederweert een informatie/inspiratie avond met praktijkvoorbeelden uit bv Meijel en Molenhoek. Iedereen is welkom, verenigingen, ondernemers en individuele personen. Als we onze kern bloeiend en levendig wil houden, reik mekaar de hand en werk er samen met ons aan. We hopen jullie met velen te mogen begroeten op donderdag 29 jan om 19.30 uur in het gemeentehuis in Nederweert.

Notulen jaarvergadering 2014

Notulen jaarvergadering dorpsraad 9 april 2014.

Aanwezig; Petra Verdonschot, Ely Feijen, John Vermeeren, Eric van Hulsen.

De jaarvergadering wordt verder door ruim 50 dorpsgenoten bijgewoond.

01.Opening en welkom om 20.00 uur door de voorzitter.

Dank aan Marijke Vaes en Piet Zegers voor de gastvrijheid en de hartelijke ontvangst in het buitencentrum “de Pelen”. De voorzitter vraagt of de vergadering weer in het dialect gedaan mag worden, hierop word instemmend geantwoord.De 2 nieuwe inwoners willen zich op eigen verzoek inspannen om de vergadering  te volgen en geven aan als dit niet meer lukt.

Na de gebruikelijke koffie en thee wordt de vergadering voortgezet.

 

Mededelingen:

-Stichting Hartslag voor Nederweert wil via deze vergadering  een oproep  doen om vrijwilligers te werven voor de hulpverlening met AED en dan met name in de buitengebieden. Hier zijn nog vele ‘witte’ plekken.

info@hartslagvoornederweert .

-Harry Geerlings en Raquel Kessels gaan voor de stichting Global Exploration een  Koningsmarkt organiseren op het plein bij het Thomashuis en met dit geld willen ze in Kaapstad  Zuid Afrika oa. een waterput helpen aanleggen en financieren. Harry en Hedwig (Thomashuis) hebben dit project en sponsorwerving toegelicht.

-Dorpsbrunch op 29 juni wordt bij aanwezigen onder de aandacht gebracht en toegelicht over hoe belangrijk de dorpsraad het vindt dat er voor de inwoners een activiteit georganiseerd wordt waarbij iedereen welkom is en de verbondenheid onderling versterkt wordt.

 

02.Notulen jaarvergadering 10 april 2013.
 De notulen van de jaarvergadering 2013 zijn door alle dorpsgenoten gelezen.Er zijn geen op of aanmerkingen over en zijn bij dezen aangenomen.

03.Jaarverslag 2013/2014.

Dit verslag werd voorgelezen door Eric.

04.Jaaractieplan 2014.

Dit werd voorgelezen door Petra en met name de punten glasvezelnetwerk,

Het openbaar vervoer en de enquête over veiligheid werden nader toegelicht en deze zaken worden in het komende jaar goed gevolgd.

05.Bestuurswijziging.

Ely wordt hartelijk bedankt voor haar inzet  gedurende de 6 jaren waaraan zij op een zeer prettige manier haar steentje heeft bijgedragen.

Hedwig Smeets is bereid gevonden om zitting te nemen in de dorpsraad.

06.Pauze. Iedereen kreeg een verfrissend drankje aangeboden.

07.Presentatie.

    Marijke Vaes, beheerder buitencentrum,

De presentatie van Marijke ging vnl. over de exploitatie van het buitencentrum in de komende jaren, over het promoten van het centrum met uitbreiding van de activiteiten voor alle leeftijden en groepen.

Piet Zegers, boswachter.

De presentatie van Piet Zegers ging over de diversiteit van de werkzaamheden die werknemers  van Staatsbosbeheer binnen het natuurpark “de Grote Peel”verrichten.

08.Rondvraag.

Jacques Wering: Waarom naamsverandering van ‘Mijl op Zeven’ in Buiten centrum ‘de Pelen’?

-Staatsbosbeheer omvat 9 natuurgebieden met evenzoveel buitencentra. Men wilde alle buitencentra dezelfde uitstraling en uniformiteit geven. Alle centra dragen de naam van de bijbehorende natuurgebieden en dus zo ook de Grote Peel met al zijn verdeelde ”Pelen”.

-Jan van Hulsen had een aantal vragen over de waterstand in de Peel en waarom men met bepaalde projecten gestopt is. Antwoord van Piet luidde dat Staatsbosbeheer vond dat de projecten niet voldeden aan de verwachtingen.

-Ely bedankt de dorpsraad voor de prettige samenwerking en wenst Hedwig een hele fijne tijd toe in de dorpsraad.

-Op de enquête over veiligheid kwam direct na de vergadering nog een opmerking en deze werd door de dorpsraad nog genoteerd en meegenomen bij het invullen van deze enquête.

 1. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering even na 22.00 uur en bedankt iedereen namens de dorpsraad voor hun komst en aandacht.

Notulen jaarvergadering 2013

Notulen jaarvergadering 2013

Aanwezig; Petra Verdonschot, Ely Feijen, John Vermeeren, Eric van Hulsen, John Linders. De jaarvergadering wordt verder door 53 dorpsgenoten bijgewoond.

Opening en welkom om 20.00 uur door de voorzitter. Dank voor de grote opkomst. Dit laat ons zien dat er interesse is voor de onderwerpen van vanavond. Een woord van dank aan de Schutterij St. Odilia voor het gebruik mogen maken van Odiliahome. Voor koffie/thee en vlaai is gezorgd. De voorzitter vraagt of de vergadering weer in het dialect gedaan mag worden, dit wordt door de aanwezigen goedgekeurd.

Notulen jaarvergadering 11 april 2012.
Zijn er op- of aanmerkingen op de notulen van 2012. Geen reacties en de notulen zijn bij deze aangenomen.

Informatie zonnepanelen door Solinq.
We kregen een uitgebreide toelichting en informatie over zonnepanelen in het algemeen en specifiek wat het bedrijf hierin te bieden heeft. Er werd een rekenvoorbeeld gegeven betreffende de opbrengst/rendement. Al met al een duidelijk verhaal. Vanuit de aanwezigen werden wel kritische vragen gesteld: Hoe zit het met brandgevaar en de verzekering hiervan.

Jaarverslag 2012/2013.

Dit verslag werd voorgelezen door Ely.

Presentatie verbouwing Thomashuis.

Johan en Hedwig Smeets hebben aan de hand van de tekening en een aantal foto’s uitleg gegeven hoe eea er straks uit komt te zien. Het wordt ruim van opzet en de karakteristieke uitstraling van het gebouw blijft zeker behouden. Het Thomashuis krijgt zeer enthousiaste zorgondernemers!
Er volgt tzt een uitnodiging voor de open dag.

 

06.Jaaractieplan 2013/2014.

Dit werd voorgelezen door Petra.

07.Bestuurwijziging.
John wordt hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet en vooral op het gebied van digitalisering zullen we hem zeker gaan missen.

Rondvraag.

Op de vraag waarom informatie over zonnepanelen door een commercieel     bedrijf werd verzorgd, werd door de dorpsraad het antwoord gegeven dat we proberen een actueel onderwerp aan te dragen en dan iemand vragen met voldoende kennis en ervaring hierin en dan kom je al snel bij een commercieel bedrijf uit. Welk volgens ons een redelijk neutraal verhaal heeft verteld. Dit werd mede beaamd door diverse aanwezigen.

Er werd voorgesteld om een of twee vlaggenmast te plaatsen in naam van Ospeldijk zodat er bij speciale gelegenheden gevlagd kon worden. Johan en Hedwig Smeets boden aan om deze mast aan de poort van het Thomashuis te plaatsen dan zouden zij zorg dragen voor het vlaggen. De dorpsraad neemt dit in overleg.

Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering, bedankt iedereen voor de komst en nodigt iedereen uit voor nog een drankje op kosten van de dorpsraad.

Notulen jaarvergadering 2012

Notulen jaarvergadering 2012

Aanwezig; Petra Verdonschot , Ely Feijen, John Vermeeren , Eric van Hulsen , Adri van Houte en John Linders (notulist)
De jaarvergadering wordt verder door 38 dorpsgenoten bijgewoond.
Winand Bijlmakers en Chrit Damoiseaux van de gemeente Nederweert.
Ger Odekerke van de gemeente Nederweert.
Dhr. Peter Beeks van de woonstichting “WoonGoed 2-Duizend”.
Dhr. Hans van Putten oprichter “de Drie Notenboomen”.
Dhr. Wil Cootjans afd. vastgoed “WoonGoed 2-Duizend”.

Opening en welkom om 20.00 uur door de voorzitter. Dank voor de grote opkomst. Betekend dat er interesse is voor de onderwerpen van de dorpsraad. Schutterij St. Odilia dank dat we gebruik mogen maken van het Odiliahome. Voor koffie/thee en vlaai is gezorgd. De voorzitter vraagt of de vergadering weer in het dialect gedaan mag worden, dit wordt door de aanwezigen goedgekeurd.

Notulen jaarvergadering 13 april 2011.
Zijn er op- of aanmerkingen op de notulen van 2011. Geen reacties en de notulen zijn bij deze aangenomen.

Informatie starterwoningen Anselberg.
Winand Bijlmakers en Chrit Damoiseaux van de gemeente Nederweert zijn uitgenodigd om hier uitleg over te geven. Plan Anselberg biedt de mogelijkheid voor starters, half vrijstaand (600m³) en vrij staande woningen (1000m³). Probleem de grote van de starterkavels. Deze zijn groter dan normaal. Gemiddelde starterkavel in Nederweert is ca. 220m², aan de Anselberg is dat 350m². De grondprijs voor starters in Nederweert is € 170,00 per meter, in Ospeldijk wil men de eerste 200m² verkopen aan € 127,00 per meter, de overige meters worden dan verkocht aan € 92,00 per meter. Prijzen zijn excl. BTW. Dat betekend voor een starterkavel aan de Anselberg een kavelprijs van ca. € 44.000,00 i.p.v. > € 60.000,00.
Er moet wel een kompleet kavel van 350m² gekocht worden.Bodemsanering.
Tijdens de sloop van de stallen bij pand Vaes werd er een asbestverontreiniging ontdenkt. Dit betekend dat er een saneringsplan in werking gaat en dat koste meer tijd dan de gemeente Nederweert had voorzien. Bij vervuiling in deze maten is de provincie het bevoegd gezag. Verwacht wordt dat er Juni gestart wordt met de sanering van de verontreinigde bodem. De woning blijft woning en wordt door de gemeente in de markt gezet.
Er moet hier wel nog een bestemmingsplanwijziging plaats vinden, er mag nu nog niet gebouwd worden.

Bestemming basisschool ’t Kienhout.
De basisschool wordt een Thomashuis. Woonstichting “WoonGoed 2-Duizend” heeft veel interesse in speciale panden op het platteland. Zo ook ’t Kienhout, Dhr. Cootjans zal in de zomervakantie hier starten met het realiseren van een Thomashuis. Het Thomashuis kan niet gebruikt worden als gemeenschappelijke ruimte voor de verenigingen uit de buurt. Dat geeft te veel onrust voor de bewoners. Dhr. Hans van Putten heeft een zeer duidelijke uitleg van een Thomashuis gegeven. Op de vraag of de naam ’t Kienhout zou kunnen blijven bestaan, heeft Dhr. Van Putten toegezegd dat dit Thomashuis, ’t Kienhout zal blijven heten.

Wijzigingen in het WMO
In de WMO wordt er verwacht dat er meer mee gezorgd wordt, mantelzorg. Bij het WMO loket kan men terecht voor o.a. aanvragen voor woningaanpassingen en vervoersregelingen. Verder zijn er binnen de gemeente o.a. huiskamerprojecten, zorgboerderijen en dagbesteding. Bij het WMO loket van de gemeente Nederweert kan men voor meer informatie terecht.

Pauze

Jaarverslag 2011/2012 wordt voorgelezen door Eric van Hulsen

–          6 vergaderingen afgelopen jaar.

–          Diverse gesprekken gehad over de woningbouw Anselberg.

–          Aanvraag bladkorven / zijn geplaatst.

–          Bijeenkomst over de voormalige stortplaats bijgewoond door enkele leden.

–          Gezamenlijke dorpsradenbijeenkomst bijgewoond door enkele leden.

–          Volgen en wensen van inwoners kenbaar gemaakt over herbestemming van ’t Kienhout.

–          Kosten huur van de tent jubileum “de Meulenbuurt” betaald door de dorpsraad.

–          Strooizout verstrekking verzorgd in Ospeldijk

Jaaractieplan 2012/2013

– Volgen bestemming ’t Kienhout, is nu dus meer over bekend.

– Verkeersveiligheid Ospeldijk

– AED en vrijwilligers in Ospeldijk

– Landelijke schoonmaak actie op 17 maart 2013. Willen wij hier aan mee doen?

Bestuurswijziging.
Adri van Houte is in 2011 vol enthousiasme lid geworden van de dorpsraad. Echter waren de verwachtingen anders dan verwacht. Adri neem dan nu ook weer afscheid van de dorpsraad. Adri dank voor de inzet van afgelopen jaar. Nieuwe leden zijn nog steeds welkom.

Rondvraag;
– Riek haalt nog even de reünie van basisschool ’t Kienhout aan. Iedereen is welkom.
– Glasvezelkabel in Ospeldijk? Dorpsraad zal dit volgen.
– In heel Nederweert is er geen “disco avond” voor de jeugd meer. Zijn er opties i.s.m. dorpsraad Ospel?

Sluiting

Dank voor de aandacht, de vergadering wordt gesloten met nogmaals dank aan leden van schutterij St. Odilia..

Notulen gemaakt door John Linders (secretaris)

Notulen jaarvergadering 2011

Notulen jaarvergadering 2011

Notulen jaarvergadering dorpsraad 13 april 2011.
Aanwezig; Petra Verdonschot, Ely Feijen, Pieter van Wetten, John Vermeeren, Eric van Hulsen,
Thijs Sieben en John Linders (notulist)
De jaarvergadering wordt verder door 34 dorpsgenoten bijgewoond.

Opening en welkom om 20.05 uur door de voorzitter. Dank aan schutterij St. Odilia dat we
gebruik mogen maken van het Odiliahome. Voor koffie/thee en vlaai is gezorgd. De dorpsraad
is blij met de grote opkomst. De voorzitter vraagt of de vergadering weer in het dialect
gedaan mag worden, dit wordt door de aanwezigen goedgekeurd.

Notulen jaarvergadering 2010.
Zijn er op- of aanmerkingen op de notulen van 2010. Geen reacties en de notulen zijn bij
deze aangenomen.

Jaarverslag 2010/2011 wordt voorgelezen. Enkele punten er uit gelicht.
– Verzoek bij de gemeente gedaan om de ondergronds containers bij de klokkentoren
te verplaatsen. Dit verzoek is afgewezen.
– Speelveldje werd in 2010 door wethouder Wernink feestelijk geopend. Mede door de
vele vrijwilligers is het een prachtig speelveldje geworden.
– De klokkentoren werd op 19 september officieel geopend.
– Verkeer en veiligheid. Geen aanmeldingen gehad voor een werkgroep. John Vermeeren
heeft dit opgepakt en overlegd hierover met de gemeente Nederweert.
* opmerkingen, de klok in de toren staat al een ruime tijd stil. Iedereen mag en kan dit
doorgeven aan de gemeente Nederweert. Is reeds gebeurd. Contact persoon hiervoor
is Hans van de Kerkhof, bereikbaar onder tel. nr. van de gemeente 677111.

Discussie bouwlocatie Anselberg / Meijelsedijk
Welke redenen zouden er kunnen zijn dat de percelen/woningen niet verkocht worden?
a. Percelen te groot.
b. Grondprijs te hoog.
c. Oneerlijke concurrentie, grondprijzen zijn gelijk getrokken in
Ospeldijk/Ospel/Nederweert. Nederweert/Ospel heeft meer
faciliteiten/winkels/voorzieningen.
d. Idee, werk met erfpacht. Grond niet kopen maar huren met recht op kopen.
e. Als grondprijzen lager zijn en de starter wil graag rustig wonen zal deze toch kiezen
voor Ospeldijk.
f. Grond opsplitsen in bouwgrond en landbouwgrond. De percelen worden dan goedkoper.
Er hoeft voor landbouwgrond geen hoge prijs betaald te worden.
g. Meer publiciteit over de mogelijkheden ook naar buiten toe. h. Het perceel Vaes aan de Meijelsedijk snel in orde maken. Het ziet er nu niet
representatief uit. Dit nodigt niet uit tot kopen en het geeft geen goed beeld
voor/over Ospeldijk.
i. Kavels anders indelen, verkleinen door er een weg doorheen te leggen. Kleinere kavels,
meer percelen.
j. In een eerder stadium lag de voorgrens van de kavels aan de Anselberg verder naar
achter. De percelen zijn dan ook kleiner en er is ruimte voor parkeerplaatsen.
k. Vanaf 1 januari moeilijker voor de jeugd om geld bij de bank te lenen. Nu zou het
misschien wel interessant zijn voor huurwoningen (woningbouw vereniging).
l. Er blijkt uit de verslagen van de woningbouwvereniging geen animo te zijn voor
huurwoningen in Ospeldijk. Een bewoner die nu particulier aanbiedt heeft voldoende
reacties gehad en kon zijn woning zeer snel verhuren. Er is wel zeker vraag naar
huurwoningen in Ospeldijk.
m. Het gevoel/idee bestaat dat de gemeente Nederweert niet wil investeren in
Ospeldijk. Door te wachten met huurwoningen is er de kans dat Ospeldijk doodbloedt.
* Conclusie, het is een combinatie van te groot perceel/te hoge grondprijs/gebrek aan
publiciteit/ gebrek aan huurwoningen.

Informatie sluiting en herbestemming basisschool ’t Kienhout.
Er wordt kort informatie voorgelezen door de voorzitter. Dan is er tijd om met elkaar
ideeën uit te wisselen in de pauze. Na de pauze worden deze besproken en genoteerd.

Pauze

Discussie/ideeën herbestemming ’t Kienhout
a. *Wat wil/doet de gemeente als het huidige bestemmingsplan gewijzigd moet worden?
De gemeente heeft aangegeven dat men gewillig wil zijn, bij een goed idee voor
herbestemming zal de gemeente Nederweert proberen om het bestemmingsplan te
wijzigen. Op dit moment is het bestemmingsplan bijzondere bebouwing.
b. Gemeenschapshuis. Het blijft dan de gemeenschap dienen. Het is dan ook mogelijk om
er faciliteiten voor inwoners in te plaatsen. Het gebouw van St’ Odilia is voor veel
doeleinden niet groot genoeg. In elke kern hoort een gemeenschapshuis te zijn.
c. *Is de gemeente Nederweert bereid om er subsidie in te steken als het een
gemeenschapshuis wordt?
d. Hotel
e. Senioren woningen
f. Bed & breakfast met arrangementen.
g. Opsplitsing voor meerdere kleine ondernemers.
h. Kunstenaars ateliers / expositieruimte
i. Thomashuis, is een kleinschalige woonvorm voor 8 volwassenen met een verstandelijke
beperking. Particuliere organisatie welke een echtpaar of stel in dienst heeft die ook
hier woont, beheert / verzorgt. De bewoners worden dan bij de gemeenschap
betrokken, maar ook de gemeenschap zal bij de bewoners betrokken worden.
*Als extra zou er dan een ruimte ingericht kunnen worden voor huisarts,
fysiotherapie, enz.
*Als er een recreatieruimte nodig zou zijn in dat Thomashuis dan kan deze
recreatieruimte als gemeenschapsruimte gebruikt kunnen worden door de
gemeenschap.
j. Zorgboerderij
k. Het belangrijkste is dat het schoolgebouw blijft bestaan. Wat wil de gemeenschap zeker niet?
a. Het gebouw niet afbreken. Het aangezicht van de kern moet er blijven.
b. Geen drugsopvang of opvanghuis voor groeperingen die we ook liever niet in onze
achtertuin willen hebben.
c. Geen asielzoekers.
d. Geen woonvoorziening voor bewoners uit de Oostbloklanden.

08.Jaaractieplan 2011.
Waar gaan wij ons als dorpsraad komend jaar mee bezig houden?
a. Dit zal voornamelijk het plan Anselberg/Meijelsedijk zijn.
b. Herbestemming van basisschool ’t Kienhout.
c. We blijven in gesprek met de gemeente Nederweert en collega dorpsraden.

Bestuurswijziging: aftreden Thijs Sieben
a. Thijs neemt afscheid van de dorpsraad. Dank voor de inzet tijdens de afgelopen
jaren. Thijs heeft aangegeven dat hij er de tijd niet meer voor heeft.
b. Nieuw lid heeft zich tijdens de vergadering aangemeld. Adri van Houte dank voor de
aanmelding en welkom bij de dorpsraad.

Rondvraag
a. Heeft het bestuur zelf nog aanvullingen op de ideeën voor ’t Kienhout?
De ideeën die de dorpsraad had, zijn tijdens deze avond allemaal aan bod geweest.
b. Verkeersveiligheid. De jeugd van Ospeldijk geeft aan dat er straat verlichting bij
moet komen langs de meijelsedijk. De jeugd voelt zich onveilig op het donkere stuk
tussen Ospel en Ospeldijk. Als dorpsraad leggen we deze vraag weer bij de gemeente
neer. Dit is ook nog een punt uit de DOV.
c. Weer onveilige situaties na het vegen van de sloten. Al het afval blijft liggen en het
ligt zelfs op de brandkraan aansluiting. Als bewoners groenafval langs de weg heeft
liggen, staat de gemeente snel bij de inwoner. Henk van Houte heeft zelf gebeld en
zou binnen 24 uur terug gebeld worden. Dit is tot op heden nog niet gebeurd.
*Toevoeging: Inmiddels is er contact geweest met de opzichter van de buitendienst,
deze heeft gemeld dat een extern bedrijf vanaf 18 april start met het opruimen van
het slootafval. Reden van lange wachttijd was het aantrekken van een extern bedrijf.
d. Knipperlicht bij het binnenrijden van Ospeldijk werkt regelmatig niet of brandt
continu. Ook dit graag doorgeven bij de gemeente.
e. Er is ook door bewoners gemeld dat de plasticcontainer vol zou zijn. Er kwam geen
reactie op en de container bleef vol.
f. Mooi dat fietspad langs de Peel in de richting van Meijel. Er is ook behoefte aan een
fietspad langs de Peel richting Heusden. Deze zou dan ook meteen langs het
bezoekerscentrum Mijl op Zeven kunnen komen. Dit ligt op de route.
g. Aanwezige willen graag weten hoe wethouder Wernink over de punten van de
gemeenschap denkt. Misschien mevr. Wernink volgend jaar uitnodigen voor de
jaarvergadering.
h. ?? voordeel BTW van de kerk / woningbouw. Vraag aan kerkbestuur: Waar zit ’t
voordeel? Uitnodiging volgende jaarvergadering om toe te lichten.
11. Sluiting
Dank voor de aandacht, de vergadering wordt gesloten om 21.50 uur.

Notulen gemaakt door John Linders (secretaris)