Verslag Collegetour Ospeldijk 11 mei jl.

Collegetour Ospeldijk

Op zaterdag 11 mei 2019 vond de Collegetour in Ospeldijk plaats. Na een rondwandeling door Ospeldijk werd de bijeenkomst afgesloten met een “vragenuur”. Alle bewoners waren uitgenodigd om vragen te stellen.

Bijgaand vindt u de beantwoording van de vragen terug. Het college kijkt terug op een prettig, open en constructief gesprek met de inwoners van Ospeldijk.
Mochten er n.a.v. de antwoorden nog specifieke vragen liggen of verduidelijking op onderwerpen spelen, dan horen we het graag terug.

Enkele vragen werden door de collegeleden direct beantwoord, sommige vragen hadden een individueel karakter. Daarvan is afgesproken dat burgers deze het best zelf kunnen aankaarten bij de gemeente.
Een elftal onderwerpen vragen om een nadere toelichting / uitleg. Afgesproken is om de antwoorden te laten lopen via de dorpsraad. Zij zetten de antwoorden dan door naar hun burgers.

1. Naar aanleiding van een enquête over mobiele bereikbaarheid, heeft de dorpsraad KPN aangeschreven met het verzoek om te zorgen voor het verhelpen van de slechte dekking in het buitengebied. Recent laat KPN weten dat de opdracht voor een nieuwe zendmast is ingetrokken. Reden is dat deze opdracht al lang loopt en het desondanks nog steeds niet is gelukt om toestemming/medewerking te krijgen voor het plaatsen van een nieuwe zendmast. Het betreft hier veel natuurgebied, waar geen toestemming wordt gegeven voor het plaatsen van een zendmast.

Antwoord:

KPN heeft vrij recent inderdaad een vergunning aan gevraagd voor een zendmast aan de Moostdijk in het buitengebied van Ospeldijk op het terrein van het bezoekerscentrum de Pelen. Deze aanvraag is in maart van dit jaar weer ingetrokken door KPN omdat er belemmeringen waren op grond van de Wet Natuurbescherming.

NB: Het is altijd mogelijk dat de gemeente (afdeling vergunningverlening) samen met KPN kijkt welke alternatieve locaties er zijn. Vanuit het belang van voldoende mobiele dekking is het dan wenselijk dat KPN met een aantal concrete alternatieve locaties komt die we dan samen kunnen beoordelen.

2. Glasvezel. Welke mogelijkheden heeft de gemeente om de problematiek van glasvezel aanleg te bespoedigen. Inwoners ervaren nu willekeur. De ene burger krijgt wel een aansluiting, de ander ook maar weer tegen een ander tarief en de volgende niet.

Antwoord:

Rol gemeente

De rol van de gemeente is vooral geweest om een marktpartij bereid te vinden om glasvezel aan te leggen in het buitengebied en hier de juiste randvoorwaarden voor te bieden. Samen met deze marktpartij is een convenant afgesloten waarbij de gemeente als eigenaar van de gronden (bermen) minder legeskosten vraagt en toestaat dat ze minder diep hoeven te graven (kostenverlaging). De gemeente legt dus zelf geen glasvezel aan en is ook geen opdrachtgever. De aanleg gebeurt door en voor eigen risico van GlasvezelBuitenaf. Zij bepalen in principe ook hoe ze dit gaan doen (binnen de uitgangspunten van het convenant). De gemeente heeft weinig invloed op hun planning en bedrijfsvoering. Ook de communicatie loopt primair via GlasvezelBuitenaf.

Kan aanleg bespoedigd worden?

GlasvezelBuitenaf heeft de hoofdleiding er nagenoeg in liggen. Laatste stuk van de Meijelsedijk richting Meijel wordt binnenkort gelegd. De aanleg is redelijk snel afgerond (gezien de lange lengte van meer dan 300 km in Nederweert). Momenteel is gestart met het aansluiten van de woningen op de hoofdleiding. De gemeente heeft geen invloed op de planning en kan ook niet bemiddelen om panden sneller aan te sluiten. GlasvezelBuitenaf heeft aangegeven dat ze verwachten dat voor de bouwvak alle inschrijvers zijn aangesloten.

Is er sprake van willekeur?

Het is lastig om aan de hand van deze beperkte gegevens te beoordelen of het inderdaad om willekeur gaat. We ervaren dit zelf niet bij GlasvezelBuitenaf. Er kunnen redenen zijn waarom de ene wel een aansluiting krijgt en de andere niet of dat de aansluitkosten verschillen. Dit kan de burger als willekeur ervaren, maar hoeft het niet te zijn.

Overigens is het aan de marktpartij (GlasvezelBuitenaf) om te beoordelen wie een aansluiting krijgt en hier een beslissing in te nemen. De gemeente staat hier buiten. De volgende redenen zijn denkbaar:

Er ligt al COAX

Belangrijkste reden zou kunnen zijn dat er bij de afgewezen burgers al COAX ligt. COAX wordt gezien als een snelle internetaansluiting. Met GlasvezelBuitenaf is een convenant afgesloten om glasvezel aan te leggen in die gebieden waar nog geen snel internet aanwezig is (de gebieden die alleen nog een koperdraadje van KPN hebben). In dit convenant geeft de gemeente steun aan GlasvezelBuitenaf, doordat ze minder diep hoeven te liggen en minder leges hoeven te betalen. Hierdoor is de aanleg minder duur en wordt het voor hen rendabel om het buitengebied te ontsluiten. Hadden we dit niet gedaan dan zouden de kosten veel te hoog geweest zijn (weinig aansluitingen en lange afstanden) en had er helemaal geen glasvezel gelegen.

In de gebieden waar COAX ligt, mogen we van de Europese Unie geen overheidssteun. Deze gebieden hebben immers snel internet en overheidssteun aan GlasvezelBuitenaf zou dan ten koste gaan van de beheerder van het COAX netwerk. Dit betekent dat GlasvezelBuitenaf en de gemeente, deze gebieden buiten het convenant hebben gelaten. Overigens zijn ze nu wel aan het onderzoeken of het voor hen rendabel is om deze gebieden alsnog mee gaan nemen, maar dan buiten het convenant en zonder steun van de gemeente.

Aanmelding buiten de inschrijvingstermijn

Een andere reden kan zijn dat sommige burgers te lang hebben gewacht met inschrijven. Er gold immers een inschrijvingstermijn. Mensen die binnen de termijn hebben ingeschreven betaalden een vast bedrag aan vastrecht, die voor iedereen gelijk was. Mensen die te lang hebben gewacht en na de inschrijvingstermijn hebben ingeschreven, betalen de daadwerkelijke kosten. Dit betekent dat mensen die veraf wonen (en waar dus meer gegraven moet worden) meer betalen dan mensen die dichtbij wonen (minder graafkosten). Dit is tijdens de campagne altijd duidelijk gecommuniceerd door GlasvezelBuitenaf.

3. Woningbouw. Er blijft behoefte bestaan aan beperkte woningbouw in Ospeldijk. Wellicht levensloopbestendig bouwen. Zijn hier mogelijkheden?
Antwoord: het college legt uit dat er binnenkort een woonvisie wordt vastgesteld. Ze roept iedereen op om indien er gerede wensen zijn deze in te brengen. We kennen de wensen vanuit Ospeldijk en staan hier niet negatief tegenover. Natuurlijk wel in verhouding met andere plannen. In de structuurvisie wordt alles definitief vastgelegd.

Antwoord:

De nieuwe Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018-2021 vormt het algemene kader voor de resterende woningbouwopgave voor de gemeente Nederweert. Deze wordt in de raadsvergadering van 9 juli a.s. behandeld. Een belangrijk uitgangspunt is maatwerk in de kernen. In principe zijn er voor iedere kern nog contingenten beschikbaar om in de eigen behoefte te voorzien. We zullen samen met de inwoners/initiatiefnemers moeten kijken in hoeverre we die kunnen invullen en waar er ruimtelijk nog mogelijkheden zijn.

4. Snelheid van de Meijelsedijk. Door bewoners wordt aangegeven dat weggebruikers veel te hard rijden op deze weg. Men vraag om (fysieke) verkeersmaatregelen.

Antwoord:

Het college geeft aan bezig te zijn met het mobiliteitsplan. Dit plan wordt eind van het jaar, begin volgend jaar vastgesteld door de gemeenteraad. Aan dit plan zit ook een uitvoeringsprogramma gekoppeld. Meldingen van burgers kunnen via de site plaatsvinden. Bij dit uitvoeringsplan worden de mogelijkheden, prioriteringen en planningen opgenomen.
Het college zegt toe nog een keer te bezien of de verkeerspolitie kan controleren (op andere tijdstippen dan voorheen).

5. Overlast bomen (o.a. Moosdijk). Door bewoners wordt overlast van de bomen als hinderlijk genoemd. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van zonnepanelen op daken levert dit problemen op.

Antwoord:

Het college snapt de overlastsituatie, maar geeft ook aan dat het kappen van bomen niet het eerste middel is wat we voorstaan. De genoemde bomen staan immers ook op de groene kaart. Kandelaberen gebeurt alleen bij een gevaarzetting zodat op die manier de bomen behouden kunnen worden. Kandelaberen heeft ook als nadeel dat bomen meer onderhoud vragen qua onderhoud. Wel zal bekeken worden of snoeien een optie is.

6. Vervuilde grond. Jaren geleden zijn zinkassen in de grond gestopt (oude stort-zandstraat). Regelmatig worden er door de gemeente nieuwe aanplant gezet, maar deze gaan dood. Is er een verantwoordelijkheid voor de gemeente om deze verontreiniging op te ruimen? Nu kost het herplanten ook elk jaar geld.

Antwoord:

De aard van de eventuele vervuiling wordt nog nader bekeken. Planten wortelen op deze plek niet goed omdat ze onder grote bomen staan, zeker bij droog weer. Waar nodig wordt jaarlijks bekeken of herplant aan de orde is.

7. Openbare verlichting. Via inspectie van buurtbewoner(s) is gebleken dat er veel lampen in de diverse straten niet branden. Van de ongeveer 140 lantaarnpalen branden er maar een honderdtal.
Bij sommige kruisingen of wegen staan volgens bewoners te weinig lantaarnpalen. Dit levert onveilige situaties op.

Antwoord:

Recent zijn veel armaturen uit oogpunt van duurzaamheid vervangen door een LED lichtbron of omgebouwd naar LED. Al deze armaturen moeten ‘s nachts (gedimd) blijven branden. Eerder branden deze masten niet allemaal ’s nachts. Andere armaturen die niet vervangen zijn kunnen wel ‘s nachts uitgaan. Met onze beheerder NOBRALUX gaan we onderzoeken welke masten niet branden en dit laten oplossen door de opdrachtnemer van het vervangingsproject (garantiewerk). De extra aangereikte lijst gaan we zeker hiervoor gebruiken. We gaan dit binnen enkele weken oplossen.

Betreffende de verlichting in het buitengebied hebben we slechts oriëntatieverlichting in het buitengebied, uitgezonderd enkele druk bereden routes. Het huidige beleidsplan 2016-2020 voorziet niet in extra verdichting in het buitengebied maar er is alleen een klein jaarlijks budget voor knelpunten in de gehele gemeente. In de loop van 2020/2021 zal een nieuw beleidsplan gemaakt moet worden en zullen we samen met onze inwoners moeten kijken of we niet alleen in de kernen maar ook in het buitengebied extra verlichting moeten bijplaatsen, uiteraard ook rekening houdend met duurzaamheid en kosten.

8. De wijkagent. Zijn of haar aanwezigheid wordt gemist. Wat is hier aan te doen.

Antwoord:
Het college geeft aan dat er in het verleden samen met de politie en burgers een rondgang in de dorpen is gemaakt. In het najaar wordt deze rondgang herhaald.

9. Fietspad. Het is al jaren een wens van de dorpsraad en de inwoners van Ospeldijk om vanaf de Moostdijk richting bezoekerscentrum een gescheiden fiets- en wandelpad aan te leggen. De huidige weg is erg smal en vanwege o.a. landbouwverkeer en snelheid van sommige verkeersdeelnemers levensgevaarlijk voor bepaalde weggebruikers.

Antwoord:

Dit initiatief heeft zeker onze aandacht. Via het mobiliteitsplan wordt bepaald welke prioriteit en planning hiervoor wordt gemaakt.

10. Onderhoud bermen en sloten. Een bewoner geeft aan dat navraag bij de gemeente heeft opgeleverd dat zij verantwoordelijk is voor onderhoud van bermen en sloten. Een andere bewoner meldt dat hij een andere lezing heeft gekregen en dat de gemeente hier een oplossing voor biedt. Weer een andere bewoner geeft aan dat de gemeente ongevraagd de sloten en bermen maait. Wat is het beleid rondom onderhoud van bermen en sloten?

Antwoord:

Bermen langs ontsluitingswegen (Meijelsedijk) worden jaarlijks gemaaid. Ook sommige bermen welke tegen de woonkernen aanliggen worden jaarlijks gemaaid. Overige bermen in het buitengebied worden 1 maal in de 4 jaar gemaaid. Alle bermsloten worden 1 maal in de 4 jaar gemaaid. Daar waar mensen beschoeiing hebben aangebracht in de bermsloten (bijvoorbeeld door middel van tegels) doet de gemeente geen onderhoud meer aan de bermen. Dit om schades aan beschoeiing te voorkomen. Het niet toegestaan bermen zelf te maaien. Het zelf maaien van bermsloten is wel toegestaan. De maaier moet dan wel zelf het maaisel opruimen.

11. Subsidie ornamenten. Is er een mogelijkheid om voor de kerstviering bij het Thomashuis een bijdrage te krijgen voor bekostiging hiervan?

Antwoord:

Het college geeft aan dat dit zeker kan door een aanvraag te doen in het kader van leefbaarheidsinitiatieven. Een aanvraagformulier is beschikbaar via de gemeentelijke website. Bij vragen kunnen mensen altijd contact opnemen met betrokken ambtenaren. Er wordt contact ambtelijk contact gelegd door de leefbaarheidsregisseurs met de dorpsraad.