Nieuws over het project Life+Groote Peel

Beste mensen,

Volgende week donderdag vind er weer een informatiebijeenkomst plaats over het project LIFE+ Groote Peel.

Omwonenden die binnen 500m rond de Groote Peel wonen zijn per bief uitgenodigd. Daarnaast is het in de nieuwsbrief gemeld, zie hieronder.

Dus misschien heb je het al via een van deze wegen ontvangen, maar voor de zekerheid wilde ik jullie toch nog even extra op attenderen.

Met vriendelijke groet,
Jeroen van Leijsen

Omgevingsmanager Peelvenen

Nieuwsbrief Life+ Groote Peel

Juli 2016

Dit is de vijfde nieuwsbrief van het project Peelvenen LIFE+ Groote Peel. Het project richt zich specifiek op herstel van het hoogveen in de Groote Peel. De provincie Noord-Brabant coördineert het project dat loopt van 2015 tot 2018. Uitvoering is mogelijk mede dankzij het Europese LIFE+ subsidieprogramma.
Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de voortgang van het project. Ook berichten wij over andere projecten voor hoogveenherstel in de regio en relevant nieuws van onze partners.

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de aanbesteding van de werken, de informatiebijeenkomst van 14 juli en de bijeenkomst op 22 juli.

Start uitvoering!

We gaan beginnen met de uitvoering in de Groote Peel. Aan de firma Van Beers uit Hogeloon is opdracht verleend om de maatregelen uit te voeren. Het moment waarop deze aannemer daadwerkelijk met machines en personeel in het gebied aanwezig is nu nog niet bekend.

De maatregelen in de Groote Peel zorgen voor een verbetering van het hydrologische systeem (de waterhuishouding). Hierdoor blijft het voor het hoogveen zo belangrijke (regen)water langer in het gebied aanwezig. Er worden onder ander sloten voorzien van een waterdichte bodem, bestaande kades verhoogd en er worden stuwen aangebracht. Met die stuwen kan Staatsbosbeheer de verschillende waterpeilen binnen het gebied regelen.

Werken in het natuurgebied vraagt van de aannemer dat hij rekening houdt met de aanwezige natuurwaarden. Een team deskundigen van Staatsbosbeheer, de provincie Noord-Brabant en het adviesbureau SWECO zal er op toe zien dat bij de uitvoering rekening wordt gehouden met de aanwezige natuurwaarden en cultuurhistorische waarden.

Over de uit te voeren werkzaamheden wordt op 14 juli a.s. een informatieavond gehouden voor omwonenden en overige geïnteresseerden.

Informatieavond 14 juli

Op 14 juli a.s. wordt er een informatieavond gehouden voor omwonenden en betrokkenen van de Groote Peel. Omgevingsmanager Jeroen van Leijsen van de provincie Noord-Brabant zal hier uitleg geven over de geplande werkzaamheden en wat ze betekenen voor bijvoorbeeld de toegankelijkheid van het gebied tijdens de uitvoering. Na de presentatie en vragenronde kunnen bezoekers rondlopen en individueel hun vragen stellen aan deskundigen van Staatsbosbeheer, Provincie Noord-Brabant en Waterschap Aa en Maas. Ook de aannemer, directievoerder en begeleidend ecoloog zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.
Alle geïnteresseerden zijn welkom van 19:30 tot 22:00 in het Hart van Heuze, Pastoor Arnoldstraat 3 Heusden (Gemeente Asten)

Start uitvoering en bestuurlijke mijlpaal 22 juli

De start van de uitvoering van het project Life+ Groote Peel wordt een week later officieel gemarkeerd met een bijeenkomst op 22 juli in bij Buitencentrum de Pelen in Ospel (13.15-15.30 uur). Bestuurders van de betrokken partijen voeren gezamenlijk een starthandeling uit. Provincie Noord-Brabant en Waterschap Aa en Maas ondertekenen ook een bestuurlijke overeenkomst voor de versterking van het Brabantse Peelgebied en een samenwerkingsovereenkomst met diverse andere partijen. U bent van harte welkom bij deze feestelijke bijeenkomst. Aanmelden kan tot 18 juli.

Nieuws van de partners

 Onderhoudswerkzaamheden

Staatsbosbeheer voert in juni en juli een aantal onderhoudswerkzaamheden uit in de Groote Peel. Zo wordt de knuppelbrug vanaf de uitkijktoren vervangen (onderdeel van de rode wandelroute), wordt er gemaaid en lopen er weer koeien in de Groote Peel. De koeien, Limousins en Blonde d’Aquitaines, zijn van boeren uit de regio.

Peilopzet Groot Peel

In een zone van 2 km rondom de Groote Peel wordt aan de Brabantse kant een aantal maatregelen getroffen door waterschap Aa en Maas. Deze maatregelen zorgen voor een optimaal peilbeheer voor zowel landbouw- als natuurdoelstellingen. Het waterschap plaatst enkele stuwen, legt duikers, dempt en graaft  enkele waterlopen. Tegelijk met deze maatregelen zijn peilafspraken gemaakt met de omgeving waartoe 12 stuwen geautomatiseerd worden. De maatregelen worden na de zomer van dit jaar uitgevoerd en zijn medio 2017 afgerond.

 Herstart werkzaamheden Mariapeel

Vanaf 18 juli worden de werkzaamheden van het project LIFE+ Peelvenen- Mariapeel hervat. Het gaat hier om hydrologische maatregelen en het verwijderen van trosbosbes om hoogveen te herstellen.

Dit project is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van LIFE+, het Europese financieringsinstrument voor de instandhouding van Natura2000 gebieden.