Project LIFE+ Groote Peel

Op zondag 27 november is er een excursie georganiseerd door de  provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer en de Dorpsraad Ospeldijk. De deelname bedroeg ongeveer 40 personen.

Lees verder op de pagina Project LIFE + Groote Peel hiernaast in het menu.

Samentuin

De 1e bijeenkomst betreffende de samentuin is gepland op dinsdag 29 nov.

Voor wie interesse heeft en nog niet is aangemeld, dit kan nog!!!!

Laat het even weten via mail: leden@dorpsraad-ospeldijk.nl of bel naar Petra Verdonschot 0495-641753.

Voor de locatie van de samentuin is besloten om een stukje van het speelveldje te gebruiken.

 

Project LIFE+

Op zondag 27 november is er een excursie georganiseerd door de  provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer en de Dorpsraad Ospeldijk. De deelname bedroeg ongeveer 40 personen.

Er werden twee groepen gevormd, de ene ging met Jeroen van Leijsen mee ( provincie Noord-Brabant en projectleider LIFE+ Groote Peel)  en de andere groep werd geleid door Hans Levels en Mirjam Wouters (beide zijn boswachters).

img-20161129-wa0013

Er werd o.a. uitleg gegeven over het effect van de grote wallen, deze bestaan uit leemgrond wat veel water vasthoudt. 

Op de foto’s staan de twee tussenliggende paden, die een van die zogenaamde bekkens vormen. In de peel komen ongeveer 22 van zulke bekkens, die uiteraard ook tot doel hebben het water langer vast te houden.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is nog een discussie gaande of de lange, brede wallen gele zand bedekt gaan worden met zwarte zand.

Als dit zwarte zand van een andere locatie als de Groote Peel is bevat deze nl allemaal zaden van  andere soorten planten, struiken en bomen dan diegene die normaliter in de Peel voorkomen. Dat wil men niet. Wat er nu echter wel gebeurd door de regen is ook zichtbaar op de foto’s, nl dat de randen van de wallen weggespoeld worden.

Momenteel is er langs de wallen, waar in de toekomst door Staatsbosbeheer met landbouwvoertuigen gereden gaat worden om de paden bij te houden, een soort worteldoek geplaatst om de randen enigszins bijeen te houden. Maar ook dit getuigt niet van schoonheid.

Door het bedekken van de wallen met zwarte zand gaan er planten en grassen op deze wallen groeien en door de wortels hiervan wordt alles op zijn plaats gehouden. Als de wallen zwart zijn vallen ze ook minder op in het landschap.

project-life-pieter

Er groeit in de bekkens nogal wat veenmos

zie foto: dit houdt ook veel water vast en vormt de basis van het te vormen hoogveen.

csc_0278

Op onderstaande foto staat het opgehoogde pad op de Mussenbaan.

In 2017 zal hier een fietspad aangelegd gaan worden zodat het in de toekomst mogelijk wordt om een rondje langs de Peel te fietsen.

dsc_0251

Aan het eind van deze wandeling werden we getrakteerd op een kop koffie met vlaai door de provincie Noord-Brabant, met als toetje de tweede kop geschonken door Els en Bill Geenen van de Peelkiosk, Waarvoor dank.

Het was erg interessant en verhelderend  om deel te nemen aan deze excursie en het idee is om over een half jaar nogmaals zo’n excursie te organiseren zodat het verloop van dit project duidelijk wordt.

Mochten er nog onduidelijkheden of vragen zijn laat het ons vooral weten:  leden@dorpsraad-ospeldijk.nl  . Wij gaan proberen antwoorden te vinden en koppelen dit terug.

Tevens is het mogelijk om een abonnement te nemen op de nieuwsbrief betreffende  het Project LIFE+ Groote Peel.   Aanmelding op de nieuwsbrief kan hier


Excursie Groote Peel zondag 27 november

Beste heer/ mevrouw,
Afgelopen juli zijn de werkzaamheden van het project LIFE+ Groote Peel gestart.  Door kades op te hogen en watergangen ondieper te maken, zorgen we ervoor dat er genoeg water in de Peel blijft, zodat het hoogveen zich kan herstellen.

Graag nodig ik u als buurtbewoner uit voor een excursie op zondag 27 november van 11:00-12:30 uur vanaf het Buitencentrum.
Tijdens de excursie zal ik u meer vertellen over de noodzaak, de aanpak van het project en de resultaten tot nu toe.

Graag uiterlijk vrijdag 19 november aanmelden bij leden@dorpsraad-ospeldijk.nl

Met vriendelijke groet,

Jeroen van Leijsen

| Omgevingsmanager Peelvenen | Cluster Natuur, Water en Milieu | Provincie Noord-Brabant | Postbus 90151 | 5200 MC ‘s-Hertogenbosch | www.peelvenen.nl | JvLeijsen@brabant.nl | @Peelvenen | 073 681 2482 | 06 183 033 52Nieuws over het project Life+Groote Peel

Beste mensen,

Volgende week donderdag vind er weer een informatiebijeenkomst plaats over het project LIFE+ Groote Peel.

Omwonenden die binnen 500m rond de Groote Peel wonen zijn per bief uitgenodigd. Daarnaast is het in de nieuwsbrief gemeld, zie hieronder.

Dus misschien heb je het al via een van deze wegen ontvangen, maar voor de zekerheid wilde ik jullie toch nog even extra op attenderen.

Met vriendelijke groet,
Jeroen van Leijsen

Omgevingsmanager Peelvenen

Nieuwsbrief Life+ Groote Peel

Juli 2016

Dit is de vijfde nieuwsbrief van het project Peelvenen LIFE+ Groote Peel. Het project richt zich specifiek op herstel van het hoogveen in de Groote Peel. De provincie Noord-Brabant coördineert het project dat loopt van 2015 tot 2018. Uitvoering is mogelijk mede dankzij het Europese LIFE+ subsidieprogramma.
Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de voortgang van het project. Ook berichten wij over andere projecten voor hoogveenherstel in de regio en relevant nieuws van onze partners.

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de aanbesteding van de werken, de informatiebijeenkomst van 14 juli en de bijeenkomst op 22 juli.

Start uitvoering!

We gaan beginnen met de uitvoering in de Groote Peel. Aan de firma Van Beers uit Hogeloon is opdracht verleend om de maatregelen uit te voeren. Het moment waarop deze aannemer daadwerkelijk met machines en personeel in het gebied aanwezig is nu nog niet bekend.

De maatregelen in de Groote Peel zorgen voor een verbetering van het hydrologische systeem (de waterhuishouding). Hierdoor blijft het voor het hoogveen zo belangrijke (regen)water langer in het gebied aanwezig. Er worden onder ander sloten voorzien van een waterdichte bodem, bestaande kades verhoogd en er worden stuwen aangebracht. Met die stuwen kan Staatsbosbeheer de verschillende waterpeilen binnen het gebied regelen.

Werken in het natuurgebied vraagt van de aannemer dat hij rekening houdt met de aanwezige natuurwaarden. Een team deskundigen van Staatsbosbeheer, de provincie Noord-Brabant en het adviesbureau SWECO zal er op toe zien dat bij de uitvoering rekening wordt gehouden met de aanwezige natuurwaarden en cultuurhistorische waarden.

Over de uit te voeren werkzaamheden wordt op 14 juli a.s. een informatieavond gehouden voor omwonenden en overige geïnteresseerden.

Informatieavond 14 juli

Op 14 juli a.s. wordt er een informatieavond gehouden voor omwonenden en betrokkenen van de Groote Peel. Omgevingsmanager Jeroen van Leijsen van de provincie Noord-Brabant zal hier uitleg geven over de geplande werkzaamheden en wat ze betekenen voor bijvoorbeeld de toegankelijkheid van het gebied tijdens de uitvoering. Na de presentatie en vragenronde kunnen bezoekers rondlopen en individueel hun vragen stellen aan deskundigen van Staatsbosbeheer, Provincie Noord-Brabant en Waterschap Aa en Maas. Ook de aannemer, directievoerder en begeleidend ecoloog zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.
Alle geïnteresseerden zijn welkom van 19:30 tot 22:00 in het Hart van Heuze, Pastoor Arnoldstraat 3 Heusden (Gemeente Asten)

Start uitvoering en bestuurlijke mijlpaal 22 juli

De start van de uitvoering van het project Life+ Groote Peel wordt een week later officieel gemarkeerd met een bijeenkomst op 22 juli in bij Buitencentrum de Pelen in Ospel (13.15-15.30 uur). Bestuurders van de betrokken partijen voeren gezamenlijk een starthandeling uit. Provincie Noord-Brabant en Waterschap Aa en Maas ondertekenen ook een bestuurlijke overeenkomst voor de versterking van het Brabantse Peelgebied en een samenwerkingsovereenkomst met diverse andere partijen. U bent van harte welkom bij deze feestelijke bijeenkomst. Aanmelden kan tot 18 juli.

Nieuws van de partners

 Onderhoudswerkzaamheden

Staatsbosbeheer voert in juni en juli een aantal onderhoudswerkzaamheden uit in de Groote Peel. Zo wordt de knuppelbrug vanaf de uitkijktoren vervangen (onderdeel van de rode wandelroute), wordt er gemaaid en lopen er weer koeien in de Groote Peel. De koeien, Limousins en Blonde d’Aquitaines, zijn van boeren uit de regio.

Peilopzet Groot Peel

In een zone van 2 km rondom de Groote Peel wordt aan de Brabantse kant een aantal maatregelen getroffen door waterschap Aa en Maas. Deze maatregelen zorgen voor een optimaal peilbeheer voor zowel landbouw- als natuurdoelstellingen. Het waterschap plaatst enkele stuwen, legt duikers, dempt en graaft  enkele waterlopen. Tegelijk met deze maatregelen zijn peilafspraken gemaakt met de omgeving waartoe 12 stuwen geautomatiseerd worden. De maatregelen worden na de zomer van dit jaar uitgevoerd en zijn medio 2017 afgerond.

 Herstart werkzaamheden Mariapeel

Vanaf 18 juli worden de werkzaamheden van het project LIFE+ Peelvenen- Mariapeel hervat. Het gaat hier om hydrologische maatregelen en het verwijderen van trosbosbes om hoogveen te herstellen.

Dit project is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van LIFE+, het Europese financieringsinstrument voor de instandhouding van Natura2000 gebieden.

Doe je mee met een “samentuin”?

SamenTuinen

Doe je mee met een “samentuin”?

De dorpsraad Ospeldijk neemt het initiatief, in samenwerking met de gemeente, om in de kern van Ospeldijk een “samentuin” op te starten.

Wat een “samentuin” is?
Dit is een stukje grond, wat samen met anderen bewerkt wordt tot moestuin.
Er wordt door de deelnemers samen besproken welke groenten er gezaaid en gepoot worden. Een plan wordt opgesteld en vervolgens gaan we aan de slag.
Ieder die mee helpt zal ook oogsten!

Het is helemaal van deze tijd om je eigen groenten te zaaien en oogsten.
Een beetje wroeten in de grond, onkruid vrij houden van de groenten en ze vervolgens zien groeien.
Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen ongeacht de leeftijd kunnen hieraan meedoen. Het zou toch heel mooi zijn als je aan tafel je eigen groenten kunt eten.
Het enige wat we nog nodig hebben zijn de mensen die het “samen” gaan doen. Lijkt je dit leuk en wil je graag meedoen, geef je dan op.

Mail je naam adres en telefoon nummer naar leden@dorpsraad-ospeldijk.nl of bel naar Petra Verdonschot 0495-641753.
Wij nemen dan contact met je op.
Het zou geweldig zijn als je mee doet.